تحقیق مهار رشد نقدينگي

تحقیق مهار رشد نقدينگي
مهار رشد نقدينگي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق مهار رشد نقدينگي قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 106بخشی از متن تحقیق:در سال 73
كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده
بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌.
به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ
ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي
سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن
براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش
كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين
افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين
شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد
ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و
متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌.
حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و
براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد
(مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با
رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند
سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌.
ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و
بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.هدف
سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن
تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم
بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌.
شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از
افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص
مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي
بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.بررسي
عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات
اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي)
است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب
طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به
بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به
بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.پايين
بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از
جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.بررسي
سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري
بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش
كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار
گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان
ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد
به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب
و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي
اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو
قانون بودجه كشور ] 2[ افزايش سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك
مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي‌، خصوصي و
تعاوني نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدي مجاز گرديد كه تغيير در بدهي
آنها به سيستم بانكي معادل 7500 ميليارد ريال افزايش يابد‌. 55 درصد از
افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و
تعاونيهاي مردمي و 45 درصد باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود‌. در
اين سال شوراي پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعايت سقفهاي مندرج در
تبصره‌هاي مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطاي تسهيلات بانكي به نحوي صورت
پذيرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 ميليارد ريال در قالب تبصره‌ها پرداخت و
كسري مبالغ تا سقف‌هاي مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولي تسهيلات
اعطايي سالهاي قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقيه نيز به عنوان
تسهيلات غير تكليفي توسط سيستم بانكي به مشتريان خود پرداخت گردد‌. در
اين سال به منظور خنثي كردن اثرات انبساطي كسري حساب ذخيره ارزي و بر مبناي
رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزي بانكها را ملزم
نمود كه علاوه بر توديع سپرده قانوني بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي‌،
بقيه وجوه پيش پرداخت تا سقف 90 درصد را نيز نزد بانك مركزي توديع نمايند‌.ضمناً شوراي پول و اعتبار سهم افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1375 را همانند سال گذشته تعيين نمود‌.بررسي
عملكرد اعتباري بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزايش در مانده تسهيلات
اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و درآمد سالهاي آتي) به
ميزان 4/12339 ميليارد ريال (1/30 درصد) مي‌باشد‌. به اين ترتيب مانده
مطالبات بانكها از غير‌دولتي در پايان سال 1375 به رقم 1/53307 ميليارد
ريال بالغ گرديد‌.لازم به ذكر است كه اعطاي بخشي از اين اعتبارات در
قالب تسهيلات تكليفي و به موجب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1375 مي‌باشد‌.
از سوي ديگر پايين بودن نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات در بسياري از
بخشهاي اقتصادي منجر به افزايش تقاضاي مؤثر براي تسهيلات بانكي شد‌، لذا
افزايش در مانده تسهيلات اعطايي بانكه به بخش غير‌دولتي به ميزان 4/8214
ميليارد ريال بيش از سقف مصوب در بودجه (4125 ميليارد ريال) گرديد‌.شايان ذكر است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات (50 درصد) در دو ماهه پاياني سال اعطا شده است‌.بررسي
چگونگي اعطاي تسهيلات به بخش غير‌دولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان
مي‌دهد كه اگر چه كليه بخشها بيش از ميزان پيش‌ بيني شده از سقف مقرر (4125
ميليارد ريال) تسهيلات بانكي دريافت نموده‌اند ليكن با توجه به عملكرد
تسهيلات اعطايي مشاهده مي‌شود كه بخشهاي صنعت و معدن و بازرگاني و خدمات
بيشتر از سهمهاي مصوب خود و بخشهاي كشاورزي و مسكن و ساختمان كمتر از
سهمهاي مصوب تسهيلات دريافت كرده‌اند‌ …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مهار رشد نقدينگي تحقیق در مورد مهار رشد نقدينگي دانلود تحقیق مهار رشد نقدينگي دانلود رایگان تحقیق مهار رشد نقدينگي پروژه مهار رشد نقدينگي مقاله مهار رشد نقدينگي تحقیق حسابداری در مورد مهار رشد نقدينگي پروژه در مورد مهار رشد نقدينگي

 • پاورپوینت بررسی نظام اداری (بوروکراسی) درایران

  بروکراسی,بروکراسی pdf,بروکراسی در ایران,پاورپوینت بررسی بروکراسی,پاورپوینت بروکراسی,پایان نامه بروکراسی,تحقیق بروکراسی,مدیریت نظام اداری و بروکراسی,مقاله بروکراسی,نظام اداری,نظام اداری چیست,نظام اداری در ایران دانلود پاورپوینت بررسی نظام اداری (بوروکراسی) درایران دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نظام اداری (بوروکراسی) درایران،در قالب…

 • تحقيق اختلالات ارتباطی

  اختلالات,اختلالات رواني,تحقيق,تحقيق اختلالات ارتباطی,دانلود تحقيق,علوم تربيتي,كار تحقيقي,كار تحقيقي روانشناسي دانلود تحقيق اختلالات ارتباطی دانلود فایل مراحل رشد گویائیمنظور از زبان ، همان زبان لفظی است که بمیزان توانائی و نضج دستگاههای صوتی بنابر تمرین وممارست وعادل حاصل می شود؛ و…

 • شیپ فایل رده های خاک استان یزد

  رده های خاک استان یزد,شیپ فایل خاک استان یزد,لایه GIS خاک استان یزد,نقشه خاک استان یزد دانلود شیپ فایل رده های خاک استان یزد دانلود فایل از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می…

 • تحقیق دست آوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام

  تحقیق دست آوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع دست آوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام،در قالب word و در 22 صفحه، قابل…

 • تحقیق تاریخچه اورژانس در ایران

  تحقیق تاریخچه اورژانس در ایران تاریخچه اورژانس در ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه اورژانس در ایران،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای…

 • تحقیق مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

  پروژه عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی,تحقیق در مورد عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی,تحقیق عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق عدم مسؤولی,کار تحقیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی,مقاله عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی تحقیق مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران…

 • تحقیق ادبيات عاميانه‌

  تحقیق ادبيات عاميانه‌ ادبيات عاميانه‌ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ادبيات عاميانه‌قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:اَدَبيّاتِ عاميانه‌  .ادبيّات‌ تودة‌ مردم‌ ايران‌، اثر مردماني‌ بي‌سواد يا كم‌سواد و غالباً شفاهي‌، كه‌ از جهت‌…

 • پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی و طراحی کار

  پاورپوینت سیستمهای اطلاعاتی و طراحی کار,چارچوب طراحی شغل,چالشهای جدید در کار مدیریت,چگونه IT ماهیت کار را تغییر می دهد؟,خلاصه ای از تاثیرات IT بر زندگی کارکنان,خلق کارهای جدید,راه های جدید برای انجام کارهای سنتی,کار از راه دور,کارگرسیار پاورپوینت سیستم های…

 • پاورپوینت زیست بوم گرایی

  اخلاق زيست محيطي,بوم گرایی چیست,بوم گرایی در معماری,محيط زيست,مضامين اصلي بوم گرايي,معماری بوم گرا چیست,نقش و جایگاه سیاسی بوم گرایان پاورپوینت زیست بوم گرایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع زیست بوم گرایی،در قالب ppt و در 34…

 • پاورپوینت بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی وخاکی بر اساس مشاهدات

  پاورپوینت بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی وخاکی بر اساس مشاهدات سد بتنی چیست رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی وخاکی بر اساس مشاهدات،در قالب ppt و در 26 اسلاید.بخشی از متن…

 • پاورپوینت مفصل زانو

  تحقیق در مورد مفصل ز,رباط های مفصل زانو,عضلات رانی,عضلات همسترینگ,عضله خیاطه,عضله دو سر رانی,عضله دوقلو,عضله راست داخلی,عضله راست قدامی,عضله رکبی,عضله نیم غشایی,عضله نیم وتری,مفصل زانو,مفصل زانو مصنوعی,مفصل زانوی مصنوعی,مقاله مفصل زانو دانلود پاورپوینت مفصل زانو دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید)

  خرید گزارش کارآموزی احداث ساختم,دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسكوني,دانلود گزارش کار احداث ساختمان مسكوني,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی,کارآموزی احداث ساختمان مسكوني,کارورزی احداث ساختمان مسكوني,گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني دانلود کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید) دانلود فایل دانلود کارآموزی…

 • تحقیق تاريخچه وزارت راه و ترابري

  راه شاهی,راه وترابری,وزارت تحقیق تاريخچه وزارت راه و ترابري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاريخچه وزارت راه و ترابري،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:وزارت راه و ترابري يکي از وزاتخانه‌ها در بيشتر…

 • پاورپوینت معماري پرش كيهاني (كاسموجنيك)

  پاورپوینت معماري پرش كيهاني,پایان نامه معماري پرش كيهاني,پروژه معماري پرش كيهان,تحقیق معماري پرش كيهاني,معماري پرش كيهاني,معماري پرش كيهاني pdf,معماري پرش كيهاني ppt,معماري پرش كيهاني چارلز جنکز,معماري پرش كيهاني چیست,مقاله معماري پرش كيهاني دانلود پاورپوینت معماري پرش كيهاني (كاسموجنيك) دانلود فایل…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس دوم کتاب کار زبان دهم

  جزوه زبان کنکور,جزوه کامل زبان 10 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی 10,زبان انگلیسی 10 دبیرستان برای کنکور,کتاب کار زبان دهم,کتاب کار زبان دهم با جواب,گرامر زبان انگلیسی10 برای کنکور,ویدئوهای آموزش زبان دهم,ویدئوهای درس اول کتاب کار زبان دهم دانلود پکیج کامل…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی صورت های مالی

  تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,تحقیق تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,روش نسبت یابی دوپان,شاخص نقدینگی,مراحل تجزیه و تحلیل درونی,مقاله تجزیه و تحلیل درونی صورتهای مالی,مهمترین نسبت های نقدینگی,نقاط ضعف نسبتها,نمودار روش نسبت یابی دوپان دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل…

 • نمونه حکم کار (فرم خام) سرویس اضطراری ماشین آلات یک پروژه عمرانی

  نمونه حکم کار (فرم خام) سرویس اضطراری ماشین آلات یک پروژه عمرانی سرویس اضراری ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود نمونه حکم کار (فرم خام) سرویس اضطراری ماشین آلات یک پروژه عمرانی،در قالب word و در 1 صفحه، قابل…

 • پاورپوینت حوضه های آبریز ایران

  پاورپوینت حوضه های آبریز ایران,پاورپوینت در مورد حوضه های آبریز ایران,تحقیق حوضه های آبریز ایران,تحقیق در مورد حوض,حوزه های آبریز ایران,حوضه های آبریز ایران,دانلود نقشه حوضه های آبریز ایران,مقاله حوضه های آبریز ایران,نقشه حوضه های آبریز ایران دانلود پاورپوینت حوضه…

 • پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی

  تحقیق چهارچوب نظری گزارشگری مالی,چهارچوب نظری گزارشگری مالی,قابل اعتماد بودن اطلاعات حسابداری,مربوط بودن اطلاعات حسابداری,موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات,ویژگیهای مرتبط با ارائه اطلاعات,ویژگیهای مرتبط با محتوای اطلاعات دانلود پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری…

 • طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشي

  امکان سنجی احداث باشگاه ورزشی,برآورد هزینه احداث باشگاه ورزشی,دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی,طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی,طرح کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی,طرح کسب و کار احداث باشگاه ورزشی,کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشي دانلود فایل دانلود طرح…

 • پاورپوینت مبانی آزادی و آزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی (علیه السلام)

  جملات سیاسی حضرت علی,دانش سیاسی امام علی,رابطه دین و سیاست در نهج البلاغه پاورپوینت مبانی آزادی و آزادگی انسان در اندیشه سیاسی امام علی (علیه السلام) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مبانی آزادی و آزادگی انسان در اندیشه سیاسی…

 • گزارش کارآموزی اجراي يك پروژه ساختماني

  خرید گزارش کارآموزی رشته عمران,دانلود کارآموزی ساختمان,دانلود گزارش کار ساختمان,دانلود گزارش کارآموزی ساختمان,کارآموزی در یک پروژه ساختمانی,کارآموزی رشته عمران,کارورزی ساختمان,گزارش اجراي يك پروژه ساختماني,گزارش کارآموزی پروژه ساختمانی دانلود گزارش کارآموزی اجراي يك پروژه ساختماني دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی اجراي…

 • تحقیق ايمان

  تحقیق ايمان رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ايمان،قالبندی : wordتعداد صفحات : 25بخشی از متن تحقیق : مقدمهطرح برنامه هاي اسلام به صورت مسلكي اجتماع و با اصولي منسجم و هماهنگ و ناظر به زندگي فردي و…

 • ترجمه مقاله سیاست‌ مالیاتی اتخاذ‌شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله

  Developing Countries,Policy,Tax,اتخاذ‌شده,ارائه,پروژه,تحقیق,ترجمه,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,در حال توسعه,سیاست,فروش,قبال,کشورهای,گزارش,مالیاتی,مقاله,مهندسی دانلود ترجمه مقاله سیاست‌ مالیاتی اتخاذ‌شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه مقاله سیاست‌ مالیاتی اتخاذ‌شده در قبال کشورهای در حال توسعه، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده…

 • تحقیق بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله

  تحقیق بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله انواع لوله رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی انواع لوله، جنس لوله و خوردگی در لوله،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:       …

 • تحقیق سيمان استخوان

  تحقیق سيمان استخوان,دانلود تحقیق سيمان استخوان,دانلود سيمان استخوان,دانلود سيمان استخوان رشته معماری,سيمان استخوان,سيمان استخوان (معماری) تحقیق سيمان استخوان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق سيمان استخوان،در قالب word قابل ویرایش و در 45 صفحه .توضیحات:دراين تحقيق برخي مقالات كه از…

 • تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري در دانشگاه

  بهداشت رواني دانشجويان,بهداشت رواني دانشجويان دانشجئیان غیرسیگاری,بهداشت رواني دانشجويان دانشجويان سيگاري,بهداشت رواني دانشجويان دختر,بهداشت رواني دانشجويان سیگاری دختر,تحقیق بهداشت رواني دانشجويان,مقاله بهداشت رواني دانشجويان دانلود تحقیق مقايسه بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري در دانشگاه دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • تحقیق آموزش صحیح مسئولان از دید نهج البلاغه

  آموزش مدیران,اموزش مسئولان,اموزش مسئولان از دید نهج البلاغه,تربیت دینی مدیران,تربیت مدیران از نظر امام علی,فرمان حضرت علی به مالک,مدیران در نهج البلاغه دانلود تحقیق آموزش صحیح مسئولان از دید نهج البلاغه دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع آموزش صحیح مسئولان…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه

  الیاف شیشه,امکانسنجی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه,دانلود گزارش امکانسنجی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه,طرح توجیهی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه,طرح تولید کامپوزیت های الیاف شیشه,کامپوزیت های الیاف شیشه دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه دانلود فایل…

 • تحقیق آسيب شناسي اجتماعي

  آسيب شناسي اجتماعي,آشنايي با آسيب هاي اجتماعي,ارزشهاي اجتماعي,پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی,تحقیق آسیب شناسی اجتماعی,دانلود پاورپوینت آسیب شناسی اجتماعی,دانلود تحقیق آسیب شناسی اجماعی,مقاله آسیب شناسی اجتماعی,هنجارهاي اجتماعي دانلود تحقیق آسيب شناسي اجتماعي دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع آسيب شناسي اجتماعي،در…

 • پاورپوینت تکنیکها و روش های افزایش خلاقیت

  پاورپوینت تکنیکها و روش های افزایش خلاقیت تکنیک های خلاقیت pdf رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تکنیکها و روش های افزایش خلاقیت،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:آرامش زندگی در گرو برآوردن…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل

  استراتژی منابع انسانی,استراتژی منابع انسانی پیتر بامبرگر,فلسفه مدیریت کارکنان,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی آرمسترانگ,مدیریت استراتژیک منابع انسانی میرسپاسی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

  دانلود نمونه سوالات استخدامی,مجموعه سوالات اسخدا,نمونه سوال استخدامی ارگان‌های دولتی,نمونه سوالات آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی,نمونه سوالات استخدامی,نمونه سوالات استخدامی سال 94,نمونه سوالات استخدامی متمرکز,نمونه سوالات عمومی سازمانها دانلود دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور دانلود فایل…

 • تحقیق آمار اينترنت در ایران

  تحقیق آمار اينترنت در ایران تحقیق اينترنت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آمار اينترنت در ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17 بخشی از متن تحقیق:مقدمهمتخصصين فعال در دنياي تجارت الكترونيك، عامل زير را براي موفقيت يک…

 • تحقیق رابطه میان تصویر و اندیشه

  تحقیق رابطه میان تصویر و اندیشه رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : رابطه میان تصویر و اندیشه،قالبندی : wordتعداد صفحات : 54بخشی از متن تحقیق:اما اين صورت منطقي تصوير به وسيله‌ي خود تصوير نمي تواند منعكس شود و صرفاً…