دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت

بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,پروژه گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,خرید گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,دانل,شرکت پارس مینو,کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو,گزارش کارورزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو
دانلود دانلود گزارش کارآموزی شرکت بیسکویت

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می
کنید اشاره شده است :

 

عنوان                                                             
صفحه    

فصل اول    

 

  
مقدمه————————————————-  5      

 

  
تاریخچه محصولات—————————————-9      

 

  
تاریخچه کارخانه—————————————- 10    

 

ظرفیت تولید——————————————-
11      

 

       

 

 

 

 
فصل دوم             

 

  
مواد اولیه مورد استفاده———————————12

 

 
کنترل کیفیت آنها—————————————-17

 

  
فصل سوم      

 

 
تجهیزات و ماشین آلات و نحوه قرار گیری آنها در           

 

خطوط مختلف تولید——————————————
31

 

  
سیستم شستشو و تصفیه فاضلاب—————————–32

 

 

 

 
فصل جهارم

 

  
تجهیزات آزمایشگاهی———————————–33

 

 
انواع مختلف آزمایشات————————————63       

 

 استانداردها——————————————–  136

 

 

 

 
فصل پنجم

 

 نتیجه گیری——————————————–
166           

 

 انتقادات————————————————167

 

 
پیشنهادات———————————————-168

 

 

 

 فصل ششم    

 

 
منابع و مراجع——————————————– 169

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

مقدمه

 

  
غلات

 

غلاتدر واقع گونه ای از خانواده گندمیان
(گرامینه ها)هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آنها، مصرف خوراکی
دارد. غلاتگیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه ی زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان
میرسانند.

 

گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار)
در فصلپاییزو اوایلبهارکشت شده و در اواسط تا اواخرتابستانهم برداشت می شوند. گونه
هایگرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی
دراواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت میشوند.

 

 

 

 

 

انواع غلات

 

·    
گندم: بهآبوهوای خنک در فصل رشد، آب و هوای گرم و خشک در فصل برداشت نیاز دارد.

 

·    
برنج: آبیاریوبارندگی در کشت این گیاه ضروری است. میانگین دما در 4 تا 6 ماه
از فصل زراعی باید21 درجه سانتی گراد یا بالاتر باشد.

 

·    
ذرت: به آب و هوای گرم بارطوبت کافی نیازمند است. این گیاه معمولاً در آمریکای
شمالی و جنوبی و همچنینآفریقا کشت می شود.

 

·    
جو: به آب و هوای خنک در فصل رشد نیاز دارد. جو مطمئن ترین غلات در شرایط شوری
خاک،خشکی یا سرمایزمستاناست. جو در زمین هایی که گندم قادربه رشد در آنها نیست هم پرورش
می یابد.

 

·    
ارزن: از پر محصول ترین غلات در شرایط خشکاست و در خاک های غیر حاصلخیز هم رشد
می کند. این ماده در آسیا و آفریقا، مادهغذایی مهمی برای انسان و دام می باشد.

 

·    
جو دوسر: سابقاً خوراک اصلی مردماسکاتلندمحسوب می شد. در سراسر دنیا از اینماده
غذایی به عنوان خوراک دام هم استفاده می نمودند.

 

·    
چاوداریا گندم سیاه: از سازگارترین غلاتنسبت به شرایط سخت آب و هوایی است. در
آب و هوای سرد کشت می شود.

 

 

اهمیت امروزی غلات

 

در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی،
بیش از 80درصد غذای مردم از غلات تأمین می گردد. سهم غلات درغذایمردمان اروپایی 45
تا 55درصد بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً 20 تا 30 درصد می باشد.

 

امروزهنزدیک به 70 درصد سطح زیر کشت یک
میلیارد هکتاری جهان راغلاتاشغال نمودهاند. تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان
به ویژه در آسیا به طور مستقیم ازغلات تأمین می گردد.

 

همچنین تولید غلاتدر مقایسه با دیگر فراورده
های غذایی ازجملهگوشت،تخم مرغ،شیرو… بسیار بیشتر است. تولید سالانه غلات در جهان،
بیش ازیک میلیارد و هفتصدمیلیون تنمی باشد. گندم،برنجوذرتسه محصول مهم هستند که هرکدام
تقریباً یک چهارم تولید سالانه غلات را تشکیل می دهند.

 

برنج، غذایعمده و روزمره مردم نواحی گرم
و مرطوب است. این غله معمولاً در زمین هایی تولید میشود که بتوان آنها را در برخی فصول
سال غرقاب یا گل- آب نمود.

گندم به عنوانغله ای سازگار، عمدتاً در
زمین های چمن طبیعی و همچنین در مناطقی که آب و هوا برایکشت ذرت مناسب نیست، به عمل
می آید. گندم از غلاتی است که در نواحی سرد هم کشت میشود. این غله در سراسر جهان در
فصول مختلفی کشت می شود، به طوریکه در هر ماه ازسال، گندم در یکی از نقاط جهان در حال
برداشت می باشد.

 

ذرت هم به عنوان یک گیاهگرمسیری، در مناطقی
که رطوبت و حرارت کافی در فصل زراعت فراهم باشد، رشد می نماید.

 

مراحل رشد غلات

 

1.  
جوانه زنی: این مرحله با نفوذ ریشه در پوست دانه و غشای تخمدان آغاز میشود.
ریشه ی اولیه چندان پر پشت نیست، اما ریشه های ثانویه که شامل ریشه های نا بجاهم می
شود، در مراحل اولیه رشد به وجود خواهند آمد که این ریشه های ثانویه قوی تربوده و قدرت
کافی برای نگه داشتن گیاه در خاک را دارند.

 

2.  
پنجه زنی: پس از آن که اولینبرگ هایگیاه سطح خاک راشکافت وساقهاصلی شروع به
رشدنمود، مرحله پنجه زنی آغاز می گردد؛ یعنی جوانه های موجود در محل اتصال برگ هایپایینی
به ساقه، فعال شده و شروع به رشد می کنند.

 

3.  
تشکیل روزت: برگ های گیاه در فاصله ی دو مرحله پنجه زنی و ساقه رفتن رشدنموده
و بلند می شوند و مجموعه ای برگ را در ابتدای ساقه ایجاد می کنند. این مرحلهرا تشکیل
روزت می نامند.

 

4.  
ساقه رفتن: در این مرحله ساقه طویل می شود. در اوایل این مرحله، گل آذینهم تشکیل
می شود.

 

5.  
تشکیل گل آذین: در این مرحله گل آذین بوته از داخل غلاف خارج می شود. گلکردن
غلات معمولاً زمانی که گل آذین داخلغلاف است یا بلافاصله پس از تشکیل گل آذین صورت
می گیرد. گل های گیاهان خانوادهگرامینه، به صورت گروهی به وجود می آیند. منظور از گل
آذین، آرایش گل یا طرز قرارگرفتن گل روی ساقه است. مجموع چند گلچه که روی محور گل آذین
است راسنبلچهمی گویند.

 

 

 

6.  
میوه: زمانی کهمیوهمی رسد، غشایتخمدان نازک شده و به پوست دانه می چسبد. این
گونه میوه ها را گندمه گویند، مثلدانه گندم، ذرت و چاودار. دانه بعضی غلات حتی پس از
برداشت هم داخل غلاف باقی میماند، مثل برنج و جو.

 

برداشت محصول

 

برداشت غلات باید به موقع صورت گیرد. برداشت
زودتر یادیرتر از موقع محصول، موجب کاسته شدن کیفیت آن می شود. تأخیر در برداشت غلات
دانهریز، سبب ریزش دانه، خوابیدگی یا شکستن بوته ها درمزرعهو بالاخره کاهش میزان ماده
خشک میگردد. برداشت زود هنگام محصول هم موجب پایین آمدن کیفیت غلات می گردد.

 

وزندانه ها تا زمان رسیدن دانه افزایش می
یابد، ولی پس از آن رو به کاهش می گذارد. همچنین دانه های نارسی که زود هنگام برداشت
می شوند، چه در مزرعه و چه در انباربیشتر در معرض آسیب های ناشی از گرما وآفاتاز جمله
کپک زدگی قرار می گیرند. زمانمناسب برای برداشت دانه، موقعی است که آندوسپرم دانه های
غلات سفت شده و میزانرطوبت آن هم به 18 درصد رسیده باشد.

 

در کشورهای توسعه یافته برای دروی محصولتنها
از وسایل مکانیکی همچونکمبایناستفاده می شود. اما در کشورهای در حال توسعه از روش های
گوناگونی همچون استفاده ازداسبرای برداشت محصول استفاده می نمایند.

 

 

 

 

 

تاریخچه

 

هزاران سال است که این گونه گیاهان، در
تأمینغذایبشر نقش حیاتی ایفا میکنند. باستان شناسان جوامع ابتدایی توانسته اند از ویرانه
های قدیمی مراکز سکونتانسان، دلایلی به دست آورند که نشان می دهدغلات در تمدن های اولیه
بشری هم کشت می شده اند و برای مثال، گندم در سرزمینحاصلخیز بین النهرین به عمل می
آمده است.

 

بینالنهرینامروزه بخش هایی ازترکیه،عراق،سوریهوایرانرا
تشکیلمی دهد. شواهد به دست آمده نشان می دهد که در 16.000 تا 10.000 سال قبل از میلاد،انسان
ما قبل تاریخدر این ناحیه گندم تولیدمی کرده است.

 

همچنین هر جا که جامعه ای تشکیل شده، یکی
از انواع غلات درپیدایش آن نقش داشته اند. مثلاً برنج در تشکیل جوامع نخستین کشورچینو
ذرت هم در تشکیل جوامعآفریقایی مؤثر بوده اند.

 

 

 

انواع مختلف آزمایشات:

 

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اندیس
یر روغن ها و چربیها

 

رفرانس : استاندارد شماره 493 روغن ها و
چربی ها

 

تعریف : بر حسب تعریف اندیس یر عبارت است
از سانتی گرم **** که یک گرم روغن تحت شرایط ویژه جذب می کند

 

مواد لازم  :   1) کلروفرم   2) محلول یرهانوس    3) یروپتاسین 15 درصد –15 گرم یرورپتاسین را باآب
مقطر به حجم  100 سی سی می رسانیم   4) آب مقطر   
5)تیو سولفات اره نرمال   تیترازول     6) معرف نشاسته 1% – 1 گرم نشاسته با آب مقطر
به کمک حرارت حل نموده و به حجم 100 سی سی می رسانیم

 

وسایل لازم : 1- دو عدد ارلن 250 سی سی
درب سمباده   2-دو عدد پیپت ژوژه 10 سی سی  3_ دو عدد پیپت ژوژه 25 سی سی   4- مزور 100 سی سی 1 عدد

 

شرح ازمایش :

 

 
روش تعیین اندیس ید از طریق هانوس :

 

مقدار 5/0 گرم از چربی یا روغن را در ارلن
یا درپوش شیشه ای وزن نموده و به آن 10میلی لیتر کلروفرم اضافه نموده و آن را بهم بزنید
تا خوب حل شود سپس بوسیله پیپت 25 میلی لیتر از محلول هانوس را به آرامی به آن اضافه
نموده و برای مدت 20 دقیقه در محل تاریکی همراه با گاه گاهی تکان دادن  بگذارید بماند 
سپس به محلول فوق 10 میلی لیتر محلول 15% یرورپتاسین یا (30میلی لیتر محلول
یرور پتاسیم 5% ) و 100 میلی لیتر آب اضافه نموده و سپس مقدار یر در محلول را با تیو
سولفات سدیم ****تیتر نمایید بطوریکه رنگ زرد محلول کاملا زایل گردیده و بی رنگ شود
سپس چند قطره معرف نشاسته اضافه نمودهو تیتراسیون را ادامه دهید تا رنگ آبی کاملا زایل
گردد آزمایش شاهد را نیز بهمین ترتیب در یک زمان انجام داده و اندیس یر را از فرمول
زیر محاسبه کنید .

 

 

 

 

 

كه در آن Bبرابر است با  مقدار میلی لیتر
تیوسولفات سدیم مصرفی با شاهد و Aبرابر است با مقدار میلی لیتر تیوسولفات سدیم مصرفی برای نمونه و Wمقدار مورد وزن نموده آزمایش می باشد

 

 

 طرز تهیه یدهانوس

 

محلول هانوس را میتوان بطور روتین و تقریبی
و همچنین بطور دقیق در آزمایشگاه تهیه نمود

 

  
مواد لازم :

 

1)      ید خالص

 

2)      برم خالص

 

3)      اسی استیک گلاسیال

 

4)      تیوسوبفات 1/0 نرمال

 

5)      یدور پتاسیم 15%

 

وسایل لازم

 

1)      1_ شیشه درب دار قهوه ای

 

2)      مزوریک لیتری

 

3)      مزور 10 سی سی

 

4)      پی پت ژوژه 25 سی سی

 

5)      پی پت 10 سی سی

 

6)      پی پت ژوژه 5 سی سی

 

7)      ارلن 500 سی سی درب سمباده

 

8)      بالن ژوژه 500 سی سی

 

الف ) طرز تهیه محلول هانوس بطور تقریبی

 

مقدار 2/13 گرم از یدخالص را در یک لیتر
اسید استیک (5/99%) حل نموده سپس به مقدار کافی برای دو برابر نمودن مقدار هالوژن که
بوسیله تیتراسیون تعیین میشود مقداری برم (حدود 3 میلی لیتر ) به آن اضافه نمایید ید
را می توان بوسیله حرارت دادن د راسیداستیک حل نموده ولی موقع اضافه نمودن  برم محلول باید کاملا خنک باشد برای تهیه دقیق محلول
هانوس می توانید شرح زیر عمل نمایید .

 

ب) طرز تهیه محلول هانوس بطور دقیق :

 

 مقدار 5/6/13 گرم ید(I)
را به کمک حرارت در 825 میلی لیتر اسید استیک (96درصدکه با دی کرومات و اسید سولفوریک
احیا نمی گردد ) حل نموده و آنرا خنک نمایید سپس 25 میلی لیتر از این محلول را می توان
با تیوسولفات N1/0 تیتر مقدار تیو سولفات مصرف شده را به Bنمایش دهید در ظرفی دیگر مقدار 200 میلی لیتر اسید استیک ریخته و به آن
3 میلی لیتر (حدود 9 گرم ید ) برم (Br)
اضافه نموده سپس 5 میلی لیتر از این محلول را برداشته و به آن 10میلی لیتر محلول یدور
پتاسیم 15 درصد اضافه نموده و با تیوسولفات N1/0
تیترو مقدار تیو سولفات مصرف شده را به “C” نمایش دهید . از روی
فرمول زیر مقدار محلول برم در اسید استیک را که برای دو برابر نمودن هالوژن در 800
میلی لیتر محلول ید باید اضافه نموده تعیین نمایید .

 

که در آن V  برابر بامقدار میلی لیتر محلول برم لازم از 200
میلی لیتر برای اضافه نمودن به 800 میلی لیتر محلول ید .

 

دستورالعمل روش آزمون وزن مخصوص (دانسیته

 

رفرانس : استاندارد کره کاکائو 609

 

دستگاه لازم : دستگاه پیکنومتر

 

پیکنو متر را تمیز و خشک نموده وبا نمونه
پر کنید ودر حمام آب با دمای ثابت مدت 30 دقیقه نگهدارید  پیکن.متر پر شده را همراه با درب آن از روی حمام
برداشته و خوب خشک و وزن کنید وزن پیکومتر خالی با درب را از وزن با نمونه کم نمائید
این عمل را بار دیگر با آب انجام دهید و پس از کسر وزن اب رابدست آورید وزن نمونه حاصل
را بر وزن اب بدست آمده تقسیم نمایید خارج قسمت وزن مخصوص می باشد

 

***

 

تبصره : در صورتیکه  انجام این آزمون باید در دمای خاصی انجام شود کلید
مراحل بالا باید در آن دمای خاص انجام شود .

 

 

 

دستورالعمل روش آزمون رفراکت 25 درجه

 

رفرانس : استاندارد کره کاکائو 609

 

روش کار : دستگاه رفراکتومتر را طوری قرار
دهید که از نور روز یانور مصنوعی برای روشنایی استفاده گردد سپس آنرا با آب مقطر
20 درجه سیلسیوس طوری تنظیم کنیدکه اندیس رفراکسیون معادل 333/1 را نشان دهد در هنگام
کار با دستگاه مذکور ابتدا دو منشور را از یکدیگر باز کرده و مقداری از نمونه را روی
آن بمالید اندازه گیری بر اساس مشاهده موقعیت خط مرزی انعکاس کامل به سطح منشور می
باشد .

 

این خط مرزی رابوسیله چرخلندن منشورها بداخل
حوزه دید تلسکوپ بیاورید دایره را ثابت نگهداشته و به نحوی تنظیم کنید که حوزه دید
به دو قسمت تاریک و روشن تقسیم گردد خطی که این دو قسمت را  از هم جدا می کند خط مرزی نامیده می شود که در حقیقت
یک خط دقیق نبوده ولی یک باند رنگی است که رنگها بوسیله چرخاندن پیچ محو تا کاملا بیرنگ
می شوند  خط مرزی را طوری تنظیم کنید که روی
مرکز تقاطع بیفتد انذیس را مستقیما روی صفحه بخوانید فاکتور تصحیح درجه  حرارت را در مورد دستگاه در نظر گرفته و محاسبه
کنید

 

 
توجه :در حین خواندن اندیس چنانچه دماسنج روی عدد 25Ċقرار نداشتن دمای آب را بوسیله 
یخ یا دما به Ċ25 رسانیده و سپس اندیس قرائت گردد .

 

 

 

دستورالعمل روش آزمون اسید تیه روغن ها
(اسیدهای چرب آزاد )

 

 

 

 
رفرانس : استاندارد 493 روغنها و چربیها

 

 
این روش را می توان روی روغن های خام و تصفیه شده و نباتی و روغن حیوانات دریایی
و جرب یهای حیوانی بکار برد . بوسیله این روش اسیدهای چرب آزاد موجود در نمونه تعیین
می شود

 

 
الف) مواد شیمیایی موثر لازم :

 

 
1)الکل 95%

 

الکل مصرفی نباید طوری باشد که در موقع
خنثی کردن با محلول قلیایی در مجاورت فنل فتاتئیل *** عمل را بطور وضوح و مشخص نشان
دهد و قبل از هر آزمون باید الکل محتوی قلیایی تا رسیدن به  رنگارغوانی کم رنگ ولی ثابت خنثی گردد (بعضی از
الکل ها بواسطه ناخالصی موجود در انتهای عمل رابدقت نشان نمی دهند )

 

  
2) محلول یک درصدفنل فتالئین در الکل 95 درصدحجمی

 

   
3)محلول سود با نرمالیته  Nو  
N/2   و  N/4که بدقت غلظت آن تعیین شده باشد

 

حدود درصد اسیدهای آزاد چرب

مقدار نمونه بر حسب گرم

الکل لازم بر حسب میلی لیتر

غلظت سود برحسب نرمال

00/0 الی 2/0

2/0 -+ 4/64

50

1/0

2/0 الی 0/1

 2/0+-2/38

50

1/0

0/1 الی 0/30

50/0+- 50/7

75

25/0

0/30 الی 0/50

50/0+- 50/7

100

25/0 تا 1

0/50 الی 100

100/0 +- 525/3

100

0/1

 

 

 

 

 

 
ب) روش کار :

 

نمونه آزمودنی را در صورتیکه مایع نباشد
دو بدو کاملا مخلوط کنیدوبا توجه بهجدول شماره 1 مقدار لازم را در ارلن مایر وزن کنید
: (حدود 2+-2 , 28 گرم نمونه وزن کنید )

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با
فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 168

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
شرکت پارس مینو گزارش کارورزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو پروژه گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو خرید گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس شرکت پارس مینو دانل

 • تحقیق خصوصیات گیاه گندم

  آفات گندم,انواع گندم,سبوس,گندم,گیاه,میوه گندم تحقیق خصوصیات گیاه گندم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع خصوصیات گیاه گندم،در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش، شامل:میوه گندم آب و هوای مناسب برای رشد گندمانواع گندم گندم بهاره گندم پاییزه شرایط مناسب برای رشد…

 • پاورپوینت جلد اول کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جک اچ.ویلمور و همکاران ترجمه معینی و همکاران

  پاورپوینت جلد اول کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جک اچ.ویلمور و همکاران ترجمه معینی و همکاران کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جک اچ ویلمور رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت جلد اول کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی…

 • تحقیق سيستم های كاهش آلودگی خودرو

  آلودگی خورد,آلودگی ماشین,آلودگی وسائل نقلیه,تحقیق سیستم کاهش آلودگی خودرو,تحقیق کاهش آلودگی,سيستم هاي كاهش آلودگي خودرو,کاهش آلودگی,کاهش آلودگی ماشین,کاهش آلودگی وسائل نقلیه,مقاله کاهش آلودگی دانلود تحقیق سيستم های كاهش آلودگی خودرو دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع سيستم های كاهش آلودگی…

 • پاورپوینت کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقایی

  پاورپوینت کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقایی,دانلود کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقایی,کتاب تاریخ علم شیمی حسین آقایی,کتاب تاریخ علم شیمی دکتر آقایی,کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقایی,نکات کتاب تاریخ علم شیمی دکتر حسین آقایی دانلود پاورپوینت…

 • گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس

  گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در شرکت توانکاران صنعت پارس،در قالب word و در…

 • پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها تالیف Thomas A. Sudkamp ترجمه سیدحجت الله جلیلی

  پاورپوینت نظریه زبانها وماشینها,ریاضیات مقدماتی,ضرورت پیچیدگی,نظریه زبانها وماشینها پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها تالیف Thomas A. Sudkamp ترجمه سیدحجت الله جلیلی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشین ها تالیف Thomas A. Sudkamp ترجمه سیدحجت الله جلیلی،در…

 • تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان

  تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تحلیل بنیادی پتروشیمی آبادانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 11 بخشی از متن تحقیق:شرکت پتروشیمی آبادان در سال 1363 در آبادان تاسیس گردید و در…

 • طرح توجیهی پرورش یک میلیون عقرب سال 97

  آموزش پرورش عقرب,امکان سنجی پرورش دادن عقرب,پرورش عقرب در ایران,توجیه اقتصادی پرورش عقرب,چگونه عقرب پرورش دهیم,طرح اقتصادی پرورش عقرب,طرح پرورش عقرب سال 97,طرح توجیهی پرورش عقرب,طرح توجیهی سم گیری از عقرب طرح توجیهی پرورش یک میلیون عقرب سال 97 رفتن…

 • پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز

  پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز,تحقیق کروماتوگرافي و الکتروفورز,دانلود پاورپوینت در مورد کروماتوگرافي و الکتروفورز,دانلود پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز,دانلود رایگان پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز,کروماتوگرافي و الکتروفورز پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کروماتوگرافي و الکتروفورز قالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • تحقیق بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی

  ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی,بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی,تحقیق حادثه لاکربری,تحقیق در مورد لاکر,تحقیق لاکربی,حادثه لاکربی,حادثه ی لاکربی,دادگاه لاکربی,لاکربی اسکاتلند,لاکربی چیست,لاکربی لیبی,مقاله حادثه لاکربی,مقاله لاکربری دانلود تحقیق بررسی ابعاد حقوقی دادگاه لاکربی دانلود فایل دانلود مقاله با موضوع بررسی ابعاد حقوقی…

 • تحقیق مواد لایروبی و آبراهه ها

  پروژه مواد لایروبی و آبراهه ها,تحقیق در مورد مواد لایروبی و آبراهه ها,دانلود تحقیق مواد لایروبی و آبراهه ها,دانلود رایگان تحقیق مواد لایروبی و آبراهه ها,مقاله در مورد مواد لایروبی و آبراهه,مقاله مواد لایروبی و آبراهه ها,مواد لایروبی و آبراهه…

 • گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله و اتصالات پلي اتيلن

  امكانسنجي طرح توليد اتصالات پلي اتيلن,امكانسنجي طرح توليد لوله,توليد لوله,تولید اتصالات پلي اتيلن,دانلود طرح توجیهی توليد لوله,دانلود طرح توجیهی تولید اتصالات پلي اتيلن,طرح توجیهی توليد لوله,طرح توجیهی تولید اتصالات پلي اتيلن دانلود گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح توليد لوله و…

 • تحقیق مضمون قانوني مراقبت پرستاري روان پزشكي

  پایان نامه پیرامون مراقبت پرستاري روانپزشكي,پروژه مراقبت پرستاري روانپزشكي,تحقیق در مورد مراقبت پرستاري روانپزشكي,تحقیق روانشناسی مراقبت,تحقیق مراقبت پرستاري روانپزشكي,دانلود تحقیق مراقبت پرستاري روانپزشكي,مقاله مراقبت پرستاري روانپزشكي تحقیق مضمون قانوني مراقبت پرستاري روان پزشكي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • تحقیق بررسی رشته شنا

  بررسی شنا,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون شنا,پروژه شنا,تحقیق تربیت بدنی شنا,تحقیق در مورد شنا,تحقیق شنا,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد شنا,دانلود تحقیق شنا,مقاله شنا تحقیق بررسی رشته شنا رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب مقدمه     4تاريخچه‌ي شنا در جهان…

 • طرح توجیهی توليد الكترود

  جدیدترین طرح توجیهی توليد الكترود,دانلود رایگان طرح توجیهی توليد الكترود,دانلود طرح توجیهی توليد الكترود,طرح توجیهی توليد الكترود,طرح توجیهی توليد الكترود رایگان,نمونه رایگان طرح توجیهی توليد الكترود,نمونه طرح توجیهی توليد الكترود طرح توجیهی توليد الكترود رفتن به سایت اصلی دانلود طرح…

 • پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

  تحقیق مدیریت منابع انسانی,مدیریت دانش,مدیریت دانش pdf,مدیریت منابع انسانی pdf,مدیریت منابع انسانی ppt,مدیریت منابع انسانی نفت,مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش,مقاله مدیریت منابع انسانی,نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش دانلود فایل…

 • پاورپوینت ریخته گری تحت فشار

  پروژه پیرامون ریخته گری تحت فشار,تحقیق پیرامون ریخته گری تحت فشار,تحقیق رشته متالورژی ریخته گری تحت فشار,تحقیق ریخته گری تحت فشار,دانلود مقاله ریخته گری تحت فشار,متالورژی,مواد دانلود پاورپوینت ریخته گری تحت فشار دانلود فایل در این فایل به صورت کامل…

 • پاورپوینت معماری نمونه خارجی متل

  اصول معماری متل,بررسی معماری متل,پاورپوینت معماری متل,پروژه معماری متل,پلان معماری متل,تحلیل معماری متل,ضوابط معماری متل,طراحی معماری متل,معماری متل,معماری متل خارجی,معماری متل ساحلی,معماری متل قو,معماری متل ها,نقشه معماری متل دانلود پاورپوینت معماری نمونه خارجی متل دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت گندزدایی

  تحقیق روشهای گندزدایی,تحقیق گندزدایی,روشهای گندزدایی,روشهای گندزدایی آب,روشهای گندزدایی آب آشامیدنی,روشهای گندزدایی فاضلاب,گندزدایی,گندزدایی آب,گندزدایی با کلر,گندزدایی فاضلاب,مقاله گندزدایی دانلود پاورپوینت گندزدایی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد گندزدایی،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ويرايش، شامل:مقدمهرقابت در اندازه‌ گیری کلرین دی‌ اکسید…

 • گزارش كارآموزي حسابداري با موضوع اعتبارات، پست بانك

  اعتبارات,پست بانك,حسابداري,كارآموزي,كارآموزي حسابداري,گزارش كارآموزي,گزارش كارآموزي اعتبارات دانلود گزارش كارآموزي حسابداري با موضوع اعتبارات، پست بانك دانلود فایل تاريخچه پست‌بانك:پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيع‌پستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات…

 • پاورپوینت نظریه های یادگیری سازنده گرایی

  پاورپوینت نظریه های یادگیری سازنده گرایی,پایان نامه نظریه های یادگیری سازنده گرایی,تحقیق نظریه های یادگیری سازنده گرایی,مقاله نظریه های یادگیری سازنده گرایی,نظریه های یادگیری,نظریه های یادگیری ساختن گرایی,نظریه های یادگیری سازنده گرایی دانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری سازنده گرایی دانلود…

 • تحقیق تاريخچه كامپيوتر

  پایان نامه تاريخچه,پروژه تاريخچه كامپيوتر,پروژه در مورد تاريخچه كامپيوتر,تاريخچه كامپيوتر,تحقیق در مورد تاريخچه كامپيوتر,دانلود تحقیق تاريخچه كامپيوتر,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه كامپيوتر,مقاله تاريخچه كامپيوتر,مقاله در مورد تاريخچه كامپيوتر تحقیق تاريخچه كامپيوتر رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق: مقدمهبشر براي كندو…

 • پکیج آموزش تصویری و عملی ساخت تابلو LED ثابت

  آموزش تابلو LED,آموزش تابلو ال ای دی,آموزش ساخت تابلو LED,آموزش ساخت تابلو ثابت LED,تابلو LED,تابلو LED ثابت,تابلو ال ای دی,تابلو ال ای دی ثابت,دانلود آموزش ساخت تابلو LED,دانلود آموزش ساخت تابلو ثابت,ساخت تابلو LED,ساخت تابلو LED ثابت دانلود پکیج آموزش…

 • پاورپوینت بررسی حل مسأله از طريق جستجو

  استراتژي هاي جستجوي ناآگاهانه,الگوريتم هاي جستجوي درخت,پاورپوینت بررسی حل مسأله از طريق جستجو,پياده سازي جستجوي عمومي درخت,جستجوي سطحي,جستجوي هزي,حل مسأله از طريق جستجو,خصوصيات جستجوي سطحي,عامل هاي حل مسأله,فرموله کردن مسائل,مسأله هشت وزير پاورپوینت بررسی حل مسأله از طريق جستجو رفتن…

 • تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

  بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,تحقیق ویژگی های معتادان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي معتادان مواد مخدر,ویژگی های مصرف كنندگان مواد مخدر,ویژگی های معتادان مواد مخدر دانلود تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف…

 • تحقیق شرح وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان

  پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,تحقیق آماده در مورد مدیریت,تحقیق در موردمدیریت منابع انسانی,تحقیق مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی,دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی,دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی تحقیق شرح وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان رفتن…

 • تحقيق طرز كار آسانسور

  آسانسور,اصول عملکرد آسانسور,تجهیزات برقی آسانسور,تحقيق رشته برق,دانلود تحقیق,راه اندازي آسانسور,طرز كار آسانسور,کابل کشی آسانسور,نصب آسانسور,نصب برق آسانسور دانلود تحقيق طرز كار آسانسور دانلود فایل بخشی از متن:اصول عملکرد: یک آسانسور برقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهای…

 • كمپرسور compressor و انواع آن

  انواع کمپرسورهای دینامیکی,تحقیق کمپرسور,دانلود تحقیق کمپرسور,دانلود مقاله کمپرسور,کمپرسور,کمپرسوره,کمپرسور‌های جابجایی,کمپرسورهای جابجایی به طور کلی,کمپرسورهای دینامیکی,کمپرسورهای گریز از مرکز,کمپرسورهای محوری,مقاله کمپرسور,نمودار کمپرسور دانلود كمپرسور compressor و انواع آن دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع كمپرسور compressor و انواع آن،در قالب word و…

 • پاورپوینت آموزش و مشاوره بیماران

  پاورپوینت آموزش و مشاوره بیماران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش و مشاوره بیماران، در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:نکات مهمی که در آموزش به آن پرداخته می شوداصول مشاورهیک مشاوره صحیح درمان…

 • پلان 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 72 متر

  پلان,طبقه,متر,واحد,واحدي دانلود پلان 3 طبقه 6 واحدي هر واحد 72 متر دانلود فایل پلان  3 طبقه 6 واحدي هر واحد 72 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان طبقه واحدي واحد متر

 • تحقيق معرفي و مشخصات كلي عناصر شيميايي

  بررسی عناصر جدول تناوبی,بررسی عناصر شیمیایی,تاريخچه عناصر شيميايي,تحقيق رشته شيمي,تحقیق جدول تناوبی,دانلود تحقيق,عناصر شيميايي,كار تحقيقي شيمي,كاربرد عناصر شيميايي,معرفي عناصر شيميايي,منابع عناصر شيميايي دانلود تحقيق معرفي و مشخصات كلي عناصر شيميايي دانلود فایل بخشي از متن:نقره (Silver)تـاریخچه:(آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره…

 • پاورپوینت مبانی رفتار گروهی

  پاورپوینت مبانی رفتار گروهی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی رفتار گروهی، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تحليل تعاملي  حالات من شخصيتحالات منحالت من بالغ حالت من والدحالت من كودكشخصيت سالممشكل سازمان با…

 • پاورپوینت مروری بر انواع پمپ های هيدروليكی

  پاورپوینت مروری بر انواع پمپ های هيدروليكی مروری بر انواع پمپ های هيدروليكی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مروری بر انواع پمپ های هيدروليكی،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:پمپ های هیدرولیکپمپ ها با جابه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تربیت بدنی در مدارس تألیف دکتر مهدی کارگر و دکتر مسعود نادریان

  پاورپوینت خلاصه کتاب تربیت بدنی در مدارس تألیف دکتر مهدی کارگر و دکتر مسعود نادریان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تربیت بدنی در مدارس تألیف دکتر مهدی کارگر و دکتر مسعود نادریان،در قالب ppt و در 201…

 • تحقیق سلطه رسانه ها

  پایان نامه روانشناسی پیرامون رسانه,پروژه رسانه,تحقیق در مورد رسانه,تحقیق رسانه,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی رسانه,دانلود تحقیق رسانه,مقاله رسانه تحقیق سلطه رسانه ها رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:چكيده :شماره تلفن اورژانس و پليس در آمريكا911 است. و در فنلاند 112،…