پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي

دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پای,دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها رانکوهی,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی دانکوهی,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانکوهی فصل دوم,مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ویرایس چهارم
دانلود پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت اصول طراحي پايگاه داده‌ها از کتاب مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها سيدمحمد تقي روحاني رانكوهي،در قالب ppt و در 415 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جلسه اول: مفاهيم پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: مقدمه و آشنايي با مفاهيم پايگاه داده‌هاسيستم‌ ذخيره و بازيابي اطلاعات در معناي عامرده‌هاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگاه داده‌ها1- سيستم فايلينگ2- سيستم مديريت داده‌ها3- سيستم مديريت پايگاه  داده‌ها4- سيستم مديريت پايگاه  شناخت5- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ‌گرا6- سيستم هوشمند مديريت پايگاه داده‌ها7- سيستم معنايي مديريت پايگاه داده‌ها8- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانبند9- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي نيم‌ساختمند و ناساختمند10- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي بي درنگ11- سيستم داده‌كاوي و كشف شناخت12- سيستم مديريت چند پايگاهي13- سيستم اطلاعات اجرائي14- سيستم فعال مديريت پايگاه داده‌ها15- سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي شيئ-رابطه‌ايدادهتعريف داده از ديدگاه ANSIتعريف اطلاعتعريف دانشتعريف پايگاه داده‌هابراي ايجاد يك سيستم كاربردي دو رهيافت وجود دارد:1- رهيافت سنتي يا مشي فايلينگ2- رهيافت (مشي) پايگاهيمراحل كلي كار در مشي فايلينگمعايب مشي فايلينگمراحل كلي كار در مشي پايگاهيانواع سخت‌افزارهاي محيط پايگاه داده:1- سخت‌افزار ذخيره‌سازي داده‌ها2- سخت‌افزار پردازشگر3- سخت‌افزار همرسانش (ارتباط)انواع نرم‌افزارهاي موجود در محيط پايگاه داده‌ها:1- سيستم مديريت پايگاه داده‌ها (DBMS)2- برنامه‌هاي كاربردي قابل اجرا در محيط DBMS3- رويه‌هاي ذخيره‌شده4- نرم‌افزار شبكهجلسه دوم: مدلسازي معنايي داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با مدلسازي معنايي داده‌هامدلسازي معنايي داده‌هاانواع روش هاي مدلسازي معنايي داده‌هاسه مفهوم معنايي موجود در روش ERتعريف موجوديتسه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديتموجوديت مستقل و وابستهتعريف صفتصفت هيچ مقدارپذيرصفت ذخيره‌شده و مشتقارتباطخصوصيات نوع ارتباطنمودار ERنمادهاي رسم نمودار ERوضع مشاركت در ارتباطجلسه سوم: محدوديت هاي روش ERمشكلات روش ER:1- دام حلقه‌اي2- دام چندشاخه (چتري)3- دام شكافتجزيهتركيبتخصيصتعميموراثت چندگانهدسته‌بنديتجمعمراحل مدلسازي معنايي داده‌هاروش مدلسازي UMLنمادهاخصوصيات کلي روش مدلسازي معنايي داده‌هاجلسه چهارم: پايگاه داده در محيط انتزاعيهدف هاي كلي: آشنايي با پايگاه داده‌ در محيط انتزاعيپايگاه داده‌ها در محيط انتزاعيگونه‌هاي موجود ساختار داده‌اي:- ساختار داده‌اي رابطه‌اي- ساختار داده‌اي سلسله‌مراتبي- ساختار داده‌اي شبكه‌اي- ساختار داده‌اي جعبه‌اي- ساختار داده‌اي هايپرگرافي- ساختار داده‌اي ليستهاي وارونمفهوم ساختار داده‌اي در سطوح مختلف پايگاه داده‌هاساختار داده‌اي رابطه‌ايشماي پايگاه جدوليعمليات در پايگاه جدوليعملگرهاي جبر رابطه‌اي كه براي بازيابي از محيط جدولي بكار مي‌روندبرخي ويژگيهاي ساختار داده‌اي جدوليساختار داده‌اي سلسله‌مراتبيبرخي ويژگي هاي ساختار داده‌اي سلسله‌مراتبيساختار داده‌اي شبكه‌ايبرخي ويژگيهاي ساختار داده‌اي شبكه‌ايجلسه پنجم:معماري پايگاه داده‌هاهدفهاي كلي: آشنايي با معماري پايگاه داده‌‌هاديد ادراكي (مفهومي)ديد خارجيديد داخليزبان ميزبانزبان داده‌اي فرعيتقسيم‌بندي زبان داده‌اي فرعي از نظر نياز به زبان ميزبانويژگي هاي زبان داده‌اي فرعيجلسه ششم: سيستم مديريت پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: سيستم مديريت پايگاه داده‌هاسيستم مديريت پايگاه داده‌ها DBMSDBMS به كاربر امكان مي‌دهد تارده‌بندي سيستم‌هاي DBMS:از نظر نوع ساختار داده‌ايسيستم رابطه‌ايسيستم سلسله‌ مراتبيسيستم شبكه‌ايجز اين هااز نظر محيط سخت‌افزاري:وابسته به يك محيط خاصناوابسته به يك محيط خاصاز نظر رده كامپيوتر:خاص محيط كامپيوترهاي شخصيخاص محيط كامپيوترهاي متوسط (Mini Computer)خاص محيط كامپيوترهاي بزرگ (Main Computer)خاص محيط كامپيوترهاي خيلي بزرگ (Super Computer)اجراشونده درچند رده كامپيوتراز نظر محيط سيستم عامل:وابسته به يك سيستم عامل خاصاجراشونده در محيط چند سيستم عاملاز نظر نوع معماري سيستم پايگاه داده‌ها:با توانش ايجاد پايگاه متمركز با توانش ايجاد پايگاه نامتمركزاز نظر معماري مشتري- خدمتگزار:با توانش ايجاد معماري چند مشتري – يك خدمتگزار با توانش ايجاد معماري چند مشتري – چند خدمتگزاراز نظر زبان:سيستم داراي SQL سيستم فاقد SQLاز نظر نوع زبان داده‌اي فرعي:داراي I.DSL داراي E.DSL داراي E/I.DSLاز نظر ماهيت زبان داده‌اي فرعي:با زبان رويه‌اي با زبان نارويه‌اياز نظر سيستم فايل:خودكفا وابسته به سيستم فايل محيط سيستم عاملاز نظر نوع كاربرد:تك منظوره همه منظورهاز نظر قيمت:از حدود ده هزار دلار تا صد هزار دلار و گاه بيشتراز نظر طرز برپايي:با محدوديت برپايي يكپارچه داراي امكان برپايي گزينشياز نظر واسط كاربر: با واسط زباني با واسط غير زباني با هر دو واسطاز نظر رفتار در قبال رويدادها:سيستم فعال سيستم غير فعالاز نظر متدولوژي زبان:بدون متدولوژي شيئ‌گرايي داراي متدولوژي شيئ‌گرايياز نظر بهينه‌سازي پرسش: داراي بهينه‌سازي متعارف داراي بهينه‌سازي مبتني بر قاعده، معنايي و …از نظر نوع تراكنش:پذيرنده تراكنشهاي ساده پذيرنده تراكنشهاي با مدل پيشرفتهاز نظر نوع پردازش:با قابليت پردازش بي‌درنگ فاقد اين قابليتاز نظر رسانه ذخيره‌سازي پايگاه داده‌ها:با قابليت ايجاد MMDB فاقد اين قابليتاز نظر قابليت تعامل بين سيستمها:فاقد اين قابليت داراي قابليت تعامل با سيستمهاي همگن داراي قابليت تعامل با سيستمهاي ناهمگناز نظر پردازش داده‌هاي زمانمند:فاقد جنبه‌هاي يك سيستم زماني سيستم مديريت پايگاه داده‌هاي زمانياجزاي DBMS از نماي بيروني:واحد پردازشگر پرسش‌ها و برنامه‌هاي كاربردي واحد ايجاد و مديريت داد‌هاي ذخيره‌شدهلايه هسته (سيستم كنترل يا موتور پايگاه داده‌ها) لايه مديريت محيط پايگاه داده‌ها لايه تسهيلات نرم‌افزاري (ابزارها)واحدهاي لايه هسته:1- واحد دريافت درخواست كاربر و وارسي‌هاي اوليه2- واحد توليد شماها3- پيش‌كامپايلرها براي DML4- كامپايلرها (پردازنده DML)5- پردازشگر پرسش و بهينه‌ساز پرسش6- واحد مديريت سطح داخلي7- واحد مديريت بافر8- واحد مديريت فضاي ديسك9- واحد ناظر زمان اجرا10- واحد مديريت همروندي تراكنش‌ها11- واحد مديريت انتقال داده‌ها12- واحد مديريت كاتالوگواحدهاي لايه مديريت محيط پايگاه داده‌ها:1- واحد كنترل جامعيت پايگاه داده‌ها2- واحد ترميم پايگاه داده‌ها3- واحد ايمني و حفاظت پايگاه داده‌ها4- واحد توليد نسخه‌هاي پشتيبان5- واحد توليد فايلهاي ثبت تراكنش هاجلسه هفتم: DBMS در يك سيستم كامپيوتريهدفهاي كلي: DBMS در يك سيستم كامپيوتري و مدير پايگاه داده‌هاجايگاه DBMS در يك سيستم كامپيوترياسلوب هاي عملياتيكاتالوگ سيستم و ديكشنري داده‌ها: متا داده‌هااطلاعاتي كه در ديكشنري داده‌ها نگهداري مي‌شود:پارامترهاي شناخت DBMS:پارامترهاي مربوط به توانش‌ها و كارايي سيستمتسهيلات و جنبه‌هاي ديگرمشخصات كلي سيستمپارامترهاي مربوط به معماري پايگاه داده‌هاپارامترهاي مربوط به زبان داده‌اي فرعيمدير پايگاه داده‌هابرخي مسئوليتهاي در تيم مديريت پايگاه داده‌هادر مديريت نوين سازمانها، هر سازمان داراي پنج سرمايه است:1- سخت‌افزار2- نرم‌افزار3- داده4- بودجه5- تخصصمزايا و معايب تكنولوژي پايگاه داده‌هاسيستم تك‌كاربريسيستم چند‌كاربريشرايط استفاده از تكنولوژي پايگاه داده‌ها:1- نياز به ايجاد يك سيستم يكپارچه اطلاعاتي2- حجم زياد داده‌هاي سازمان و رشد پوياي آن3- تغييرات مداوم در داده‌هاي ذخيره‌شده4- بالا بودن بسامد درخواست هاي كاربران5- نياز به اعمال كنترل متمركز و دقيق روي كل داده‌ها6- وجود ارتباطات پيچيده بين داده‌ها7- زياد بودن ميزان داده‌هاي مشترك بين برنامه‌هاي كاربردي8- مدنظر بودن صحت، دقت و سازگاري داده‌ها9- زياد بودن گزارش ها10- نياز به انجام پردازشهاي تحليلي برخط11- نياز به سيستم داده‌كاوي و كشف دانش در سازمانكاربردهاي جديد تكنولوژي پايگاه داده‌ها:سيستم پشتيبان تصميمسيستم داده‌كاوي چندرسانه‌ايسيستم انبارش داده‌هاحيطه‌هاي فضايي و جغرافياييپايگاه داده‌هاي شخصي و همراهسيستم پايگاه داده‌ها در شبكه جهاني اطلاع‌رسانيسيستم اطلاعات اجراييسيستم اطلاعات طراحيسيستم پردازش تحليلي برخط چندبعدياستقلال داده‌ايانواع استقلال داده‌اي:- استقلال داده‌اي فيزيكيچرا استقلال داده‌اي فيزيكي در سيستمهاي رابطه‌اي جديد كاملاً تامين است؟- استقلال داده‌اي منطقيجلسه هشتم: معماري سيستم پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: معماري سيستم پايگاه داده‌هامعماري سيستم پايگاه داده‌هامعماري متمركزمعماري مشتري- خدمتگزارطرح هاي معماري مشتري- خدمتگزارمزاياي معماري مشتري- خدمتگزار در مقايسه با معماري متمركز:تقسيم پردازشكاهش ترافيك شبكهاستقلال ايستگاه هاي كاراشتراك داده‌هامعماري توزيع‌شده ويژگي هاي معماري توزيع‌ شدهمزاياي معماري توزيع شدهمعايب معماري توزيع‌ شدهمعماري با پردازش موازيمعماري با حافظه مشتركمعماري با ديسك هاي مشتركمعماري بي‌اجزاء مشتركجلسه نهم: مدل رابطه‌ايهدف هاي كلي: آشنايي با مدل رابطه‌ايمفاهيم اساسي مدل رابطه‌ايبخش هاي اساسي مدل داده‌اي:1- بخش ساختاري2- بخش عملياتي (پردازشي)3- بخش جامعيتيتعريف رابطهتناظر بين مفاهيم رابطه اي و مفاهيم جدوليويژگي هاي رابطهانواع رابطهميدان (دامنه)مزاياي ميدانرابطه نرمال و غير نرمالدليل لزوم نرمال بودن رابطه:1- سادگي در نمايش ظاهري رابطه (جدول با سطرهاي ساده‌تر)2- سادگي دستورات DSL (بويژه DML و DDL)3- سادگي در اجراي عمليات در پايگاه داده‌هامعايب رابطه نرمالمزايا و معايب رابطه غيرنرمالکليد در مدل رابطه‌اي:ابر كليدكليد كانديدكليد اصليكليد ديگر (بديل)كليد خارجيجلسه دهم: قواعد جامعيت پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با قواعد جامعيت پايگاه داده‌هاجامعيت پايگاه داده‌هاعواملي كه سبب نقض جامعيت مي‌شوند:اشتباه در برنامه‌هاي كاربردياشتباه در وارد كردن داده‌هاوجود افزونگي كنترل نشدهتوارد تراكنش ها به گونه‌اي كه داده نامعتبر ايجاد شود.خرابي هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاريانواع قواعد جامعيت1- قواعد كاربري (قواعد خاص)انواع قواعد كاربري در مدل رابطه‌اي2- متا قواعد (قواعد عام)انواع متاقواعد1- قاعد (جامعيت موجوديتي)2- قاعده (جامعيت ارجاعي)راه هاي اعمال قواعد جامعيت1- معرفي كليد اصلي2- اعلام هيچ مقدارناپذيري صفت3- معرفي كليد خارجي4- اعلان محدوديت هاي مورد نظر، در شماي پايگاه داده‌ها5- نوشتن رهانا6- اعلان محدوديت ها با استفاده از مكانيسم اظهاركاربردهاي جبر رابطه‌اي1- بازيابي داده‌ها2- ذخيره‌سازي داده‌ها3- تعريف انواع رابطه‌هاي مشتق4- تعريف قواعد براي كنترل پايگاه داده‌ها5- تعريف داده‌ها به عنوان حيطه بعضي عمليات كنترل همروندي تراكنش ها6- ضابطه تشخيص كامل بودن زبانهاي رابطه‌ايحساب رابطه‌ايمزاياي مدل رابطه‌ايمعايب مدل رابطه‌ايكاتالوگ در مدل رابطه‌ايدر كاتالوگ اطلاعاتي در مورد اشياء ذيل نگهداري مي‌شودجلسه يازدهم: زبان SQLهدف هاي كلي: آشنايي با زبان SQLآشنايي با يک زبان رابطه اي SQLانواع زبان هاي رابطه‌ايSQUARESEQUELSQLQUELQBEDATALOGامكانات مهم زبان SQLدستورات تعريف داده‌ها1-1- تعريف شما 1-2- انواع داده‌اي1-3- دستور ايجاد جدول 1-4- دستور حذف جدول1-5- دستور ايجاد و حذف ديد1-6- دستور مجاز شماريدستورات مجازشماري2-1- دستور بازيابي (SELECT)توابع جمعي (گروهي)امكان LIKE و NOTLIKEآزمون تست وجود هيچ مقدار در يك ستونامكان UNION و UNION ALLامكان GROUP BY: (گروه‌بندي)امكان HAVINGامكان BETWEENدستورات پردازش داده‌هادستورات پردازش داده‌ها به طور ادغام‌شدنيدستورات نوشتن ماژول و رويهدستورات كنترل جامعيتدستورات كنترل تراكنش هاجلسه دوازدهم: ادامه زبان SQLهدف هاي كلي: آشنايي با زبان SQLدستورات پردازش داده‌ها2- 2- دستورات عمليات ذخيره‌سازي دستور UPDATEدستور DELETEدستور INSERTجمع‌بندي در مورد امكانات نسخه SQL1دستوراتي كه در نسخه SQL2 تغيير كردند يا به آن اضافه شدنددستور تعريف داده‌هادستور تعريف ميدانانواع داده‌ايدستور تغيير ميداندستور حذف ميداندستور ايجاد جدولدستور تغيير جدولدستور بازيابيامكانات جامعيتيامكانات ايمنيSQL پوياتعريف جدول موقتدستور حذف جدولامكانات جامعيتيامكانات ايمنيامتيازهادستوراتي كه در نسخه SQL3 تغيير كردند يا به آن اضافه شدندنوع داده مجردرهاناكاربرد رهاناتراكنشطرح هاي اجراي تراكنش هاطرح اجراي متواليطرح اجراي همروندتكنيك هاي كنترل همرونديجلسه سيزدهم: آشنايي با ديد در مدل رابطه‌ايديدهاي رابطه‌ايديد در SQLمزاياي ديدمعايب ديدعمليات در ديدهاي رابطه‌ايعمليات ذخيره‌سازي در ديدهاي رابطه‌ايديدها از نظر پذيرش عمليات ذخيره‌سازيديدهاي پذيراديدهاي ناپذيرامشكلات مهم تر ديدهاي پذيرا:بروز عارضه جانبي در خود ديدبروز عارضه جانبي در ديدهاي ديگرنقض قاعده جامعيتبروز فزونكاري در سيستمتغيير ماهيت عمل درخواست شدهتعدد تبديلات و مشكل تصميم‌گيريويژگي هاي ديدهاي قابل به هنگام‌سازيجلسه چهاردهم: طراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايهدف هاي كلي: آشنايي با طراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايطراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي (روش بالا به پايين)مراحل طراحي پايگاه داده‌هامطالعه و شناخت خرد جهان واقعانجام عمليات مهندسي نيازهامدل سازي معنايي داده‌هاطراحي منطقي پايگاه داده‌هاطراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاانجام تحليل عملكردي: تعيين تراكنش هاطراحي برنامه‌هاي كاربردي و واسطه اي كاربريروش هاي طراحي منطقي پايگاه داده‌هاروش بالا به پايينروش سنتز رابطه‌ايروش تركيبيخصوصيات طراحي خوبروش تبديل نمودار ER به رابطه‌هاجلسه پانزدهم: نرمالترسازي رابطه‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با نرمالترسازي رابطه‌هاطراحي پايگاه داده‌هاي رابطه‌ايروش سنتز: نرمالترسازي رابطه‌هاصورت هاي نرمالصورت نخست نرمال (1NF)صورت دوم نرمال (2NF)صورت سوم نرمال (3NF)صورت نرمال بايس- كاد (BCNF)صورت چهارم نرمال (4NF)صورت پنجم نرمال (5NF)صورت نرمال ميدان-كليدي (DKNF)صورت نرمال تحديد- اجتماع (RUNF)وابستگي تابعيوابستگي تابعي نامهم (بديهي)قواعد استنتاج آرمسترانگمجموعه كاهش‌ناپذير وابستگي هاي تابعيوابستگي تابعي تام (كامل)رابطه 1NFرابطه 2NFرابطه 3NFصورت نرمال بايس- كادوابستگي تابعي چندمقداريرابطه 4NFوابستگي تابعي چندمقداري ادغام‌ شدهرابطه 5NFمزاياي نرمالترسازيمعايب روش نرمالترسازيجلسه شانزدهم: طراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاهدف هاي كلي: آشنايي با طراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاطراحي فيزيكي پايگاه داده‌هاتحليل عواملتصميمات در طراحي فيزيكياهداف تنظيم پايگاه داده‌هاتسريع اجراي برنامه‌هاي كاربرديكاهش زمان پاسخدهي پرسش هابهبود توان عملياتي سيستم مديريت پايگاه داده‌هااجتناب از خريد سخت‌افزار بيشتركاهش اندازه پيكربندي سخت‌افزاريرضايت بيشتر كاربران سيستماطلاعات لازم در تنظيم پايگاه داده‌هااطلاعات در مورد خود DBMSاطلاعات اوليه مورد استفاده در طراحي منطقي و فيزيكي پايگاهآمار جمع‌آوري‌شده توسط DBMS و DBA در مورد رفتار سيستم مانندكارديناليتي هر رابطهتعداد مقادير متمايز براي هرصفت و درصد هيچ‌مقدار براي هر صفتفركانس عرضه هر پرسش به سيستم و فركانس اجراي آنفركانس اجراي هر تراكنشاندازه صفحاتزمان اجراي پرسش ها و تراكنش هامسائل مطرح در تنظيمكارهاي لازم براي اصلاح شاخص هاي ايجادشده در مرحله تنظيم پايگاه داده‌هاايجاد شاخص هاي جديدحذف برخي از شاخص هاكاهش تعداد شاخص ها روي صفاتي كه مقاديرشان مرتب تغيير مي‌كنند.اصلاح شاخص هايي كه در كنترل همروندي تراكنش ها تاثير دارندبازسازي شاخص ها مي‌تواند در كارايي سيستم تاثير مثبت داشته باشددر
بعضي از RDBMSها بهينه‌ساز، اگر در پرسش، عبارت محاسباتي، مقايسه يا هيچ
مقدار و محاسبه تفاوت مقادير وجود داشته باشد، از شاخص استفاده نمي‌كند

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی دانکوهی مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ویرایس چهارم مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانکوهی فصل دوم دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها رانکوهی دانلود کتاب مفاهیم بنیادی پای

 • جزوه آموزشی پرورش جوجه گوشتی

  پرورش جوجه گوشتی,پرورش جوجه گوشتی pdf,پرورش جوجه گوشتی باب,پرورش جوجه گوشتی در خانه,پرورش جوجه گوشتی در قفس,پرورش جوجه گوشتی در منزل,پرورش جوجه گوشتی راس,پرورش جوجه گوشتی مرغ,پرورش جوجه گوشتی یک روزه دانلود جزوه آموزشی پرورش جوجه گوشتی دانلود فایل دانلود…

 • شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه اترک

  دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه اترک,شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز,شیپ فایل مرز حوضه های آبریز,لایه GIS حوضه های آبریز اصلی,لایه مرز حوضه های آبریز اصلی,مرز حوضه های آبریز,نقشه ی مرز حوضه های آبریز…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)

  استان فارس,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه رایگان DEM مدل رقومی ارتفاعی رایگان نقشه DEM شهرستان شیراز,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان شیراز دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس) دانلود فایل…

 • راهنماي نقشه هاي الكتريكي پژو 206

  راهنماي نقشه هاي الكتريكي پژو 206 راهنماي نقشه هاي الكتريكي پژو 206 رفتن به سایت اصلی .مشخصات فایل:تحقیق راهنماي نقشه هاي الكتريكي پژو 206قالب بندی: فایل PDF و قابل ویرایشتعداد صفحات: 66بخشی از متن تحقیق:در این فایل به راهنماي نقشه…

 • تحقیق مکانیزاسیون واحد فروش در شرکت پوشاک

  تحقیق مکانیزاسیون واحد فروش در شرکت پوشاک مکانیزاسیون واحد فروش در شرکت پوشاک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مکانیزاسیون واحد فروش در شرکت پوشاک،در قالب word و در 45 صفحه، قایل ویرایش، شامل:فصل اول: تجزیه و تحلیل…

 • سمپل اتصالات در اتوکد

  دانلود سمپل آماده اتصالا,دانلود سمپل اتصالات,دانلود سمپل اتصالات اتوکد,دانلود سمپل اتصالات در اتوکد,دانلود فایل اتوکد سمپل اتصالات,سمپل آماده اتصالات,سمپل اتصالات در اتوکد,سمپل بتن,سمپل بتن اتصالات,فایل اتوکد سمپل اتصالات,نمونه سمپل اتصالات دانلود سمپل اتصالات در اتوکد دانلود فایل دانلود سمپل اتصالات در اتوکد،در…

 • تحقیق بررسی دقیق ساختمان های قرن بيست و يكم

  تحقیق بررسی دقیق ساختمان های قرن بيست و يكم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ساختمان های قرن بيست و يكم،قالبندی : wordتعداد صفحات : 63بخشی از متن تحقیق : ساختمانها كه بيشتر كارآئي انرژي دارند. راحت هستند…

 • پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

  پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی استراتژی پوشش ریسک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی، در قالب ppt و در 26  اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تولد…

 • تحقیق جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری

  پروژه جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری,تحقیق در مورد جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری,جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری,دانلود تحقیق جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری,دانلود رایگان تحقیق جايگاه زبان و تفکر در جامعه بشری,مقاله…

 • گزارش کار تعيين گروه های خوني و RH

  پژوهش تعیین گروه خون,تحقیق تعیین گروه خون,تعیین RH خون,تعیین انواع گروه هاي خونی,تعیین گروه خونی,دانلود تعیین گروه خونی,دانلود گزارش کار تعيين گروه خوني,دانلود گزارش کار گروه خون,گروه خونی,گزارش کار تعيين گروه خوني دانلود گزارش کار تعيين گروه های خوني و…

 • پاورپوینت سوت زنی (پدیده مهجور در سازمان های امروزی)

  پاورپوینت سوت زنی (پدیده مهجور در سازمان های امروزی) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع سوت زنی (پدیده مهجور در سازمان های امروزی)،در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سوت زنی چیست؟فلسفه واژه سوت زنیاقسام و…

 • پاورپوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)

  پاورپوینت زبان (اسامی لوازم خانگی) زبان (اسامی لوازم خانگی) رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت زبان (اسامی لوازم خانگی)،در قالب ppt  و در 67 اسلاید قابل ویرایش.توضیحات: مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان و علاقه مندان رشته زبان و ..دارای 67…

 • پاورپوینت اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم دبستان

  پاورپوینت اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم دبستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع اشکال هندسی فصل سوم ریاضی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 25کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران،…

 • تحقیق سبك سورئاليسم

  تحقیق سبك سورئاليسم رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : سبك سورئاليسم،قالبندی : wordتعداد صفحات : 317بخشی از متن تحقیق:انسان بدوي چون «دم» يا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصوير بركه‌ها با او ملاقات…

 • تحقیق چگونگي ارتباطات در داخل سازمان ها و مشاوره مديريت با كاركنان

  تحقیق چگونگي ارتباطات در داخل سازمان ها و مشاوره مديريت با كاركنان مشاوره مديريت با كاركنان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع چگونگي ارتباطات در داخل سازمان ها و مشاوره مديريت با كاركنان،در قالب word و در 46…

 • تحقیق تاثيرات ورزش بر كودكان

  پروژه تاثيرات ورزش بر كودكان,تحقیق تاثيرات ورزش بر كودكان,تحقیق در مورد تاثيرات ورزش بر كودكان,دانلود تحقیق تاثيرات ورزش بر كودكان,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تاثيرات ورزش بر كودكان تحقیق تاثيرات ورزش بر كودكان رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • تحقیق سرنوشت معاویه و یزید

  پروژه در مورد سر,پروژه سرنوشت معاویه و یزید,تحقیق در مورد سرنوشت معاویه و یزید,دانلود تحقیق سرنوشت معاویه و یزید,دانلود رایگان تحقیق سرنوشت معاویه و یزید,سرنوشت معاویه و یزید,مقاله در مورد سرنوشت معاویه و یزید,مقاله سرنوشت معاویه و یزید تحقیق سرنوشت…

 • پاورپوینت آشنايي با درخت هاي تصميم گيري

  پاورپوینت آشنايي با درخت هاي تصميم گيري رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آشنايي با درخت هاي تصميم گيري، در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمعرفي درخت تصميم گيري و برخي تعاريف مورد نيازمزایا و…

 • پاورپوینت سبک گوتبک

  سبک,گوتیک,معماری,معماری گوتیک,وجه تسمیه پاورپوینت سبک گوتبک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  سبک گوتبک،در قالب ppt و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معماری گوتیک وجه تسمیهمشخصات دوران گوتیکویژگیهای این سبکمعماری    سبک گوتیک معماری وجه تسمیه معماری گوتیک

 • نقشه زمین شناسی شهرستان خرمدره

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمدره,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان خاش,شیپ فایل سازندهای شهرستان خرمدره,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان خرمدره,نقشه زمین شناسی شهرستان خرمدره,نقشه سازندهای شهرستان خرمدره,نقشه لیتولوژی شهرستان خرمدره دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان خرمدره دانلود فایل دانلود شیپ فایل…

 • نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91

  امتحان درس اجزای ماشین,جزوه درس اجزای ماشین,دانلود جزوه اجزای ماشین,دانلود نمونه سوال اجزای ماشین,سؤالات اجزای ماشین سوم هنرستان,نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین,نمونه سوال درس اجزای ماشین دانلود نمونه سؤالات امتحان نهایی اجزای ماشین سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد…

 • تحقیق تاریخچه مدیریت شهری (UMP) در آسیا

  آسیا,شهری,مدیریت,مدیریت شهری تحقیق تاریخچه مدیریت شهری (UMP) در آسیا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاریخچه مدیریت شهری (UMP) در آسیا،در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش…

 • قالب پاورپوينت کشاورزی

  قالب پاورپوينت کشاورزی رفتن به سايت اصلي دانلود قالب پاورپوينت کشاورزی،در قالب ppt و قابل ويرايش، شامل:اسلايد بسم الله الرحمن الرحيم : دارداسلايد سپاسگزاري: دارداسلايد فهرست مطالب: داردتوضيحات:قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و…

 • پاورپوینت SEO چیست؟، آموزش سئو

  آموزش بهینه سازی سایت,آموزش رایگان سئو,آموزش سئو,آموزش کامل سئو,آموزش نحوه ارتقای رنکینگ,بررسی سئو,بهینه سازی موتورهای جستجو,پاورپوینت آموزش سئو,پاورپوینت سئو,پایان نامه آموزش سئو,پایان نامه سئو,تحقیق سئو,سئو,مقاله آموزش سئو دانلود پاورپوینت SEO چیست؟، آموزش سئو دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع SEO…

 • طرح های انتقال آب کوهرنگ

  انتقال آب تونل کوهرنگ,پاورپوینت انتقال آب تونل کوهرنگ,تحقیق انتقال آب تونل کوهرنگ,تونل سوم کوهرنگ,تونل کوهرنگ,دانلود پاورپوینت تونل کوهرنگ,دانلود تحقیق تونل کوهرنگ,دانلود مقاله تونل,طرح های انتقال آب تونل کوهرنگ,مقاله انتقال آب تونل کوهرنگ دانلود طرح های انتقال آب کوهرنگ دانلود فایل…

 • تحقیق تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

  اهمیت فروش,بازرگاني,پایان نامه,پروژه,تاثیر مدیر بازرگانی در فروش,تاثیر مهارت مذاکره,تحقیق,فروش شركت,مديران,مدیر,مدیریت,مقاله,مهارت مذاكره,وظایف مدیر بازارگانی تحقیق تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:تاثیر رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي تالیف سيدمحمدتقي روحاني رانكوهي انتشارات دانشگاه

  جزو شيوه ارائه مطالب علمي,خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي,دانشگاه ,دانلود خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي,دانلود رایگان خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي,دانلود کتاب شيوه ارائه مطالب علمي,رشته کامپیوتر,شيوه ارائه مطالب علمي پاورپوینت خلاصه کتاب شيوه ارائه مطالب علمي…

 • دستورکار گودبرداری در ساختمان برای مهندسین ناظر

  دستورکار گودبرداری در ساختمان برای مهندسین ناظر رفتن به سايت اصلي دانلود دستورکار گودبرداری در ساختمان برای مهندسین ناظر،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • پروژه مدیریت بانک اطلاعاتی

  بانک اطلاعاتی,بانک اطلاعاتی چیست,پایان نامه بانک اطلاعاتی,پروژه بانک اطلاعاتی,پروژه مدیریت بانک اطلاعاتی,تحقیق بانک اطلاعاتی,تحقیق در مورد بانک اطلاعاتی,تحقیق مدیریت بانک اطلاعاتی,دانلود پروژه بانک اطلاعاتی,مدیریت بانک اطلاعاتی,مقاله بانک اطلاعاتی دانلود پروژه مدیریت بانک اطلاعاتی دانلود فایل دانلود پروژه با موضوع مدیریت…

 • پاورپوینت برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت

  پاورپوینت برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه پایش و ارزشیابی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت،در قالب ppt و در…

 • مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران)

  پرورش قورباغه در ایران,پرورش قورباغه در کرج,پرورش قورباغه در مازندران,جزوه پرورش قورباغه,خرید قورباغه زنده,خرید و فروش قورباغه,طرح توجیهی پرورش قورباغه,فیلم پرورش قورباغه,قورباغه رانا,کتاب پرورش قورباغه,مزرعه پرورش قورباغه در آنتالیا دانلود مجموعه آموزشی اصول پرورش قورباغه (با تاکید بر ایران) دانلود…

 • طراحی و مونتاژ تک تک قطعات جرثقیل در نرم افزارکتیا

  آموزش کتیا,پروژه آماده,پروژه آماده کتیا,پروژه طراحی جرثقیل در کتیا,پروژه کتیا,پروژه مونتاژ جرثقیل در کتیا,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی کتیا,دانلود پروژه کتیا,دانلود کتیا,طراحی جرثقیل در کتیا,طراحی و مونتاژ جرثقیل در نرم افزار کتیا,نمونه پروژه کتیا دانلود طراحی و مونتاژ تک تک قطعات…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رزن

  استان همدان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان رزن,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رزن,نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رزن دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رزن دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان رزن…

 • گزارش کارآموزی در كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوی

  دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه كمپوت,دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه كنسرو,گزارش کارآموزی در كارخانه كمپوت,گزارش کارآموزی در كارخانه كمپوت وکنسرورضوی,گزارش کارآموزی در كارخانه كنسرو,گزارش کارآموزی كارخانه كمپوت,گزارش کارآموزی كارخانه كنسرو دانلود گزارش کارآموزی در كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوی…

 • راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین (WCST)

  آزمون دسته بندي كارت های ويسكانسین,آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین,آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین wcst,دانلود راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین,راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین دانلود راهنمای آزمون دسته بندي كارت ويسكانسین (WCST) دانلود فایل دانلود راهنمای آزمون دسته…