پاورپوینت تئوري هاي مديريت پيشرفته

پاورپوینت تئوري هاي مديريت پيشرفته
تئوريهاي مديريت پيشرفته

رفتن به سایت اصلی

دانلود پاورپوینت با موضوع تئوري هاي مديريت پيشرفته، در قالب ppt و در 553 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سازمانعصر حاضر؛ عصر سازمانيعلت وجودي سازمان هاتعريف سازمانعناصر و يژگي هاي مشترك سازمانتعريف سازمان با توجه به عناصر ويژگي هاي مشترك سازمانانواع سازمان هاي رسميسازمان هاي مشترك المنافعسازمان هاي تجاريسازمان هاي خدماتيسازمان هاي رفاه عموميفصل دوم: مدیریت، اصول و مکاتب آنپيشينه مديريتاهميت و ضرورت مديريتتعریف مدیریتتعریف کامل وجامع مدیریتمكاتب مديريتمديريت علميانگيزه نگارش كتاب اصول مديريت علمي مكانسيم يا روش اجراي اصول مديريتنارسايي ها و محدوديت هاي مديريت علميمكتب كلاسيكمديريت اداريفعاليت سازمان هاي صنعتيتوانائي ها و ويژگي هاي لازم مديريتاصول مديريتاصل تقسيم كاراصل اختيار و مسئوليتاصل انضباطاصل وحدت دستور يا وحدت فرماندهياصل وحدت جهت يا وحدت مديريت يا وحدت هدايتاصل تبعيت منافع فرد از منافع جمعاصل حق الزحمه كاركناناصل تمركزاصل سلسله مراتباصل انتظام سازماني يا نظماصل انصافاصل ثبات و دوام خدمت كاركناناصل تقويت مباني كار جمعي و كارگروهيبوروكراسيتعريف بوروكراسيبوروكراسي آرمانياعمال قدرت براساس نظر ماكس و بر (نظريه اقتدار)ويژگي هاي بوروكراسيمكتب نئوكلاسيكمكتب علوم رفتاريتعريف رفتارحركات رفتارانواع رفتارتعريف رفتار سازمانياهداف رفتار سازمانينگرش هاي علوم رفتاريمكتب روابط انساني نتايج مطالعات هاثورنمحققان روابط انسانينارسائي هاي مكتب روابط انسانيمكاتب جديدمكتب اقتضاييعصاره و سؤال مكتب اقتضاييمحققان اقتضاييانتقادهاي وارده بر مكتب اقتضاييمكتب سيستم هاتعريف سيستمتركيب سيستمطبقه بندي سيستم هاسازمان به عنوان سيستمويژگيهاي سيستم بازفصل سوم: وظایف مدیریتتعريف وظيفهوظايف مديران از ديدگاه صاحب نظرانوظايف مديران از ديدگاه برچوظايف مديران از ديدگاه هنري فايولوظايف مديران از ديدگاه لوتر گيوليكوظايف مديران از ديدگاه صاحب نظران امروزينكاتي در مورد وظايف مديريتمهارت هاي مورد نياز مديران جهت اجراي وظايففصل چهارم: برنامه ریزیاهميت و ضرورت برنامه ريزيتعريف برنامه‌ريزيويژگي‌ هاي برنامه‌ريزيهدف‌ های برنامه ریزیفرآيند برنامه ریزیو‌يژگي‌ هاي يك برنامه خو‌بانواع برنامهتفاوت برنامه هاي عملياتي و راهبرديفصل پنجم: سازماندهیاهميت و ضرورت سازماندهيتعريف سازماندهيتعريف ساختار سازمانيابزارهاي رسمي‌كردن در سازماننمودار سازمانيمو‌اردي كه از نمو‌دار سازماني قابل تشخيص هستندراهنماي سازمانمزاياي تهيه راهنماي سازمانعدم استقبال مديران از راهنماي سازمانمراحل سازماندهيتشخيص فعاليت‌ ها يا طراحي كار و‌ فعاليت‌ هاگرو‌ه بندي فعاليت‌ هادادن اختياربرقراري ارتباط بين و‌احدهاي گرو‌ه بندي شدهابعاد سازمانابعاد ساختاريابعاد محتواييانواع پيچيدگي در سازمانفصل ششم: رهبریاهميت و‌ ضرو‌رت رهبريتعريف رهبريتمايز مديريت و رهبرينقش و وظيفه رهبرينظريه‌هايرهبرينظريه‌هاي خصوصيات فردينظريه‌هاي رفتار رهبرينظريه‌هاي موقعيتي و اقتضائيزنجيره رفتار رهبريمدل فيدلرنظريه مسير- هدفمدل تجويزي رهبري (مدل تصميم گيري)نظريه چرخه زندگينظريه‌هاي جديد رهبريتئوري خصوصيات فردي رهبري- رهبري ذاتيتئوري جايگزين‌هايي براي رهبرفصل هفتم: نظارت و کنترل در سازماناهميت و ضرورت كنترلتعريف كنترلفرايند كنترلانواع كنترلكنترل پيشگير يا مقدماتيكنترل همگامكنترل بازخو‌رد (كنترل بعد از انجام عمليات)مشكلات كنترلمقاومت كاركنان در برابر كنترلمشكل دسترسي برنامه ريزان و مديران به نتايج كنترلفصل هشتم: پرورش کارکنانمراحل پرورش نيروي كار موفقاهميت هدفسؤال‌ اصلي‌ در هدفگذاري‌تعريف هدفدلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهدافانواع هدفويژگي هاي هدف گذاري خوبمزاياي هدف گذاريشخيص موانع هدف گذاريتوصيه هاي لازم براي هدف گذاري مناسبشناخت تفاوت هاي انگيزشيقوانين انگيزشانتظارات كاركنان از كار (انگيزش و عملكرد)ارائه پاداش با ارزشنكات مورد توجه در قدردانيتذكر و تنبيه و پوزشنكات مورد توجه در عذرخواهيمسامحه در عذرخواهيفصل نهم: مسئوليت و اختيارتعريف اختيارتعريف مسئوليترابطه اختيار و مسئوليتتفويض اختياراهمیت تفویض اختیارمزایای تفویض اختیاراصول تفويض اختيارچرا افراد تفویض اختیار نمی کنند؟کارهایی که هرگز نباید تفویض اختیارکردتفویض اختیار نادرستقواعد تفویض اختیار موثرفصل دهم: همكاري و هماهنگيهمكاريهماهنگيماهيت هماهنگيهماهنگی و مشارکتهماهنگی داوطلبانهتعريف هماهنگيهدف از ايجاد هماهنگيويژگي هاي سازمان هماهنگاصول هماهنگياصل وحدت فرماندهیاصل خط فرماناصل حیطه نظارتويژگيهاي سازمان هماهنگساز و كارهاي هماهنگيهماهنگی غیررسمی برنامه ریزی نشدههماهنگی رسمی برنامه ریزی شدههماهنگی به وسیله افرادایجاد واحد هماهنگ کنندههماهنگی به وسیله گروه هاانواع هماهنگیهماهنگی عمودی هماهنگی افقی هماهنگی موربفصل یازدهم: مديريت خلاقيتمقدمهاهميت و ضرورت خلاقيتاهميت خلاقيت از جنبه كلي و عمومياهميت خلاقيت از جنبه فردياهميت خلاقيت از جنبه سازمانيتعريف خلاقيتتعريف نوآوريتفاوت خلاقيت و نوآورينظريه هاي علمي خلاقيتنظريه روانكاوي (زيگموند فرويد)نظريه تداعي گرايينظريه گشتالت و شناخت گرايينظريه انسان گرايينظريه روان سنجينظريه عصب شناختيفرايند خلاقيتايجاد نگرش موافق براي پذيرش افكار و طرحهاي جديدافزايش حساسيت افراد نسبت به مسألهمهيا ساختن شرايط خلاقيت ازطريق فراهم ساختن مواد خام لازمايجاد سلاست فكراستمرار فعاليت ضمير ناخودآگاه بر روي مسألهدرخشش ناگهاني يك فكرپيشنهادهاي عملي براي افزايش سلاست فكرهم انديشي رقابتي مستقيمقرار دادن خود به جاي ديگراناستفاده از رويدادهاي پيش بيني نشدهموانع خلاقيتموانع فردي خلاقيتموانع سازماني خلاقيتموانع محيطي خلاقيتعوامل موثر بر خلاقيت (محرك هاي خلاقيت)فنون خلاقيتطوفان فكريقوانين طوفان فكريتكنيك گروه اسميتكنيك دلفيفصل دوازدهم: مدیریت زمانمقدمهمقدمهویژگیهای زمانارزش و اهمیت زمانارزش و اهمیت زمانعمر ما چگونه می گذرد؟چگونه از زمان استفاده می کنید؟مديريت زمان به چه معنا می باشد؟اصول مديريت زماناصل برنامه‌ريزي براي كوچك ترين واحد زماناصل استفاده از برنامه‌ريزي‌ها در استفاده از زماناصل اولويت‌ بندي كارها (فعالیت ها)اصل آشنايي با راه‌هاي صرفه‌جويي در وقتاصل فقط روزي يك ساعتاصل هدفمندي و هدف‌گذارياصل توجه به آهنگ نوسانات حالات و آمادگي خوداصل واگذاري وظايفاصل خلوت و داشتن لحظه‌هاي غيباصل مثبت‌ انديشي و فعاليت مثبتاصل توجه به امروزاصل استراحت‌هاي منظماصل 80/20 (قانون پارتواصل بهبود مدت اجرااصل فقط يكي (ساده‌ سازی فرآيند‌ها و تسهيل مديريت)اصل طولانی نمودن زماناصل انتخاب بهترين‌ها براي انديشيدن و گفتگواصل انتخاب مكان مناسب براي انجام اموراصل توجه به اولين تا آخرين دقيقه‌ هااصل توجه به ابزارها و وسايلاصل استفاده از اوقات سوختهپيشنهاداتي براي استفاده از اوقات سوختهعوامل اتلاف زمانمسامحهروش های مقابله با مراجعین اتفاقیروش های صرفه جویی در وقت ، هنگام تلفن زدنفصل سیزدهم: تصمیم گیریمقدمهتعریف تصمیم گیریمساله یابی، تصمیم گیری، انتخاب و حل مسالهمساله یابیروش های مساله یابیروش های رسمی مساله یابیمساله یابی غیر رسمیاهمیت تصمیم گیریارزیابی اهمیت یک تصمیم  فرایند تصمیم گیری فرایند تصمیم گیریمدل های تصمیم گیری تعریف مدلمزایای مدلانواع مدل های تصمیم گیریمدل های کلامی مدل های ترسیمیمدل های تجسمی (سه بعدی)مدل های ریاضی انتخاب معیار یا ملاک در تصمیم گیریطبقه بندی تصمیم هاطبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان با نتایجتصمیم گیری در شرایط اطمینان کاملمثال تصمیم گیری در شرایط اطمینان کاملتصمیم گیری در شرایط ریسکمراحل تصمیم گیری در شرایط ریسکمثال تصمیم گیری در شرایط ریسکتصمیم گیری در شرایط عدم اطمینانروش های اخذ تصمیم در شرایط عدم اطمینانروش حداکثر حداکثرهامثال روش حداکثر حداکثرهاروش حداکثر حداقل هامثال روش حداکثر حداقل هاروش ضرایب احتمال یکسانمثال روش ضرایب احتمال یکسانروش ضریب خوش بینی روش هزینه فرصت از دست رفتهمثال روش هزینه فرصت از دست رفتهتصمیم های تک مرحله ای یا ایستاتصمیم های چند مرحله ای و دنباله دارطبقه بندی تصمیم ها از نظر مراحلدرخت اخذ تصمیممراحل اصلی درخت اخذ تصمیمدرخت اخذ تصمیمطبقه بندی تصمیم ها از نظر پیچیدگیتصمیم های برنامه ریزی شدهتصمیم های برنامه ریزی نشدهمشکلات تصمیم گیری در سازمانمشکلات اطلاعاتی در تصمیم گیریتصمیم گیری گروهیمزایای تصمیم گیری گروهیمحدودیت های تصمیم گیری گروهیروش های بهبود تصمیم گیری گروهیتوضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “تئوري هاي مديريت پيشرفته” می باشد که در حجم 553 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تئوريهاي مديريت پيشرفته تئوريهاي مديريت پيشرفته خرید تئوريهاي مديريت پيشرفته ppt تئوريهاي مديريت پيشرفته رابینز تئوريهاي مديريت پيشرفته حسن رنگریز تحقیق تئوريهاي مديريت پيشرفته پاورپوینت تئوريهاي مديريت پيشرفته

 • مطالعه امکان سنجی مقدماتی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

  امکانسنجی تولید بیودیزل,امکانسنجی تولید سوخت جایگزین گازوییل,تولید بیودیزل,دانلود امکانسنجی سوخت جایگزین گازوییل,طرح توجیهی بیودیزل,طرح توجیهی تولید بیودیزل,طرح توجیهی تولید سوخت جایگزین گازوییل,طرح تولید بیودیزل دانلود مطالعه امکان سنجی مقدماتی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی دانلود فایل دانلود مطالعه…

 • تحقیق توربین گاز

  تحقیق توربین گاز,تحقیق توربین گازی,تحقیق توربین های گازی,تحقیق درباره,توربین گاز,توربین گازی,توربین گازی pdf,توربین گازی در صنعت نفت,توربین گازی زیمنس,توربین گازی مپنا,توربین گازی نیروگاه,توربینهای گازی,مقاله توربین گاز,مقاله توربین گازی دانلود تحقیق توربین گاز دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع توربین گازی،در قالب word…

 • تحقیق رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق

  تحقیق رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق ،در قالب doc و در 40 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:در اینجا می¬توان به بیان انواع رویکردهای مطرح در فلسفه¬ی اخلاق…

 • پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی (فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات)

  پاورپوینت سیستم چیست؟,پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی,پاورپوینت فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی,فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر شمس السادات زاهدی دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش…

 • پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)

  پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه و تعاریف الگوی…

 • پاورپوینت رنگین کمان

  پاورپوینت آماده رنگین کمان,پاورپوینت رنگین کمان,تحقیق رنگین کمان,دانلود power point رنگین کمان,دانلود پاورپوینت در مورد رنگین کمان,دانلود پاورپوینت رنگین کمان,دانلود تحقیق رنگین کمان,دانلود رایگان پاورپوینت رنگین کمان,رایگان,رنگین کمان پاورپوینت رنگین کمان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت رنگین کمانقالب بندی:…

 • تحقیق روش تولید و شکل دهی اكستروژن

  word,اكستروژن,پایان نامه اكستروژن,پروژه اكستروژن,پروژه در مورد اكستروژن,تحقیق آماده در مورد اكستروژن,تحقیق در مورد اكستروژن,دانلود تحقیق اكستروژن,دانلود رایگان تحقیق اكستروژن,رایگان,مقاله اكستروژن,مقاله در مورد اكستروژن,ورد تحقیق روش تولید و شکل دهی اكستروژن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق روش تولید و شکل…

 • جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن

  جزوه ارشد هنرهاي دستی و سیر تحول آن,جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن,جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن برای کنکور,جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن کنکور,دانلود ارشد جزوه هن,دانلود جزوه هنرهاي دستی و سیر تحول آن,دانلود جزوه…

 • گزارش کارآموزی در یک شركت کامپیوتری و سيستم

  خرید گزارش ک,خرید گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم,دانلود کارآموزی رنگین کمان سيستم,دانلود گزارش کا رنگین کمان سيستم,دانلود گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم,کارآموزی رنگین کمان سيستم,کارورزی رنگین کمان سيستم,گزارش کارآموزی رنگین کمان سيستم گزارش کارآموزی در یک شركت کامپیوتری و سيستم…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي (3) تالیف سيد علي اكبر حسيني انتشارات دانشگاه

  جزو قواعد عربي (3),خلاصه کتاب قواعد عربي (3),دانشگاه ,دانلود جزو قواعد عربي (3),دانلود خلاصه کتاب قواعد عربي (3),دانلود رایگان جزو قواعد ع,دانلود رایگان خلاصه کتاب قواعد عربي (3),دانلود کتاب قواعد عربي (3),رشته ادبیات,قواعد عربي (3) پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي…

 • تحقیق تاریخچه فرش زنجان

  بافت فرش زنجان,بررسی تاریخچه فرش زنجان,بررسی فرش زنجان,پایان نامه فرش زنجان,تاریخچه فرش زنجان,تاریخچه فرش زنجانی,تحقیق فرش زنجان,طراحی فرش زنجان,فرش دستباف زنجان,فرش زنجان,فرش سهند زنجان,فرش کرامتیان زنجان,مقاله فرش زنجان دانلود تحقیق تاریخچه فرش زنجان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه فرش…

 • پروژه آمار چگونگی تربیت كودك

  پروژه آمار تربیت كودك,پروژه آمار چگونگی تربیت كودك,پروژه آمار روش تربیت كودك,پروژه آمار کودک,دانلود پروژه آمار تربیت كودك,دانلود پروژه آمار چگونگی تربیت كودك,دانلود پروژه آمار روش تربیت كودك,دانلود پروژه آمار کودک,دانلود رایگان پروژه آمار کود دانلود پروژه آمار چگونگی تربیت…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان بردسکن

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بردسکن,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بافق,شیپ فایل سازندهای شهرستان بردسکن,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بردسکن,نقشه زمین شناسی شهرستان بردسکن,نقشه سازندهای شهرستان بردسکن,نقشه لیتولوژی شهرستان بردسکن دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان بردسکن دانلود فایل دانلود شیپ فایل…

 • تحقیق با موضوع نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت

  آمار,اسلاید,ایران,بخش,تجارت,تحقیق,تمرکز,موضوع,نفت,نگاه دانلود تحقیق با موضوع نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت دانلود فایل تحقیق با موضوع نگاهی به آمار تجارت ایران با تمرکز بر بخش نفت بسیار زیبا و کاربردی و در 52 اسلاید   من…

 • پاورپوینت مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی

  پاورپوینت مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مراقبت بیماری سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بيماري سرخجه…

 • پاورپوینت عامل هاي هوشمند

  انواع عامل های هوشمند,انواع عاملها در هوش مصنوعی,انواع محیط های عامل در هوش مصنوعی,برنامه های عامل در هوش مصنوعی,تعریف عامل در هوش مصنوعی,عامل واکنشی مبتنی بر مدل,عامل یادگیرنده در هوش مصنوعی,عاملهای هوشمند در هوش مصنوعی پاورپوینت عامل هاي هوشمند رفتن…

 • پاورپوینت خیارات در قانونی مدنی

  پاورپوینت خیارات در قانونی مدنی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع خیارات در قانونی مدنی،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمه ای در مورد خیاراتخیار فسخاستثنایی بودن خیارمبنای خیارات چیست؟پرسش در مورد خیاراتخیارات فوریخیارات دارای…

 • فایل اکسل فهرست بهای سدسازی سال 94

  اکسل فهرست بها,اکسل فهرست بهای سدسازی,اکسل فهرست بهای سدسازی 94,دانلود اکسل فهرست بها سدسازی 94,دانلود اکسل فهرست بهای 94,دانلود فایل اکسل فهرست بهای اکسل 94,دانلود فهرست بهای 94,فایل اکسل فهرست بهای سدسازی 94,فهرست بهای سدسازی 94 دانلود فایل اکسل فهرست…

 • پاورپوینت طراحي پرسشنامه

  پاورپوینت طراحي پرسشنامه دانلود کتاب روش های طراحی پرسشنامه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع طراحي پرسشنامه،در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع روشهاي جمع آوري اطلاعاتانواع روشهاي پر نمودن پرسشنامهانواع سوالات پرسشنامهاهداف پرسشنامهمراحل طراحي…

 • پاورپوینت بیش فعالی

  پاورپوینت بیش فعالی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بیش فعالی،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز از زبان معلمانعنوان بیش‌ فعالیدرمانبخشی از متن پاورپوینت:«بیش‌ فعالی همراه با عدم تمرکز»…

 • خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز,خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رابینز,دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز,دانلود خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته رابینز,دانلود کتاب رفتار سازما,کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز دانلود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني

  پاورپوینت قواعد عربی 3,خلاصه کتاب قواعد عربی3,علم نحو,قواعد عربی پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربي 3 تالیف سيدعلي اكبر حسيني،در قالب ppt و در 225 اسلاید،…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر

  استان آذربایجان شرقی,شهرستان کلیبر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر دانلود فایل   1. این فایل در…

 • دانلود گزارش کار آموزی رشته عمران

  خرید گزارش کارآموزی عمران,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآموزی عمران,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار عمران,دانلود گزارش کارآموزی,سایت گزارش کارآموزی,عمران,کارآموزی عمران,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی بتن,گزارش کارآموزی ساختمان دانلود دانلود گزارش کار آموزی رشته عمران دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه…

 • پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی (اعداد سه رقمی)

  پاورپوینت طرح درس اعداد سه رقمی,پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی,طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم,طرح درس روزانه ریاضی ابتدایی,طرح درس ریاضی ابتدایی,طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی,طرح درس ریاضی دبستان,طرح درس ریاضی دوم ابتدایی پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه…

 • تحقیق نگهداری و تعمیرات شرکت فرآورده های لبنیاتی کاله

  تحقیق نگهداری و تعمیرات شرکت فرآورده های لبنیاتی کاله رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نگهداری و تعمیرات شرکت فرآورده های لبنیاتی کاله،در قالب word و در 82 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تعریفی از نگهداری و تعمیرات (نت)لزوم پیاده…

 • سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

  پروژه سیستم بیمه,پروژه مهندسی نرم افزار,پیوژه رایگان مهندسی نرم افزار,دانلود پروژه با رشنال,دیاگرام حالت,رشنال رز,سیستم بیمه,سیستم مکانیزه تامین اجتماعی,صدور دفترچه بیمه,فایل با پسوند mdl,مهندسی نرم افزار رشنال رز,نمودار توالی,نمودار حالت سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق سد خاکی با هسته بتن آسفالتی

  بررسی روشهای اجرای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی,تحقیق سد خاکی با هسته بتن آسفالتی,روش اجرای سد با هسته بتن آسفالتی,روش اجرای سد خاکی با هسته بتن آسفالتی,سد با هسته بتن آسفالتی,سد خاکی با هسته بتن آسفالتی,مقاله سد خاکی با…

 • پاورپوینت معماری همساز با اقلیم

  اقلیم در معماری,اقلیم در معماری ارگانیک,پاورپوینت معماری همساز با اقلیم,پاورپوینت معماری و اقلیم,تحقیق معماری همساز با اقلیم,تحقیق معماری و اقلیم,دانلود پاورپوینت معماری و اقلیم,معماری همساز با اقلیم,معماری و اقلیم,مقاله معماری و اقلیم دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم دانلود فایل…

 • تحقیق طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی

  پایان نامه روانشناسی پیرامون طرح درس روزانه,پروژه طرح درس روزانه,تحقیق در مورد طرح درس روزانه,تحقیق روانشناسی طرح درس روزانه,تحقیق طرح درس روزانه,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد طرح درس روزانه,دانلود تحقیق طرح درس روزانه,مقاله طرح درس روزانه تحقیق طرح درس روزانه…

 • تحقیق روش های اصل تربيت

  پایان نامه پیرامون اصل تربيت,پروژه اصل تربيت,تحقیق اصل تربيت,تحقیق در مورد اصل تربيت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی اصل تربيت,دانلود تحقیق اصل تربيت,مقاله اصل تربيت تحقیق روش های اصل تربيت رفتن به سایت اصلی فهرستچکیده :روشهای اصل تربيتچگونه تحسين کنيمچگونه ناديده بگيريمچطور تنبيه…

 • تحقیق رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون

  تحقیق رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون رويكرد جديد به اندازه گيري ويسكوزيته ي خون رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع رويكرد جديد به اندازه گيري  ويسكوزيته ي خون،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان

  پارا‌دایم‌ های رشته‌ های علمی,پست مدرنیسم اصولی,پست مدرنیسم بازسازی‌گرا,تحقیق فرانوگرایی در سازمان,سازمانهای نوگرا در مقابل فرانوگرا,ظهور اندیشه‌ های پسانوگرایانه,فرانوگرایی در سازمان,فرانوگرایی در نظریه سازمان,مديريت فرانوگرا دانلود پاورپوینت فرانوگرایی در سازمان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع فرانوگرایی در سازمان،در قالب…

 • پاورپوینت درس 17 فارسی سوم دبستان

  پاورپوینت درس 17 فارسی سوم دبستان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه سوم دبستان با موضوع درس 17 فارسی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 17کاربرذ فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیای…

 • پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک

  پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک سقف تیرچه و بلوک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی سقف تیرچه و بلوک،در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهسقف تیرچه و بلوکاجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و…