پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين تالیف راسل و نورويگ ترجمه رهنمون و هماوندی

پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين تالیف راسل و نورويگ ترجمه رهنمون و هماوندی

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب هوش مصنوعي رهيافتي نوين، مولف راسل و نورويگ، مترجم رامین رهنمون و آناهیتا هماوندی،در قالب ppt و در 359 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: علل مطالعه AlAI چيست؟‌1. انسان گونه عمل کردن: رهيافت آزمون تورينگ2. انساني فکر کردن: رهيافت مدل سازي شناختي3. منطقي فکر کردن: قوانين رهيافت تفکر4. منطقي عمل کردن: رهيافت عامل منطقيمزاياي مطالعه AI به‌ عنوان طراحي عامل منطقيزيربناي هوش مصنوعيفلسفه (428 قبل از ميلاد مسيح- تاکنون)رياضيات (800. C- تاکنون)محاسباتمنطقاحتمالاتتئوري پيچيدگيروان شناسي (1879- تاکنون)مهندسي کامپيوتر (1940- تاکنون)زبان‌ شناسي (1975- تاکنون)تاريخچه هوش مصنوعيپيدايش هوش مصنوعياشتياق زودهنگام، آرزوهاي بزرگ (1952-1969)مقداري واقعيت (1966-1974)سيستم‌هاي مبتني بر دانش: کليد قدرت؟ (1969-1979)روش‌هاي ضعيفMYCIN نسبت به DENDRAL دو تفاوت عمده داردAI به يک صنعت تبديل مي‌شود (1980-1988)بازگشت شبکه‌هاي عصبيفصل دوم: عامل‌هاي هوشمندعاملعامل نرم‌افزاريعوامل انسانيحس کردن: گوش، چشم، ديگر ارگان‌هااثرگذاري: دست، پا، بيني، اندام‌هاي ديگرعوامل روباتيکحس کردن: دوربين، يابنده‌هاي مادون قرمزاثرگذاري: موتورعامل‌ها چگونه بايد عمل کنند؟تفاوت ميان منطقي بودن و دانش کل (omniscience)نگاشت ايده‌آل از دنباله‌هاي ادراکي به عملياتساختار عامل‌هاي هوشمندبرنامه‌هاي عاملتشابهات عامل‌هاي هوشمندچرا تنها به پاسخ‌ها نگاه نمي‌کنيمعامل‌هاي واکنشي سادهعامل‌هايي که اثرات دنيا را حفظ مي‌کنندعامل‌هاي هدف گراتفاوت عامل‌هاي واکنشي و هدف‌گراعامل‌هاي سودمندارتباط بين عامل و محيطخواص محيطقابل دسترسي در مقابل غير دسترسيقطعي در برابر غير قطعيپپيزوديک در مقابل غيراپيزوديکايستا در مقابل پوياگسسته در مقابل پيوستهسخت‌ترين حالت در بين حالات موجود براي محيطبرنامه‌هاي محيط فصل سوم: حل مسائل توسط جستجوعامل‌هاي حل مسئله مسائل تک حالته (Single-state)مسائل چند حالته (Multiple-state)مسائل احتمالي (Contingency)مسائل  اکتشافي (Exploration)دانش و انواع مسئلهدنياي مکش (جاروبرقي)مدل‌هاي مختلف براي مسئله جاروبرقيمسائل و راه‌حل‌هاي خوب تعريف شدهاندازه‌گيري کارايي حل مسئلهانتخاب حالات و عملياتانتزاعمسائل نمونهمسائل اسباب‌ بازيCryptarithmetic دنياي مکشمسئله کشيش‌ها و آدمخوارهامسائل دنياي واقعيمسيريابيمسائل فروشنده دوره گرد و تور طرح VISI هدايت رباتخط توليد خودکارجستجو براي راه‌حلتوليد دنباله‌هاي عملفرآيند گسترش حالتاصل جستجوريشه درخت جستجوگره‌هاي برگي درختساختارهاي داده براي درخت‌هاي جستجوتفاوت بين گره‌ها و حالت‌هااستراتژي جستجوجستجوي سطحيجستجوي با هزينه يکسانجستجوي عمقيجستجوي عمقي محدود شدهجستجوي عميق‌کننده تکراريجستجوي دوطرفهمقايسه استراتژي‌هاي جستجواجتناب از حالات تکراريسه راه براي حل مشکل حالات تکراري براي مقابله با افزايش مرتبه و سرريزي فشار کار کامپيوتر وجود داردجستجوي ارضاء محدوديت (Constraint Satisfaction Problem)محدوديت‌ها به گونه‌هاي مختلفي ظاهر مي‌شوندمحدوديت‌هاي يکتا محدوديت‌هاي دودويي محدوديت‌هاي مطلق محدوديت‌هاي اولويت‌دارفصل چهارم: روش‌ هاي جستجو آگاهانهجستجوي بهترينحداقل هزينه تخمين زده شده براي رسيدن به هدف: جستجوي حريصانهويژگي‌هاي جستجوي حريصانهحداقل‌سازي مجموع هزينه مسير: جستجوي کشف‌کنندگي قابل قبولجستجوي A*رفتار جستجوي A*نگاهي گذرا به اثبات کامل و بهينه بودن A*توابع کشف‌کنندهاثر صحت کشف‌کنندگي بر کاراييکشف‌کننده‌ها براي مسائل ارضا محدوديتما حداکثر از سه رنگ (قرمز، آبي، سبز) مي‌توانيم استفاده کنيمجستجوي SMA*SMA*  داراي خواص زير استالگوريتم‌هاي اصلاح تکرارياين الگوريتم‌ها به دو گره اصلي تقسيم مي‌شوند: الگوريتم‌هاي تپه‌نوردي (Hill-climbing)Simulated annealing کاربردها در مسائل ارضا محدوديتفصل پنجم: تئوري بازيبازي‌ها در نقش مسائل جستجودلايلي که محققين قديم، شطرنج را به‌عنوان موضوعي در AI برگزيدندپيچيدگي بازي‌هاعدم قطعيت تصميمات کامل در بازي‌هاي دونفرهيک بازي به طور رسمي مي‌تواند به عنوان نوعي از مسئله جستجو به همراه قسمت‌هاي زير تعريف شودالگوريتم
MINMAX به منظور تعيين استراتژي بهينه براي MAX طراحي شده است و از اين رو
مي‌توان بهترين حرکت را تصميم‌‌گيري کرد. الگوريتم شامل 5 مرحله است:توليد درخت کامل بازي، تمام راه تا مراحل پايانيدرخواست تابع سودمندي براي هر حالت پاياني به منظور بدست آوردن مقدارشاز سودمندي حالات پاياني به منظور تعيين سودمندي گره‌ها يک مرحله بالاتر دردرخت جستجو استفاده کنيد.بررسي مقادير را از گره‌هاي برگي تا ريشه، يک لايه در هر لحظه، ادامه دهيد.احتمالاً مقادير به بالاي درخت مي‌رسند، MAX حرکتي را انتخاب مي‌کند که به بالاترين مقدار منتهي مي‌شود.تصميمات ناقصالگوريتم ميني‌ماکس،  به دو راه تغيير يابدتابع ارزيابيچگونه به طور دقيق کيفيت را مي‌توان اندازه گرفت؟قطع جستجوهرس آلفا- بتاهرس درخت جستجودرخت جستجوي آلفا- بتامزاياي هرس آلفا- بتابازي‌هايي که شامل عنصر شانس هستندارزيابي موقعيت در بازي‌ها با گره‌هاي شانسپيچيدگيفصل ششم: عامل‌هايي که به طور منطقي استدلال مي‌‌کنندمعرفي طراحي پايه‌اي براي يک عامل مبتني بر دانشعامل مبتني بر دانش به موارد زير نياز دارد:چه چيزهايي را بداند؟وضعيت جاري دنيا؟چطور توسط ادراک به خواص ناديده دنيا رجوع کند؟چطور دنيا زمان را مي‌گشايد؟عامل به چيزي مي‌خواهد برسد؟فعاليت‌هايي که در شرايط مختلف انجام مي‌دهد چيست؟پايگاه دانشهر زمان که برنامه دانش صدا زده مي‌شود، دو عمل انجام مي‌شودبه پايگاه دانش گفته مي‌شود (TELL) که چه دريافت کرده است.از پايگاه دانش سؤال مي‌‌شود (ASK) که چه عملي بايد انجام شودمي‌توانيم يک عامل مبتني بر دانش را در سه سطح تعريف کنيمسطح
دانش knowledge level يا سطح epistemological که خلاصه‌ترين سطح است؛
مي‌توانيم عامل را توسط گفتن اين که عامل چه مي‌داند، تعريف ‌نماييمسطح منطقي logical level سطحي است که دانش به صورت جملات رمزگذاري مي‌شود.سطح
پياده سازي Implementation Level سطحي است که در معماري عامل اجرا مي‌شود و
بازنمايي‌هاي فيزيکي از جملات سطح منطقي، در اين سطح وجود دارددنياي WUMPUSبازنمايي، استدلال و منطقزبان بازنمايي دانش متوسط دو خاصيت تعريف مي‌شودتفاوت بين حقايق و بازنمايي‌هاي آن هااستلزامرويه استنتاج مي‌تواند يکي از دو عامل ذيل را انجام دهدبا داشتن پايگاه دانش KB مي‌تواند جملات تازه‌اي از a  توليد کند که مفهوم آن استلزام توسط KB باشد.يا با داشتن يک پايگاه دانش KB و جمله a ديگري، اين رويه مي‌تواند گزارش دهد که a توسط KB مستلزم شده است يا خيرکليد استنتاج صحيحبازنماييمزايا و معايب زبان طبيعيصدق‌پذيرياستنتاج در کامپيوترهامنطق گزاره‌اي: يک منطق بسيار سادهعلائم منطق گزاره‌اي:ثابت هاي منطقي (true, False) علائم گزاره‌اي: Q, Pرابط‌هايپرانتز ()تمام جملات توسط قرار دادن اين علائم با هم و با استفاده از قوانين زير، ساخته ‌مي‌شوند:ثابت هاي منطقي (true, False) خودشان جمله محسوب مي‌شوند.علامات گزاره‌اي نظير Q, P هر کدام به تنهايي يک جمله هستند. پرانتزهاي اطراف يک عبارت، آن عبارت را تبديل به يک جمله واحد مي‌سازند مثل (P ^ Q)يک جمله مي‌تواند توسط ترکيب جملات ساده‌تر با يکي از پنج رابط منطقي ايجاد مي‌شود.مدل‌ها Modelsقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌اييکنواييمشکل کند شدن رويه استنتاجفصل هفتم: منطق مرتبه اولمنطق گزاره‌اي منطق مرتبه اول First-Order_logic)اجزايي که در اين منطق وجود دارند:تعريف دقيق هر عنصر به صورت زير استسيمبول هاي ثابت (Constant Symbols)سيمبول هاي گزاره (Predicate Symbols)سيمبول هاي تابع (Function Symbols)ترم‌ها (Terms)جملات اتمي (Atomic sentences)جملات پيچيدهسورها (Quantifires)منطق مرتبه اول دو سور استاندارد داردسور عمومي (Universal Quantification)سور وجودي (Existential)سورهاي لانه‌اي (Nested Quantifiers)تساوي (Equality)سيمبول تساوي توسعه‌ها و تمايزات نگارشي1- منطق مرتبه بالاتر2-1 عبارات تابعي و گزاره‌اي با استفاده از عملگر λ2-2 سور يکتايي2-3 عملگر يکتايي 3- انواع علائماستفاده از منطق مرتبه اولدامنه Kinship اصل موضوعات، تعاريف و قضايادامنه مجموعه‌ها علائم خاص براي مجموعه‌ها، ليست‌ها و محاسباتطرح پرسش و گرفتن پاسخعامل‌هاي منطق براي دنياي Wumpusعامل واکنشي سادهمحدوديت‌هاي عامل‌هاي واکنشي ساده:وجود مسائلي که بايد به عامل از طريق بازنمايي دنيا فهمانده شود.عامل‌هاي واکنشي نمي‌توانند از حلقه‌هاي نامحدود اجتناب ورزند.بازنمايي تغيير در دنيامحاسبه موقعيتاستنتاج خواص پنهاني دنيادو نوع اصلي از قوانين همزمان وجود دارندقوانين Causalقوانين تشخيصي (Diagnostic rules)اولويت بين عملياتسيستم مقدار عملياتيبه سوي يک عامل هدف داراستنتاججستجوبرنامه‌ريزيفصل هشتم: استنتاج در منطق مرتبه اولقوانين استنتاج مربوط به سورهاقوانين استنتاج براي منطق گزاره‌ايModus PonensAnd – EliminationAnd – IntroductionOr – IntroductionResolutionسه قانون استنتاجي جديد1- حذف سور عمومي (Universal Elimination)2- حذف سور وجودي3- (Existential Introduction)Modus Ponens تعميم يافتهفرم Canonicalيکسان‌سازي (Unificaiton)زنجيره‌سازي به جلو و عقب (Forward AND Backward Chaining):زنجيره‌سازي به جلو (forward chaining)زنجيره‌سازي به عقب (Backward Chaining)الگوريتم زنجيره‌سازي به جلوالگوريتم زنجيره‌سازي به عقبکامل بودن CompletenessResolution: يک رويه استنتاج کاملقانون استنتاج resolutionResolution‌تعميم يافته (ترکيبات فصلي)Resolution تعميم يافته (ترکيبات شرطي)فرم‌هاي Canonical براي resolutionتبديل به فرم نرمالرويه‌اي براي تبديل به فرم نرمال1) حذف ترکيب شرطي2) حذف 3) استاندارد کردن متغيرها4) انتقال سورها به سمت چپ5) Skolemize6) توزيع Λ بر ν 7) ترکيبات فصلي و عطفي لانه‌اي مسطح شده8) تبديل ترکيبات فصلي به ترکيب شرطيبرخورد با مسئله تساويدو روش براي انجام اين امر:1) بديهي نمودن تساوي به وسيله ذکر خواص آن2) استفاده از يک قانون استنتاج از يک قانون استنتاجاستراتژي‌هاي Resolution:Unit preference2) مجموعه Support3) Resolution‌ ورودي4) Subsumptionفصل نهم: برنامه‌ريزيتفاوت عامل برنامه‌ريزي با عامل حل مسئله در سه چيز استبازنمايي اهداف، حالات و عملياتيک عامل ساده برنامه‌ريزياز حل مسئله به برنامه‌ريزيعناصر اوليه يک حل مسئله مبتني بر جستجوبازنمايي عملياتبازنمايي حالاتبازنمايي اهدافبازنمايي برنامه‌هااولين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيدومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيسومين ايده کليدي در وراي برنامه‌ريزيفصل دهم: عدم قطعيتمسئله کيفيتبرخورد با دانش غيرقطعيعدم قطعيت و تصميمات عقلانيتئوري سودمنديطراحي براي يک عامل تصميم‌گيري نظري

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • بودجه در دستگاه های اجرایی

  اجرایی,اسلاید,بودجه,پاورپوینت,دستگاه دانلود بودجه در دستگاه های اجرایی دانلود فایل بودجه در دستگاه های اجرایی در قالب پاورپوینت و در 25 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: بودجه دستگاه اجرایی پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان

  پروژه تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان,تحقیق در مورد تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان,تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان,دانلود تحقیق تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان,دانلود رایگان تحقیق تیمور لنگ و قتل عام مردم اصفهان,مقاله…

 • پاورپوینت تعاریف، شاخص ها، تجزيه و تحليل بهره وری سازمانی

  تجزيه و تحليل بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی,تعاریف بهره وری سازمانی,تعیین بهره وری سازمانی,شاخصهای بهره وری,شاخصهای بهره وری سازمانی,محاسبه شاخص های بهره وری,مدیریت بهره وری سازمانی,مقاله بهره وری سازمانی دانلود پاورپوینت تعاریف، شاخص ها، تجزيه و تحليل بهره وری…

 • پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد (متالوژی)

  پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,تحقیق ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,روش جعبه سرد اورتان فینیک,سخت کردن ماهیچه با گاز,ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,مزایای ماهیچه سازی به روش جعبه سرد,معایب ماهیچه سازی به روش جعبه سرد پاورپوینت ماهیچه…

 • تحقیق رشد نقدينگي

  تحقیق رشد نقدينگي رشد نقدينگي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق رشد نقدينگي قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 109بخشی از متن تحقیق:در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده…

 • پاورپوینت مدیریت مواد زائد

  پاورپوینت مدیریت مواد زائد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت مواد زائد، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مواد زائد جامد مواد زائد جامد شهري مدیریت پسماند مدیریت جامع مواد زائد (Integrated Waste Management:…

 • تحقیق محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی

  تحقیق محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی محراب در معماری اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع محراب، میل ها و مناره ها در معماری اسلامی،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعاریفتاریخچهمناره…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان سیرجان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان سیرجان,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان سیرجان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان سیرجان,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان سیرجان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ریاضی دوم دبیرستان- رشته های ریاضی و تجربی

  تدریس کامل تمام مطالب ریاضی 2,جزوه ریاضی,جزوه ریاضی کنکور,جزوه کامل ریاضی 2,جزوه کامل ریاضی دوم دبیرستان,دانلود جزوه ریاضی,ریاضی 2 تجربی,ریاضی 2 رشته ریاضی,ریاضی 2 کنکور,ریاضی دوم دبیرستان برای کنکور,نکات ریاضی 2 برای کنکور دانلود جزوه تایپ شده، رنگی و مصور…

 • گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی

  دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند,دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی کارخانه قند,گزارش کارآموزی در کارخانه قند,گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی,گزارش کارآموزی کارخانه قند,گزارش کارآموزی کارخانه قند صنعتی دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه قند صنعتی دانلود…

 • تحقيق بسيج

  بسيج مستضعفان,تحقيق بسيج,تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,علومسياسي,كار تحقيقي علوم سياسي دانلود تحقيق بسيج دانلود فایل تشكيل بسيج مستضعفين، ارتش بيست ميليوني به فرمان امام خميني (ره) هوشياري و درايت بي نظير حضرت امام خميني (ره) از جمله اساسي ترين عوامل در…

 • پاورپوینت دوره آموزشی قوانين و مقررات اداري و استخدامي1

  پاورپوینت دوره آموزشی قوانين و مقررات اداري و استخدامي1 قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور با آخرین اصلاحات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت دوره آموزشی قوانين و مقررات اداري و استخدامي1،در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل…

 • ترجمه مقاله آیا اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌کنید؟ خود را بیازمائید، به همراه اصل مقاله

  اخلاقی,ارائه,پروژه,تحقیق,ترجمه,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,روزنامه نگاری,فروش,گزارش,مقاله,مهندسی دانلود ترجمه مقاله آیا اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌کنید؟ خود را بیازمائید، به همراه اصل مقاله دانلود فایل ترجمه مقاله آیا اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌کنید؟ خود را بیازمائید، به همراه اصل مقاله مقاله ترجمه شده با عنوان آیا اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌کنید؟…

 • گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی با موضوع صنایع چوب و شرکت نقشینه

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,دانلود گزارش کارآموزی صنایع چوب,گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی,گزارش کارآموزی صنایع چوب,گزارش کارورزی طراحی صنعتی,گزارش کارورزی کار با چوب دانلود گزارش کارآموزی رشته طراحی صنعتی با موضوع صنایع چوب…

 • باورهای جنسیتی در کتاب های درسی

  الگوهای زن,باور جنسیتی,باورهای جنسیتی در کتاب های درسی,تحقیق باور جنسیتی,تحقیق باورهای جنسیتی در کتاب های درسی,دانلود تحقیق باور جنسیتی,دانلود تحقیق باورهای جنسیتی در کتاب های درسی,نقش زن در جامعه,نقش زن در خانواده دانلود باورهای جنسیتی در کتاب های درسی دانلود…

 • روش نمایش فایل های گوگل ارث در محیط نرم افزار جی آی اس

  آموزش گوگل ارت,آموزش گوگل ارث,نحوه ذخیره کردن تصویر د,نحوه ی تغییر نام عوارض در گوگل ارث,نحوه ی حذف عوارض در گوگل ارث,نحوه ی نمایش لایه های جی آی اس در گوگل ارث,نحوه ی نمایش لایه های گوگل ارث در جی…

 • بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم (شخصیت: PERSONALITY)

  آموزش زبان انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی پایه نهم,دانلود زبان انگلیسی پایه نهم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه نهم,زبان انگلیسی پایه نهم درس 4,زبان انگلیسی پایه نهم درس چهارم,زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول,زبان انگلیسی سوم راهنمایی دانلود بسته کامل آموزش…

 • پروژه بررسی سازه مسجد جامع شوشتر

  بررسی سازه مسجد جامع شوشتر,پایان نامه مسجد جامع شوشتر,پروژه بررسی سازه مسجد جامع شوشتر,پلان مسجد جامع شوشتر,تحقیق مسجد جامع شوشتر,عکس مسجد جامع شوشتر,مسجد جامع شوشتر,مسجد جامع شوشتر pdf,مقاله مسجد جامع شوشتر دانلود پروژه بررسی سازه مسجد جامع شوشتر دانلود فایل…

 • گزارش کارآموزی رشته كامپيوتر (نرم‌افزار)، فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا

  (نرم‌افزار),اينترنتي,رسپينا,رشته,شرکت,فعاليت,كامپيوتر,کارآموزی,گزارش گزارش کارآموزی رشته كامپيوتر (نرم‌افزار)، فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی رشته كامپيوتر (نرم‌افزار)،با موضوع فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهچکيده کارهاي انجام شده در شرکتISP چيست؟خدمات يک…

 • تحقیق تاریخچه نگهداری و تعمیرات

  ترکهای عمیق,تعمیرات,ساختمان,نگهداری تحقیق تاریخچه نگهداری و تعمیرات رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تاریخچه نگهداری و تعمیرات،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سیر تحولات در دوره اول سیر تحولات در دوره دوم سیر تحولات در دوره سوم مزایا و…

 • پاورپوینت تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی

  پاسخهاي قلبي عروقي در ارتفاع,پاورپوینت ورزش در ارتفاع,تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی,تحقیق ورزش در ارتفاع,سازگاری های عضله در ارتفاع,سازگاری های قلبی,عروقی در ارتفاع,فعالیت های ورزشی در ارتفاع,فعالیتهای ورزشی در ارتفاع,ورزش در ارتفاع دانلود پاورپوینت تأثیر ارتفاع بر فعالیت های…

 • تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي

  تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي آئين كار ساختمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق آئين كار ساختمان، تاسيسات، تجهيزات فني بهداشت و نگهداري سردخانه مواد غذائي،در قالب word قابل ویرایش و در…

 • تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری

  تحقیق اشتباه و مسئولیت کیفری رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع اشتباه و مسئولیت کیفری،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:اشتباه3)    مفهوم لغویواژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی…

 • تحقیق اجرای ساختمان های فولادی و انواع سقف آن ها

  اجرای ساختمان های فولادی,تحقیق اجرای ساختمان های فولادی,روش اجرای ساختمان های فولادی,طرح و اجرای ساختمان های فولادی,مراحل اجرای ساختمان های فولادی,مقاله اجرای ساختمان های فولادی,نحوه اجرای ساختمان های فولادی دانلود تحقیق اجرای ساختمان های فولادی و انواع سقف آن ها…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سلسله

  استان لرستان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سلسله,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سلسله,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سلسله,نقشه زمین شناسی شهرستان سلسله,نقشه لیتولوژی شهرستان سلسله,نقشه ی سازند های شهرستان سلسله دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان سلسله…

 • تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها

  تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق مفاهیم درآمد و ارزیابی دارائی ها، در قالب word قابل ویرایش و در 35 صفحه.توضیحات:خلاصه مطالب:این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی…

 • تحقیق بررسی مبانی اقتصاد روستا

  اقتصاد روستا,اقتصاد روستایی,اقتصاد روستایی ایران,اقتصاد روستایی در ایران,تحقیق توسعه اقتصادی روستا,توسعه اقتصادی در روستا,توسعه اقتصادی روستا,توسعه اقتصادی روستاها,توسعه اقتصادی روستایی,مقاله اقتصاد روستا,مقاله اقتصاد روستایی دانلود تحقیق بررسی مبانی اقتصاد روستا دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد بررسی مبانی اقتصاد روستا،در قالب word…

 • گزارش کارآموزی در داروخانه

  گزارش کارآموزی حسابداری داروخانه,گزارش کارآموزی داروخانه,گزارش کارآموزی داروخانه رایگان,گزارش کارآموزی در داروخانه,گزارش کارآموزی در داروخانه رایگان,گزارش کارآموزی رشته شیمی در داروخانه,گزارش کارآموزی شیمی داروخانه گزارش کارآموزی در داروخانه رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی در داروخانه،در قالب word و…

 • تحقیق ذرت

  آفات ذرت,انواع ذرت,ذرت تحقیق ذرت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ذرت،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه مشخصات گیاه شناسی تولید کننده‌های ذرت تاریخچه انواع ذرت شرایط لازم برای رشد گیاه زمان کاشت ذرت کودآفات و بیماریهای ذرت برداشت محصول موارد استفاده از…

 • پاورپوینت اضطراب چیست؟

  پاورپوینت اضطراب چیست؟ استرس و اضطراب چیست رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اضطراب چیست ؟،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:اضطرابتنیدگی (استرس) یا اضطرابعلل اضطرابعوامل محیطی و اجتماعیعوامل ژنتیکی و ارثیاضطراب مرضیعوامل جانبی مؤثر…

 • پاورپوینت با موضوع توسعه كارآفريني در صنعت نفت، چالش ها و فرصت های پیش رو

  اسلاید,پاورپوینت,پیش رو,توسعه,چالش,صنعت,فرصت,كارآفريني,موضوع,نفت دانلود پاورپوینت با موضوع توسعه كارآفريني در صنعت نفت، چالش ها و فرصت های پیش رو دانلود فایل پاورپوینت با موضوع توسعه كارآفريني در صنعت نفت، چالش ها و فرصت های پیش رو بسیار زیبا و کاربردی در…

 • پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه

  پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه,دانلود پاورپوینت در مورد کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه,دانلود پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه,دانلود رایگان پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه,کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم…

 • پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گل ها و گیاهان دارویی و صنعتی

  پاورپوینت طرح توجیهی در مورد کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی,پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان دارویی و صنعتی,دانلود طرح توجیهی در…

 • تحقیق تاريخچه بيماري ايدز

  پایان نامه تاريخچه ايدز,پروژه تاريخچه ايدز,پروژه در مورد تاريخچه ايدز,تاريخچه ايدز,تحقیق آماده در مورد تاريخچ,تحقیق در مورد تاريخچه ايدز,دانلود تحقیق تاريخچه ايدز,دانلود رایگان تحقیق تاريخچه ايدز,مقاله تاريخچه ايدز,مقاله در مورد تاريخچه ايدز تحقیق تاريخچه بيماري ايدز رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی

  تحقیق تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه هوش هیجانی وتعریف هوش هیجانی،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمهرهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور…