گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي نكا

خرید گزارش,دانلود کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کار نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,كارآموزي در نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارورزی,گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا
دانلود گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي نكا

دانلود فایل

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

مصرف داخلي نيروگاه :

انرژي لازم جهت تغذيه مصارف داخلي نيروگاه
از جمله موتور پمپ هاي روغني و آب روغن و سوخت و فن هاي مختلف و غيره از انرژي توليدي
خود نيروگاه تأمين مي گردد . جهت تغذيه مصارف داخلي يك نيروگاه كه در شكل صفحه نشان
داده شده است . انرژي لازم جهت مصارف داخلي هر يك از واحدها از خروجي ژنراتور اصلي
مربوطه انشعاب مي گردد و در اين مدار هم به علت اشكالات احتمالي در شبكه ها مي تواند
فيدر مصرف داخلي دچار تغييرات ولتاژ و فركانس گردد ولي تغييرات فركانس را مي توان به
علت جزئي بود نشان پذيرفت همان طوريكه اشاره شد تغييرات شديد ولتاژ به علت ايجاد اتصال
كوتاه در بيرون از شبكه مي تواند با عملكرد سريع حفاظتهاي مدرن در كوتاهترين زمان طوري
محدود شود كه به فيد مصرف داخلي هيچ گونه صدمه اي وارد نگردد به علاوه ولتاژ اوليه
ترانس مصرف داخلي كه انشعاب آن بلافاصله بعد از ژنراتور قرار دارد ولتاژ خروجي ترانس
برابر ولتاژ باسهاي مصرف داخلي مي باشد بالاترين مقدار را در اثر يك اتصال كوتاه در
شبكه به علت افت ولتاژ در ترانس واحد و مسير كابلها با نقطه اتصال كوتاه داراست اين
تغييرات هم بدين طريق حفاظت مي گردد كه تحريك ژنراتور در موقع بروز اتصال كوتاه در
شبكه بطور اتومات به وسيله تنظيم كننده ولتاژ سريع تقويت مي شود و مسئله مهم بخصوص
در اين نوع مدار اين است كه تاسيسات مصرف داخلي هر واحد بكلي از هم مجزا بوده بطوريكه
اشكال در يك واحد هيچ گونه اثري در واحدهاي ديگر نخواهد داشت جهت راه اندازي واحدهاي
بخاري از حالت ساكن احتياج به يك منبع تغذيه جداگانه اي است كه اين انرژي معمولا‍‌َ
از شبكه اصلي گرفته مي شود .

1-3- مشخصات مصرف داخلي نيروگاه نكا :

نيروگاه حرارتي نكا داراي مصرف كننده هاي
مختلف با سطح ولتاژهاي مختلف         مي باشد
مصرف كننده هاي V 24 و V 48 كه براي تغذيه سولونوئيد والوها و كارتهاي فرمان ابزار دقيق استفاده مي شود
و مصرف كننده هاي V 220 و V 380 كه براي روشنايي و موتورها با قدرت پايين تر استفاده مي شود و بعضي از الكتروموتورها
قدرت آن زياد بوده و تغذيه آن برق KV 3/6
مي باشد به همين منظور براي هر واحد يك سوييچ گير KV 3/6 و براي چهار
واحد يك سوييچ گير KV 3/6 مشترك در نظر گرفته شده است . در زماني كه ژنراتور واحد ولتاژ داشته باشد
. از خروجي KV 21 ژنراتور يك انشعاب گرفته شده و به ترانس BT
مي رود . اين ترانس داراي دو سيم پيچ خروجي مي باشد كه هر كدام برق KV 21 را تبديل به
KV 3/6 مي كنند و
يك خروجي آن كه باس BA و خروجي ديگر آن به باس BB
مي رود . اين دو باس مصرف كننده هاي بزرگ را تغذيه مي كنند . همچنين
از اين باسها چهار انشعاب گرفته شده و به ترانسهاي CT1
, CT2 , CT3 , CT4 مي رود و تبديل
به V 380 مي شود و مصرف
كننده هاي V 380 از اين طريق تغذيه مي شوند . در صورتي كه ژنراتورها خروجي نداشته باشد و در
ابتداي راه اندازي از طريق شبكه دو عدد ترانس T6 , T5
در پست نيروگاه در نظر گرفته شده است كه يك خروجي آنها KV 20 مي باشد و
خروجي T5 به ترانس استارت
آپ 10 BT 01 و خروجي T6 به ترانس استارت آپ 10 BT 02  مي رود و در اين ترانسها برق KV 20 تبديل به KV  3/6 شده و خروجي آن به باسهاي 10 BN
و 10 BM كه سويچ گير KV  3/6 مشترك را تشكيل
مي دهد مي رود . از اين طريق ما مي توانيم در ابتداي راه اندازي استفاده كرده و واحد
را راه اندازي نماييم . اين باسها در حالت كار عادي واحدها نيز در مدار بوده مرف كننده
هاي KV 3/6 عمومي نظير كمپرسورها را تغذيه مي نمايد . اگر چنانچه بخواهيم كار تعميراتي
روي ترانسها انجام دهيم . بعنوان مثال اگر بخواهيم مقره هاي ترانس T6 را شست و شو
دهيم يا تعميرات روي بريكرهاي KV 20
مربوط به واحد بخار (4482) را انجام دهيم مي توان باس كوپلر (10 CA / CB مربوط به كمپرسورها
) و ( 10 CC / CD مربوط به تاسيسات شيمي ) و ( 10 CG / CH
مربوط به تجهيزات آب دريا ) و ( 10 CE
/ CF مربوط به تاسيسات روشنايي) و ( 10 CJ / CK مربوط به تجهيزات
سوخت رساني) را با OFF كردن بريكرهاي فوق از 10 BM
همزمان ON نمود

در موقع انجام اين مانور لازم است كه اپراتور
كمپرسورخانه در محل كمپرسورها حضور داشته باشد و يكي از كمپرسورهاي  15 يا 16 بطور دستي در مدار و بقيه كمپرسورها در
حالت اتومات باشند ( توسط اپراتور كمپرسورخانه) وقتي باس كوپلرها بسته شد به مسئول
پست جهت بي برق كردن ترانس T6 و يا قطع كردن بويلر (4482) اطلاع داده شود (توسط اپراتور مسئول الكتريك يا
مهندس شيفت) پس از قطع بريكر KV 20  (4482)
يا OFF شدن ترانس
T6 ، باس كوپلر
10 BN ، 10BM
بطور اتوماتيك مي بندد و سپس تمامي باس كوپلر ياد شده همزمان با ON شدن تغذيه
اصلي 10BM روي OFF قرار داده
مي شود ديزلهاي اضطراري 1 و 2 مربوط به تاسيسات عمومي نيروگاه استارت و با ظرفيت
5/2 يا 3 مگاوات به مدار آورده مي شود (توسط اپراتور كمپرسورخانه) عمل استارت ديزلهاي
جهت پايداري و سيفتي بيشتر شبكه انجام مي گيرد . حالا مهندس شيفت بهره برداري به مسئول
پست جهت شروع كار تعميرات روي ترانس T6
يا بريكر (4482) اطلاع مي دهد . پس از اتمام كار تعميرات و انجام كار
تعميرات و انجام تست هاي لازم روي ترانس T6
و يا بريكر 4482 مسئول پست خاتمه كار را به مهندس شيفت اطلاع داده و
تحت نظارت مهندس شيفت توسط اپراتور الكتريك كه ولتاژ از طريق پست (T6) وصل شد دوباره تمامي باس
كوپلرهاي ياد شده با OFF كردن بريكلرهاي فوق از 10 BM
همزمان ON مي گردد و باس كوپلر 10 BM / BN
قطع مي گردد . حال زماني كه ولتاژ KV
3/6 را روي تابلو مربوطه ديده ، كليد سنكروتاكت را در جايش
قرار داده و 180 درجه به سمت راست چرخانده و سلكتور را در وضعيت تست قرار داده و بعد
دكمه ON بريكلر
102θ 10 BM ،
103 θ 10 BM 00  مربوط به ترانس را فشار داده ، در اين موقع چراغ
TEST OK روشن مي شود
و بعد از خاموش شدن چراغ TEST OK
سلكتور را در وضعيت اتومات قرار داده و دوباره فرمان ON صادر مي گردد
در اين هنگام بريكلر با تاخير زماني بسته مي گردد . آنگاه مجدداَ مصرف كننده ها را
روي 10 BM قرار مي دهند
يعني بريكر تغذيه باس V 380 از طريق 10 BM وصل و همزمان باس كوپلر مربوطه قطع مي گردد . پس از اتمام اينكار يعني برقرار
شدن 10 BM از طريق T6 كار مانور
و عمليات در پست خاتمه يافته و وضعيت باسها و باس كوپلر به حالت عادي مي باشد .

2-3- مصرف داخلي ترانس اگزيلري (كمكي)
(BT) ، ترانس سه سيم پيچه

چنانچه در شكل نشان داده شد كه اغلب از
ان استفاده مي گردد در اين طرح شين مصرف داخلي به دو يا چندين قسمت تقسيم مي شود و
هر قسمت توسط يك سيم پيچ زكوندر ترانس مصرف داخلي بطور جداگانه فيد (تغذيه) مي گردد
. البته به جاي اينكه ترانسي با دو يا چندين سيم پيچي زكوندر استفاده شود مي توان جهت
هر يك از شين ها ترانس كوچكتري در نظر گرفت و از ان طريق شين مربوطه را فيد نمود بدين
ترتيب در هر قسمت سهم شبكه از مقدار قدرت اتصال كوتاه به نسبت تقسيم بندي ترانس كاسته
مي شود بدين معني كه ما تقسيم بندي شين مصرف داخلي به دو شين تقريبا نصف مي گردد و
هم چنين مقدار پيك اوليه جريان اتصال كوتاه تحويلي توسط موتورها در اثر يك اتصال كوتاه
ابتدا به نسبت معيني كم گشته اما ابتدا بايد توجه داشت كه موتورهاي شين ديگر هم اينچنين
جريان اما بطور خفيف از طريق سيم پيچي ترانس مربوطه بخود در هنگام اتصال كوتاه در يكي
از قسمت ها به نقطه اتصالي فيد مي نمايد . تقسيم بار مصارف داخلي هر واحد بر روي شين
ها مي تواند بطور سيميتريكال انجام گيرد بخصوص اينكه اين نوع تقسيم بندي جهت دو شن
بسيار مفيد مي باشد چون موتورهاي مهم مانند اف دي فن ، بويلر فيد پمپ ، كندانسيت پمپ
– (cw) پمپ اغلب به طور زوج در
نظر گرفته مي شوند .

3-3- سيستم اتومات تغيير تغذيه داخلي واحدها

تغذيه داخلي هر يك از واحدها معمولاَ به
دو طريق انجام مي پذيرد كه يكي از طريق ترانسهاي مصرف عمومي نيروگاه و ديگري توسط ترانس
مصرف داخلي هر واحد  مي باشد كه در طريق دوم
بايد ژنراتور در دور نامي و بار خروجي ژنراتور حداقل ده درصد فوايد نامي واحد باشد
براي تغيير مصرف داخلي هر واحد از حالت اول به دوم مي توان از دستگاه سنكروسكوپ استفاده
نمود و همزمان يكي از كليدها بسته و ديگري را باز نمود نظر به اينكه اين عمل يعني بسته
نمودن يك كليد و باز نمودن كليد ديگر و در نتيجه تغيير تغذيه داخلي واحد از يك حالت
به حالت ديگر و بالعكس بايد توسط اپراتور را انجام گيرد .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 24

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
كارآموزي در نيروگاه شهيد سليمي نكا کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا کارورزی دانلود کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا دانلود گزارش کار نيروگاه شهيد سليمي نكا خرید گزارش

 • مجموعه قالب پاورپوينت کشاورزی

  مجموعه قالب پاورپوينت کشاورزی رفتن به سايت اصلي دانلود مجموعه قالب پاورپوينت کشاورزی،در قالب ppt و قابل ويرايش، شامل:اسلايد بسم الله الرحمن الرحيم : دارداسلايد سپاسگزاري: دارداسلايد فهرست مطالب: داردتوضيحات:قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،…

 • پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع سرمایه گذاری بین شرکتها

  پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع سرمایه گذاری بین شرکتها رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع سرمایه گذاری بین شرکتهاتعداد اسلاید: 17…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني دکتر مهدی دهستانی

  پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي رواني دکتر مهدی دهستانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب آسيب شناسي1 رواني دکتر مهدی دهستانی،در قالب ppt و در 279 اسلاید، قابل ویرایش.   من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • پاورپوینت مهندسی ارزش

  پاورپوینت مهندسی ارزش,تحقیق مهندسی ارزش,چیست؟,مقاله مهندسی ارزش,مهندسی ارزش,مهندسی ارزش پاورپوینت مهندسی ارزش,مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی,مهندسی ارزش مقاله مهندسی ارزش,مهندسی ارزش و مدیریت هزینه دانلود پاورپوینت مهندسی ارزش دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مهندسی ارزش،در قالب ppt و…

 • تحقیق ازدواج در اسلام

  تحقیق ازدواج در اسلام ازدواج در اسلام رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق ازدواج در اسلامقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 34بخشی از متن تحقیق:حضرت محمّد(ص)فرمود: هیچ كانونی در اسلام بر پا نشده است كه نزد خداوند از…

 • پاورپوینت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

  دانلود کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی رجایی,دانلود نمونه سوالات کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی ش,کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و روستایی رجایی,نمونه سوال کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری و روستایی پاورپوینت کاربرد…

 • متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی متر,نقشه های اجرایی متر طراحی شده در سالیدورک دانلود متر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل متر طراحی شده در سالیدورک و…

 • پاورپوینت فناوری‌های PECVD و PG

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد ف,پاورپوینت فناوری‌های PECVD و PG,تحقیق فناوری‌های PECVD و PG,دانلود پاورپوینت در مورد فناوری‌های PECVD و PG,دانلود پاورپوینت فناوری‌های PECVD و PG,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری‌های PECVD و PG,فناوری‌های PECVD و PG پاورپوینت فناوری‌های PECVD و PG رفتن…

 • تحقیق تبیین روانکاوی فروید

  تحقیق تبیین روانکاوی فروید,جایگاه روانكاوی در تاریخ روان شناسی تحقیق تبیین روانکاوی فروید رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تبیین روانکاوی فروید،در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل:جایگاه روانکاوی در تاریخ روان شناسی.. اهمیت مطالعه روانکاوی: ابداع روانکاوی.. اصول اساسی.. الگوی…

 • پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله

  پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله,تاریخچه مسجد شیخ لطف‌الله,تزئینات کاشی‌کاری,تصاویری از مسجد شیخ لطف‌الله,محراب مسجد شیخ لطف‌الله,ویژگی‌های مسجد شیخ لطف‌الله پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان زنجان

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان زنجان,شیپ فایل کاربری اراضی استان زنجان,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان زنجان,نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان زنجان دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان زنجان مشخصات سیستم…

 • تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت

  تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدت سرمايه گذاريهاي بلند مدت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق سرمايه گذاريهاي بلند مدتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 109بخشی از متن تحقیق:واحدهاي تجاري به منظور توليد وفروش كالا خدمات ، در انواع…

 • تحقيق بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی ایران و موانع موجود در اين زمينه

  بررسي علل پيشرفت,پيشرفت فرهنگي ايران,تحقيق,تحقيق بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی ایران و موانع موجود در اين زمينه,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي,موانع پيشرفت دانلود تحقيق بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی ایران و موانع موجود در اين زمينه دانلود فایل مقدمه(کلیات)ا…

 • طرح توجیهی تولید بشکه فلزی

  BPبشکه فل,امکان سنجی بشکه فلزیبرآورد هزینه بشکه فلزی,دانلود طرح توجیهی بشکه فلزی,طرح تاسیس بشکه فلزی,طرح تجاری بشکه فلزی,طرح توجیهی بشکه فلزی,طرح توجیهی پیرامون بشکه فلزی,طرح کارآفرینی بشکه فلزی,طرح کسب و کار بشکه فلزی,کارآفرینی بشکه فلزی دانلود طرح توجیهی تولید بشکه…

 • مجموعه قالب پاورپوينت شیمی

  مجموعه قالب پاورپوينت شیمی رفتن به سايت اصلي دانلود مجموعه قالب پاورپوينت شیمی،در قالب ppt و قابل ويرايش، شامل:اسلايد بسم الله الرحمن الرحيم : دارداسلايد سپاسگزاري: دارداسلايد فهرست مطالب: داردتوضيحات:قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال،…

 • پاورپوینت آبیاری تحت فشار

  آبیاری تحت فشار,پاورپوینت آبیاری تحت فشار,پاورپوینت آماده کشاورزی آبیاری تحت فشار,تحقیق آبیاری تحت فشار,دانلود پاورپوینت آبیاری تحت فشار,دانلود پاورپوینت در مورد آبیاری تحت فشار,دانلود تحقیق آبیاری تحت ف,دانلود رایگان پاورپوینت آبیاری تحت فشار پاورپوینت آبیاری تحت فشار رفتن به سایت…

 • تحقیق خوردگی فلزات

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد خوردگی فلزات,پاورپوینت خوردگی فلزات,تحقیق خوردگی فلزات,خوردگی فلزات,دانلود power p,دانلود پاورپوینت خوردگی فلزات,دانلود پاورپوینت در مورد خوردگی فلزات,دانلود تحقیق خوردگی فلزات,دانلود رایگان پاورپوینت خوردگی فلزات تحقیق خوردگی فلزات رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق خوردگی فلزاتقالب بندی:…

 • جزوه روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل

  آموزش روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل,جزوه روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل,حل معادلات دیفرانسیل,حل معادلات دیفرانسیلی,روش Ritz,روش Ritz در حل معادلات,روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل دانلود جزوه روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل دانلود فایل دانلود جزوه روش…

 • پاورپوینت دستور زبان فارسی 1

  پاورپوینت دستور زبان فارسی 1,تحقیق دستور زبان فارسی 1,جزوه دستور زبان فارسی 1,دستور زبان فارسی 1,دستور زبان فارسی 1 انوری,دستور زبان فارسی 1 حسن انوری,دستور زبان فارسی 1 و 2,کتاب دستور زبان فارسی 1,مقاله دستور زبان فارسی 1 دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی (زنگ علوم)

  آموزش کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی,پاورپوینت کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی,خرید کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی,دانلود کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی,درس اول کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی,کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس…

 • پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت

  اختلالات جنسی,انواع جنسیت,تحقیق فیزیولوژی جنسیت,ترکیبات کنترل کننده جنسیت,تعیین نسبت جنسی,ژن های کنترل کننده جنسیت,فیزیولوژی جنسیت,فیزیولوژی جنسیتی,کنترل هورمونی تولید مثل,مقاله فیزیولوژی جنسیت,نسبت جنسی پاورپوینت جنسیت و فیزیولوژی جنسیت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت جنسیت و قیزیولوژی جنسیتقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • آزمون استخدامی مهندسی مکانیک FE2

  آزمون استخدامی مهندسی مکانیک FE2 آزمون استخدامی مهندسی مکانیک رفتن به سایت اصلی دانلود آزمون استخدامی مهندسی مکانیک FE2،در قالب Pdf و در 16 صفحه.توضیحات: این فایل در مورد سوالات آزمون مهندسی حرفه ای  مبانی مهندسی (مهندسی مکانیک) است بهترین و…

 • تحقیق مديريت و برنامه ريزي آموزشي

  تحقیق مديريت و برنامه ريزي آموزشي مديريت و برنامه ريزي آموزشي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مديريت و برنامه ريزي آموزشيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19بخشی از متن تحقیق:بررسی مديريت و برنامه ريزي آموزشينهادهاي مركزي مديريتياز…

 • تحقیق گاز طبیعی

  تحقیق گاز طبیعی گاز طبیعی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع گاز طبیعی،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:گاز طبیعی که بیشتر از گاز متان (CH4 )  تشکیل می‌شود مانند هر ماده دیگر دارای…

 • تحقیق پژوهشی توانمندسازی

  تحقیق پژوهشی توانمندسازی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع توانمندسازی ،در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق پژوهشی:توانمندسازیواژه توانمند سازی در همه رشته‌ها با توجه به کاربرد آن استفاده شده است. در…

 • پاورپوینت درباره چهارشنبه سوری

  پاورپوینت درباره چهارشنبه سوری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دبستان با موضوع چهارشنبه سوری،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 9کاربرد فایل : مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیای گرامی جهت آموزش و یادگیری.قسمتی…

 • پاورپوینت زهکشی (Drain) در پزشکی

  پاورپوینت آم,پاورپوینت زهکشی یا Drain در پزشکی,تحقیق زهکشی یا Drain در پزشکی,دانلود پاورپوینت در مورد زهکشی یا Drain در پزشکی,دانلود پاورپوینت زهکشی یا Drain در پزشکی,دانلود رایگان پاورپوینت زهکشی یا Drain در پزشکی,زهکشی یا Drain در پزشکی پاورپوینت زهکشی (Drain)…

 • پاورپوینت چالش هاي داخلي نظام بانكي در توسعه صادرات

  اقدامات سیستم بانکی,تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی كشور در دهه اخیر در راستای توسعه صادرات,خدمات نظام بانکی و بانک تجارت به صادرکنندگان,صادرات و موانع پیش رو,مشكلات ناشي از تحريم بانكها,مشکلات صادرکنندگان با سیستم بانکی,نظام بانکی پاورپوینت چالش هاي…

 • جزوه روان شناسی محیطی

  جزوه روانشناسی محیط,جزوه روانشناسی محیط در معماری,جزوه روانشناسی محیطی,دانلود جزوه روانشناسی محیطی,روانشناسی محیط معماری,روانشناسی محیطی,روانشناسی محیطی در معماری,روانشناسی محیطی در معماری و هنر,روانشناسی محیطی کاربردی دانلود جزوه روان شناسی محیطی دانلود فایل دانلود جزوه روان شناسی محیطی،در قالب pdf و…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m

  ترجمه مقاله الکترونیک,ترجمه مقاله برق,ترجمه مقاله رشته برق,مقاله ترجمه شده الکترونیک,مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده رشته الکترونیک,مقاله ترجمه شده رشته برق,مقاله ترجمه شده مهندسی الکترونیک,مقاله ترجمه شده مهندسی برق دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و…

 • تحقیق پایپ جکینگ و میکروتونلینگ

  تحقیق پایپ جکینگ و میکروتونلینگ رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق در مورد پایپ جکینگ و میکروتونلینگ،در قالب pdf و در 30 صفحه، شامل:روش پایپ جکینگ کاربردهای روش پایپ جکینگ بررسی های مسیر و مطالعات زمین شناسیروش های طراحی و ساخت طول پایپ جکینگبارها…

 • تحقیق مفهوم مقرنس در هنر اسلامی

  اسلامی,تحقیق,مفهوم,مقرنس,هنر تحقیق مفهوم مقرنس در هنر اسلامی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مفهوم مقرنس در هنر اسلامی،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهوحدت آثار هنري اسلام توحيد در طرح‌هاي هندسي اين عرفان آيا در مقرنس هاي دوره …

 • تحقیق زبان در قرآن

  تحقیق زبان در قرآن رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : زبان در قرآن،قالبندی : wordتعداد صفحات : 11بخشی از متن تحقیق : زبان در قرآنچکیده:از آنجایی که بنده به تازگی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته "زبان شناسی"…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل تراوش در سد خاکی فرنق با استفاده از نرم افزار SEEP/W

  بررسی تراوش با نرم افزار SEEP,بررسی تراوش سد خاکی,تحقیق تراوش سد خاکی,تحلیل تراوش با نرم افزار SEEP,تحلیل تراوش سد خاکی,تراوش از بدنه سد خاکی,تراوش از سد خاکی,تراوش در سد خاکی,تراوش سد خاکی,مقاله تراوش سد خاکی دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل…

 • تحقیق کولر

  پایان نامه کولر,پایان نامه کولر آبی,پایان نامه کولر گازی,پروژه کولر,پروژه کولر آبی,پروژه کولر گازی,پژوهش کولر,پژوهش کولر گازی,تحقیق کولر,تحقیق کولر آبی,تحقیق کولر گازی,کولر,کولر آبی,کولر گازی,مقاله کولر,مقاله کولر آبی,مقاله کولر گازی دانلود تحقیق کولر دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد کولر،در قالب…