تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی

pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه آب,پروژه آب,پروژه در مورد آب,تحقیق آماده جغرافی,تحقیق آماده در مورد آب,تحقیق در مورد آب,جغرافیا,دانلود تحقیق آب,دانلود رایگان تحقیق آب,رایگان,مقاله آب,مقاله در مورد آب,ورد
تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:كيفيت آبهاي زير زمينيآب
خالص (H2o) به طور معمول در طبيعت يافت نمي شود. حتي آب باران نيز برخلاف
آنچه در گذشته تصور مي شد خالص نيست. آب طبيعي اعم از منابع سطحي يا
زيرزميني به دست آمده باشد، شامل مواد جامد حل شده، گازها و مواد معلق است.
كيفيت و كميت اجزاء تشكيل دهندة آب به پارامترهاي ژئولوژيكي و محيطي بستگي
داشته و دائماً در اثر واكنش آب در تماس با رساناها و فعاليتهاي انساني،
تغيير مي كند. آبي هم كه به عنوان آب طبيعي شناخته مي شود نيز ممكن است
همواره آلوده بوده و از اين رو اصطلاح « آب طبيعي» نيز مي تواند گمراه
كننده باشد. آب طبيعي اصطلاحاً به آبي گفته مي شود كه هنوز مورد استفاده
قرار نگرفته و اصولاً براي نمونه گيري و آزمايش به منظور پژوهش از آن
استفاده مي شود.براي تعيين كيفيت آب قابل قبول براي مصارف كشاورزي و
صنعتي يا انساني، آب در معرض برخي آزمايشها قرار مي گيرد. معمولاً اين
آزمايشها شيميايي، فيزيكي، بيولوژيكي و راديولوژيكي مي باشد. نتايج اين
آزمايشها براي هر نوع استفادة خالص، با استاندارد قابل قبول آن استفاده
مقايسه مي شود. اين استانداردها با يكديگر فرق دارند. براي مثال كيفيت آب
قابل قبول براي كشاورزي ممكن است براي آشاميدن قابل قبول نباشد. در صنعت
نيز ممكن است استاندارد كيفيت آب قابل قبول با يك كاربرد خاص براي
كاربردهاي ديگر متفاوت باشد.درجه حرارت آب، يكي از مهمترين عوامل مؤثر
در كيفيت آب زيرزميني است. درجه حرارت آب در مصارف مختلف صنعتي، انساني،
گياهي و جانوري از اهميت خاصي برخوردار است. درجه حرارت آب زيرزميني در يك
محل معمولاً در سراسر سال يكنواخت است. به همين دليل آب زيرزميني به عنوان
آب مورد نياز صنعت و انسان در بسياري از موارد بر آب سطحي برتري دارد.با
مطالعه عوامل مؤثر در كيفيت آبهاي زيرزميني مي توان كيفيت آيندة آن را در
مقايسه با كيفيت فعلي پيش بيني كرد. با تعيين كيفيت آبهاي زيرزميني مي توان
نوع مصرف آن را تعيين نمود. دبي آبهاي زيرزميني را در يك محل مي توان با
اندازه گيري كل مواد جامد حل شده ( T D S  ) در آن محل محاسبه نمود. با
اندازه گيري غلظت يوني آبهاي زيرزميني و دبي نهرهاي سطحي نيز مي توان دبي
آبهاي زيرزميني را به دست آورد.مطالعه تركيبات شيميايي آب و تغييرات
آنها مي توان در منبع يا منابع تغذيه مصنوعي و تعيين مسير آبهاي زيرزميني
مؤثر واقع شود. همچنين با مطالعه تركيبات آب مي توان به وجود لايه هاي مرزي
آبدار و شكل و ترتيب سيستمهاي جريان در اين لايه ها پي برد. تغيير كيفيت
آبهاي زيرزميني مي تواند از تغيير كيفيت بارش نفوذي، اندركنش آبهاي
زيرزميني با محيط، طول مسير جريان، مدت زمان، ماند آب، و نوع گونه هاي
گياهان در يك محل متأثر گردد. با جذب گازهاي مختلف توسط آب نيز كيفيت آبهاي
زيرزميني تغيير مي كند.9-1- سرچشمه شوريدر آبهاي زيرزميني نمكهايي
به صورت محلول وجود دارد. نوع و غلظت اين نمكها به محيط، حركت، و سرچشمة (
Source  ) آبهاي زيرزميني بستگي دارد. نمكهاي محلول در آبهاي زيرزميني در
درجة اول از حل مواد قابل حل نتيجه مي شوند. در ناحيه هايي كه حجم زيادي از
آب سطحي به آب زيرزميني مي پيوندد، كيفيت آبهاي نفوذ كننده تأثير زيادي بر
كيفيت آب زيرزميني خواهد داشت. گازهايي كه منشاء مواد مذاب معدني (
Magmatic  ) دارند، به طور موضعي به ميزان مواد معدني و محلول در آب
زيرزميني مي افزايند. آبهاي ذاتي (Canate waters  ) از آبهاي باقيمانده (
Residual waters   ) محبوس در سنگهاي رسوبي، حاصل شده و معمولاً داراي مواد
معدني زيادي هستند. آب باران نيز نمكهايي را كه از جو گرفته است با خود به
داخل زمين     مي برد.آب زيرزميني ضمن عبور از خاك، مواد محلولي را كه
از تجزية خاك حاصل شده با خود مي برد و به اين طريق به مقدار نمك خود مي
افزايد. آب اضافي آبياري كه از طريق نفوذ، به سفرة آب زيرزميني مي رسد
مقدار معتنابهي نمك به آب زيرزميني مي افزايد. مقدار نمك آبي كه از منطقة
نفوذ ريشة گياهان در زمينهاي كشاورزي عبور كند  ( آب زهكشي )، چندين برابر
مقدار نمك آب آبياري است. افزايش غلظت نمك در آب زهكشي به علت تعرق و تبخير
گياهان (  Evapotranspiration  ) در محل مي باشد. جذب انتخابي كودها و
نمكها بوسيلة گياهان ( Seiective absorption  ) نيز موجب تغيير غلظت نمك در
آب نفوذ كرده مي شوند. عواملي كه باعث اضافه شدن غلظت نمك در آب نفوذ كرده
به زمين مي شوند عبارتند از:-    نفوذ پذيري خاك،-     وضع زهكشي-     مقدار تبخير و تعرق گياهان-     آب و هوا.-  
  در خاكها و آبهاي زيرزميني نواحي خشك كه عمل شستشوي املاح بوسيلة آب
باران، به اندازة كافي صورت نمي گيرد، شوري خاك و آب زيرزميني زياد است و
قدرت توليد محصول در اين قبيل زمينها كاهش مي يابد.به علت نامحلول بودن
نسبي عناصر تشكيل دهندة سنگهاي آذرين، آب زيرزميني كه از اين گونه سنگها
عبور مي كند تنها مقدار كمي از مواد معدني را در خود حل مي كند. آب باراني
كه به زمين نفوذ مي كند به علت داشتن گاز كربنيك جو، توانايي حلاليت بيشتري
دارد. در آبهاي زيرزميني كه با سنگهاي آذرين در تماسند، مواد معدني از نوع
سيليكات نسبتاً بيشتر از بقية مواد ديده مي شوند.انحلال سنگهاي رسوبي
بيشتر از سنگهاي آذرين است، اين خاصيت، به همراه فراواني سنگهاي رسوبي در
پوستة زمين، موجب شده است كه قسمت اعظم مواد محلول آبهاي زيرزميني ديده مي
شوند. آنيونهاي موجود در آبهاي زيرزميني عبارتند از: بيكربناتها، كربناتها و
سولفاتها. در شرايط طبيعي، كلرورها و نيتراتها فقط به مقدار كم در آب
زيرزميني وجود دارند. منابع كلرورها، فاضلابها و آبهاي ذاتي و آب نافذ دريا
مي باشد. غلظت زياد نيتراتها دال بر وجود منابع آلوده كننده در زمين است.
در مناطقي كه سنگ آهك وجود دارد، معمولاً يونهاي كلسيم و كربنات در اثر حل
شدن سنگ آهك به آب زيرزميني اضافه مي شوند.9-2- تأثير عوامل آب و هوا، موقعيت جغرافيايي و باران در كيفيت آب هاي زيرزمينيموقعيت
جغرافيايي محل و وضع آب و هوا تأثير زيادي بر كيفيت آب دارد. غالباً آبهاي
مناطق كوهستاني، خيلي شيرين تر يا كم نمك تر از آبهاي مناطق دشتي و كويري
است. به طور كلي مي توان گفت آبهاي مناطق خشك دنيا، از آبهاي مناطق معتدل
مرطوب، نمك بيشتري دارند. نامناسب بودن شرايط آب و هوايي، مانند كم بودن
ميزان بارندگي، بالابودن درجه حرارت و شدت تبخير، باعث بالا رفتن غلظت
املاح مي شود.بر اثر تبخير زياد آب، نمكهاي موجود در آن به حد اشباع
رسيده و سرانجام رسوب مي كنند. اين رسوب در مناطق معتدل و كوهستاني، بيشتر
از نوع توفهاي آهكي و در مناطق بياباني ابتدا به صورت گچ و بعد به صورت
قشري از نمك است. هر قدر ميزان رطوبت و بارندگي بيشتر باشد، به همان نسبت
نيز از مقدار تبخير كاسته شده و از بد شدن كيفيت آب كاسته مي شود.در
مواردي كه رطوبتي در سطح سنگ يا خاك وجود داشته باشد، گرما باعث مي شود كه
محيط مناسبي براي فعاليت ميكروارگانيسمها، يا موجودات زنده كوچك ذره بيني،
به وجود آيد. در نتيجه فعاليت اين موجودات، گازكربنيك آزاد مي شود. اين گاز
مهمترين عامل مؤثر در تخريب شيميايي سنگها و كانيهاي سيليسي و آهكي است.كيفيت
آب زيرزميني تحت تأثير جنبه هاي مختلفي از چرخة آب در طبيعت متأثر       
مي گردد. بارش جوي ( باران و برف ) شامل آبي است كه خالصي خود را در حين
عبور از ميان جو قبل از رسيدن به سطح زمين از دست مي دهد. ناخالصي ها و
تركيبات شيميايي موجود در جو، ناشي از عوامل زير است:-    خاكسترها و گازهاي آتشفشاني-     گرد و خاك و مواد جامد هوازده-     نمكهاي جابجا شده در اثر تابش آفتاب و تشعشعات كيهاني-     گازهاي خروجي از كارخانجات صنعتي-     امواج راديواكتيو ناشي از انفجارات هسته ايتا
قبل از آغاز آزمايشهاي مربوط به سلاحهاي هسته اي در سال 1952، مقدار
تريتيم (Tritum    ) آب باران از 1 تا 10 واحد تريتيم ( Tu  ) بيشتر نبود.
پس از سال 1954، مقدار تريتيم در بسياري از نواحي از Tu 20 افزايش يافت (
1970، Walton  ).وقتي باران به سطح زمين مي رسد قبلاً قسمتي از
ناخالصيها و تركيبات شيميايي موجود در آن حل شده و بقيه با آبهاي سطحي
مخلوط مي شوند. سپس آب باران با مواد معدني و خاك و سنگ واكنش شيميايي
انجام مي دهد. مقدار و نوع مواد معدني حل شده در آب باران به تركيبات
شيميايي و ساختمان فيزيكي خاك و سنگ و عواملي از قبيل غلظت يوني هيدروژن (
PH  ) و پتانسيل احيا ( EH  )ي آب بستگي دارد غلظت يون هيدروژن ( PH  ) به
غلظت مؤثر يونها در آب نسبت داده مي شود. اين كميت به صورت لگاريتم در پايه
10 غلظت + H( با علامت منفي) و برحسب مول بر ليتر (mol/lit  ) بيان مي شود
( 1978   Bouwer,  ). آب مقطر در دماي c25 داراي غلظت + Hبرابر با mol
/1   10است. بنابراين PH   آن برابر PH= -log 10-7= 7 مي باشد. اين محلول
با 7= PH  خنثي ناميده مي شود ( مقدار يونهاي H+ وOH- برابرند). هنگامي
كه   7  PH<است، محلول، اسيدي است. اين چنين آبهايي روي دوام پمپها،
فيلتر چاهها ( Well screen  ) و لوله داخل چاه ( Casing  ) اثر مي گذارند.
آب قليايي داراي 7 PH >  مي باشد. بيشتر آبهاي طبيعي داراي PH  بين 6 و
5/8 مي باشند ( 1970, Hem  ). وقتي PH  از 5/8 تجاوز كند، آب معمولاً آزاد
است. PH  كم نشان مي دهد كه آب يا داراي مقداري جزئي از اسيدهاي معدني است
كه از منابع سولفيدي بدست آمده اند و يا داراي اسيدهاي آلي است.پتانسيل
احياء ( EH  ) مقياسي است كه قدرت يك محيط طبيعي را براي افزايش يا كاهش
ظرفيت مثبت يا از دست دادن الكترونها نشان مي دهد ( 1972،  Domenico  ). به
عبارت ساده تر پتانسيل احياء مقياسي است كه انرژي مورد نياز براي از جا
كندن و بلند كردن الكترونها را از يونها در يك محيط شيميايي داده شده مشخص
مي كند. غلظت شيميايي آب باران از فصلي به فصل ديگر و از محلي به محل
ديگر تغيير مي كند. غالباً مقدار زيادي از آمونيم و نيترات موجود در آب، از
خاك تأمين شده اند. در نواحي ساحلي و غلظت كلرايد ( CI  ) و پتاسيم ( K )
به طور نسبي به حدود mg/1  8 و mg/1 4/0 مي رسد. غلظت سديم از حدود 1/0 تا
3/0 ميلي گرم بر ليتر در نواحي غير ساحلي و تا حدود mg/1 4 در نواحي ساحلي
تغيير مي كند. غلظت كلسيم در خاكهاي قليايي ( AlKali  ) و هنگامي كه
طوفانهاي خاكي ( Dust storms  ) روي مي دهند افزايش مي يابد.دي اكسيد
كربن ( CO2  ) كسب شده از جو، توليد اسيدكربنيك مي كند كه با PH كمتر از 7
به آب باران وارد مي شود. در نواحي صنعتي كه هوا آلوده است، ممكن است مقدار
PH باران از 5/4 نيز كمتر شود.9-3- تأثير عامل زمين در كيفيت آبهاي زيرزميني آ‌ب
باران كه به سطح زمين مي رسد آبهاي سطحي و زيرزميني را تشكيل مي دهد. اين
آب در ابتدا داراي نمك بسيار ناچيزي است، اما پس از تماس با رسوبات زمين
شناسي و سنگهاي مختلف، املاح آن زياد مي شود. املاحي كه در آغاز جريان در
آب وجود دارند با كاني هاي رسوبات يا سنگهايي كه آب از آنها عبور مي كند
واكنش پيدا مي كند  و املاح موجود در سنگ حل مي شود. طول مسير يا
جابجايي يك نمك تا محلي كه به غلظت اشباع مي رسد و دوباره در قالب سنگ يا
خاك از محلول جدا مي گردد به قابليت به قابليت حل شدن آن بستگي دارد.
قابليت جابجايي هر يك از نمكها، بسيار متفاوت است. قابليت جابجايي و حل شدن
يونهاي كلر موجود در سنگها از همه بيشتر و صد در صد است. قدرت جابجايي
يونهاي ديگر كمتر است. به عنوان مثال قدرت جابجايي و قابليت حل شدن يون
كلسيم ( Ca++  ) را مي توان 3 درصد و سديم ( Na+  ) را 5/2 درصد ذكر كرد.وقتي
آب باران به زمين مي رسد، پوشش خاك و ساير مواد ناشي شده از تجزيه گياهان و
حيوانات را به همين دليل در منطقة رشد گياه، تركيبات شيميايي آب با تبادل
يوني بين اجزاء تشكيل دهندة آب و خاك يا به علت جذب مواد مغذي به وسيله
گياهان تغيير مي كند. معمولاً آبي كه در خاك نفوذ مي كند حاوي نيتراتها،
فسفاتها و پتاسيم است ( كه از كودهاي شيميايي موجود درخاك حاصب مي شوند ).
هنگامي كه گياهان و ساير ارگانيسم هاي زنده، دي اكسيد كربن  و ساير
ارگانيسم هاي زنده، دي اكسيد كربن ( Co 2 ) و اسيدهاي ارگانيك توليد مي
كنند، PH آب نفوذي كاهش مي يابد. و به اين ترتيب غلظت نمك در آب زيرزميني
كه از‌ آب آبياري نتيجه مي شود بسيار بيشتر از آبهاي سطحي مي گردد.در
مناطق لم يرزع و خشك معمولاً ميزان تبخير بيش از ميزان نفوذ است. اگر زمين
زهكشي نشود اين امر باعث جمع شدن توده اي از نمك در نزديكي سطح زمين مي
شود. به اين ترتيب خاصيت اسيدي آب باران و آب سطحي ( مانند آب مورد استفاده
در آبياري ) كمي بعد از نفوذ آب به داخل خاك افزايش مي يابد. با توجه به
ميزان قابليت حل و ويژگي هاي كانيهاي خاك و سنگ، مقدار مواد جامد قابل حل
(T D S ، Total dissolved solids  ) در آب نفوذي تغيير مي يابد. علاوه
براين، خاطر نشان مي سازد كه ميزان قابليت حل با درجه حرارت و فشار نيز
تغيير مي كند.تغييرات فصلي آب از نظر كم و زياد شدن باعث ايجاد نوسانات
فصلي كيفيت شيميايي آب مي شود. بنابراين شيمي خاك مورد آبهاي طبيعي دوره
اي بود و تحت تأثير چرخة هيدرولوژيكي قرار دارد. مهمترين نمكهاي محلول كه
توسط چرخة شيميايي خاك توليد مي شوند به دو گروه تقسيم مي گردند ( 1955،
Cheboter ). يونهايي كه مقدار آنها زياد است عبارتند از: Hco-3 ، Co 2-3 ،
Cl- ، So2-4 ، Na+ ،  K+،   Co2+ ، Mg2+ ، H+ ، و يونهايي كه به ندرت و
اتفاقي با آنها روبرو مي شويم عبارتند از: NH4+،  Al3+،  Fe2+،  Fe3+، 
No-2،  So2-3، Oh-،  Sio2-3،  جدول شماره (9-1 ) آنيونها و كاتيونهاي موجود
در آبهاي زيرزميني را مشخص مي كند. كاتيونها داراي بار مثبت و آنيونها
داراي بار منفي هستند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 130

 

تحقیق در مورد آب دانلود تحقیق آب دانلود رایگان تحقیق آب پروژه آب مقاله آب مقاله در مورد آب پروژه در مورد آب پایان نامه آب تحقیق آماده در مورد آب رایگان word ورد پاورپوینت pdf جغرافیا تحقیق آماده جغرافی

 • پاورپوینت خودروهای هیبریدی

  پاورپوینت خودروهای هیبریدی,پاورپوینت در مورد خودروهای هیبریدی,تاریخچه خودروهای هیبریدی,خودروهای هیبریدی,دانلود پاورپوینت خودروهای هیبریدی,عملکرد سیستم های هیبریدی,مزایای خودرهای هیبریدی,معایب خودروهای هیبریدی دانلود پاورپوینت خودروهای هیبریدی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد خودروهای هیبریدی،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتاریخچه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس

  پیشینه تحقیق عزت نفس,تحقیق عزت نفس,دانلود پیشینه تحقیق عزت نفس,دانلود مبانی نظری تحقیق عزت نفس,دانلود مبانی نظری عزت نفس,عزت نفس,عزت نفس با انگلیسی,عزت نفس چیست,مبانی نظری تحقیق عزت نفس,مبانی نظری عزت نفس,مقاله عزت نفس دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت مزیت رقابتی

  پاورپوینت مزیت رقابتی,تحقیق مزیت رقابتی,مزیت رقابتی,مزیت رقابتی pdf,مزیت رقابتی بانک,مزیت رقابتی پایدار,مزیت رقابتی پورتر,مزیت رقابتی چیست,مزیت رقابتی در بازاریابی,مزیت رقابتی در تجارت الکترونیک,مزیت رقابتی شرکت اپل,مقاله مزیت رقابتی دانلود پاورپوینت مزیت رقابتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مزیت رقابتی،در…

 • راشیتیسم یا نرمی استخوان

  پیشگیری از بروز راشیتیسم,پیشگیری از بروز نرمی استخوان,تحقیق راشیتیسم,دانلود تحقیق راشیتیسم,دانلود مقاله,درمان راشیتیسم,درمان نرمی استخوان,راشیتیسم,راشیتیسم چیست؟نرمی استخوان نیست؟علائم راشیتیسم,علائم نرمی استخوان,مقاله با موضوع راشیتیسم,نرمی استخوان دانلود راشیتیسم یا نرمی استخوان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع راشیتیسم یا نرمی استخوان…

 • تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف

  بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف,تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف,مقاله بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي مختلف تحقیق بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و نان هاي…

 • تحقیق توماس اديسون

  پاورپوینت توماس اديسو,پایان نامه پیرامون توماس اديسون,پروژه توماس اديسون,تحقیق توماس اديسون,تحقیق در مورد توماس اديسون,توماس اديسون,توماس اديسون ppt,توماس اديسون مخترع برق,دانلود تحقیق توماس اديسون,زندگی نامه توماس اديسون,مقاله توماس اديسون دانلود تحقیق توماس اديسون دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد توماس…

 • پاورپوینت روش های تحقیق در روان شناسی علمی

  پاورپوینت روش های تحقیق در روان شناسی,تحقیق روش های تحقیق در روان شناسی,روش های تحقیق در روان شناسی,روش های تحقیق در روان شناسی علمی,روش های تحقیق در روانشناسی,روش های تحقیق در روانشناسی علمی,مقاله روش های تحقیق در روان شناسی دانلود…

 • پکیج فیلم های آموزشی+ جزوه فصل چهارم ریاضی دهم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی (معادلات و نامعادلات)

  جزوه ریاضی دهم,جزوه کامل ریاضی دهم,جزوه کامل فصل چهارم ریاضی 10,دانلود جزوه ریاضی دهم,ریاضی دهم,فصل چهارم ریاضی 10,نکات مهم ریاضی دهم کنکور,ویدئوهای آموزشی ریاضی 10,ویدئوهای آموزشی فصل چهارم ریاضی دهم دانلود پکیج فیلم های آموزشی+ جزوه فصل چهارم ریاضی دهم…

 • تحقیق پژوهشی توانمندسازی

  تحقیق پژوهشی توانمندسازی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع توانمندسازی ،در قالب doc و در 41 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق پژوهشی:توانمندسازیواژه توانمند سازی در همه رشته‌ها با توجه به کاربرد آن استفاده شده است. در…

 • تحقیق ارتباط كلامي (گفت و گو)

  آشنایی با ارتباط كلامي,ارتباط كلامي,ارتباط كلامي چیست,ارتباط كلامي خوب,ارتباط كلامي موثر,پاورپوینت ارتباط كلامي,پایان نامه ارتباط كلامي,پژوهش ارتباط كلامي,تحقیق ارتباط كلامي,تکنیکهای ارتباط كلامي,مقاله ارتباط كلامي تحقیق ارتباط كلامي (گفت و گو) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ارتباط كلامي (گفت…

 • تحقیق بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها

  بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها,پاورپوینت بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها,پایان نامه بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها,تحقیق بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها,تحقیق مدیریت کیفیت در شرکت ها,مدیریت کیفیت در شرکت ها,مقاله بررسی مدیریت کیفیت در شرکت ها…

 • تحقیق حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا درآشوب ها و شورش هاي داخلي

  قواعد بشردوستانه,قواعد بشردوستانه در آشوبها,قواعد بشردوستانه در آشوبهای داخلی,قواعد بشردوستانه در شورشها,قواعد حقوق بشردوستانه,قواعد حقوق بشردوستانه در آشوبها,قواعد حقوق بشردوستانه در آشوبهای داخلی,قواعد حقوق بشردوستانه در شورشها تحقیق حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا درآشوب ها و شورش هاي داخلي رفتن…

 • تحقیق مرگ و مير و صدمات ناشي از آسانسورها و پله برقي ها

  آسانسور,پله برقی,صدمات,مرگ ومیر تحقیق مرگ و مير و صدمات ناشي از آسانسورها و پله برقي ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مرگ و مير و صدمات ناشي از آسانسورها و پله برقي ها،در قالب word و در 17…

 • گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک

  پروژه کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,خرید گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی رشته مدیریت و حسابداری,شرکت غذایی پیچک,طراحی سیستم مالی صنعتی,گزارش کارآموزی رشته,گزارش کارورزی,گزارش کارورزی رشته مدیریت و حسابداری دانلود گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک دانلود فایل…

 • پژوهش تعاریف ومفاهیم ودیدگاههای فرهنگ سازمانی

  پژوهش تعاریف ومفاهیم ودیدگاههای فرهنگ سازمانی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع تعاریف ومفاهیم ودیدگاههای فرهنگ سازمانی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:فرهنگ واژه‌اي است كه علماي علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسي آن…

 • تحقیق آمار بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان

  تحقیق آمار بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق آمار بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان،در قابل word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهجدول فراوانی داده ها…

 • پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین 2 علوم پایه دوم

  پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین 2 علوم پایه دوم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه دوم دبستان با موضوع زندگی ما و گردش زمین 2،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 9کاربرذ فایل :…

 • تحقیق ارتباط آمادگی جسمانی با سلامت جسمی و روانی

  تحقیق ارتباط آمادگی جسمانی با سلامت جسمی و روانی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع ارتباط آمادگی جسمانی با سلامت جسمی و روانی،در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تاثیر ورزش بر قلب و عروقتاثیر ورزش…

 • پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی

  کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و…

 • پاورپوینت دست یابی و به کارگیری تکنولوژی

  اکتساب تکنولوژی,بکارگیری تکنولوژی,بهره برداری از تکنولوژی,پاورپوینت بکارگیری تکنولوژی,تحقیق بکارگیری تکنولوژی,خلق تکنولوژی,دستیابی به تکنولوژی,مراحل توسعه تکنولوژی,مراحل طراحی تکنولوژی,مقاله بکارگیری تکنولوژی دانلود پاورپوینت دست یابی و به کارگیری تکنولوژی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع دست یابی و به کارگیری تکنولوژی،در قالب…

 • پاورپوینت روان شناسی شخصیت مدیران و کارکنان

  پاورپوینت روان شناسی شخصیت کارکنان,پایان نامه روان شناسی شخصیت کارکنان,تحقیق روان شناسی شخصیت کارکنان,روان شناسی شخصیت کارکنان,روان شناسی شخصیت مدیران و کارکنان,روانشناسی شخصیت,روانشناسی شخصیت مدیران,مقاله روان شناسی شخصیت کارکنان دانلود پاورپوینت روان شناسی شخصیت مدیران و کارکنان دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دست و پا در شنای قورباغه

  پاورپوینت شنای قورباغه,تحقیق شنای قورباغه,حرکت دست و پا در شنای قورباغه,شنای قورباغه اموزش,شنای قورباغه برای لاغری,شنای قورباغه به انگلیسی,شنای قورباغه پشت,شنای قورباغه تصویری,شنای قورباغه سرعتی,شنای قورباغه فیلم,مقاله شنای قورباغه دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دست و پا در شنای…

 • پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه

  پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های جامعه شناسی توسعه، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:سه دیدگاه اصلی برای توسعهنظریات نوسازیانگاره‌…

 • پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

  پروبیوتیک چیست,پروبیوتیک قرص,پری بیوتیک ویکی پدیا,پری بیوتیکpdf,تفاوت پروبیوتیک و پربیوتیک,سین بیوتیک چیست,قرص سین بیوتیک,مواد پری بیوتیک پاورپوینت پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها،در قالب ppt و…

 • پاورپوینت نورگیری در معماری

  آشنایی با نورگیری در معماری,اصول نورگیری در معماری,پایان نامه نورگیری در معماری,تحقیق نورگیری در معماری,مقاله نورگیری در معماری,نورگیری در معماری,نورگیری در معماری ایرانی,نورگیری در معماری چیست,نورگیری در معماری سنتی,وضعیت نورگیری در معماری دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت بررسی سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان توسعه حمل ‌و نقل در ايران

  پاورپوینت بررسی سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان توسعه حمل ‌و نقل در ايران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی سیاست ها، اهداف و راهبردهای کلان توسعه حمل ‌و نقل در ايران، در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت مرمت بنای رودسر

  آشنایی با مرمت بنا,اصول مرمت بنا,پاورپوینت مرمت بنا,پایان نامه مرمت بنا,تحقیق مرمت بنا,روشهای مرمت بنا,مراحل مرمت بنا,مرمت بنا,مرمت بناها,مرمت بناهای تاریخی,مرمت بناهای تاریخی pdf,مرمت بنای تاریخی,معرفی روشهای مرمت بنا,مقاله مرمت بنا دانلود پاورپوینت مرمت بنای رودسر دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک

  فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک رفتن به سايت اصلي دانلود فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک،توضیحات:این محصول در SOLIDWORKS 2012  قابل مشاهده بوده و به همراه فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری می باشد.   من می خواهم این…

 • تحقیق نوآوری سازمانی

  اصول نوآوری سازمانی,پاورپوینت نوآوری سازمانی,پایان نامه نوآوری سازمانی,تحقیق نوآوری سازمانی,مبانی نظری نوآوری سازمانی,مقاله نوآوری سازمانی,نوآوری سازمانی,نوآوری سازمانی doc,نوآوری سازمانی pdf,نوآوری سازمانی چیست دانلود تحقیق نوآوری سازمانی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع نوآوری سازمانی،در قالب word و در 45 صفحه،…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها

  اتوكد,برش,ترسيم,سمپل,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش ها   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم برش

 • ترجمه مقاله با موضوع تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری

  ترجمه مقاله محاسبات ابری,ترجمه مقاله محیط محاسبات ابری,دانلود ترجمه مقاله محاسبات ابری,دانلود ترجمه مقاله محیط محاسبات ابری,محاسبات ابری,محیط محاسبات ابری,مقاله ترجمه شده محاسبات ابری,مقاله ترجمه شده محیط محاسبات ابری دانلود ترجمه مقاله با موضوع تعادل بار وظایف الهام گرفته از…

 • تحقیق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي

  پایان نامه پیرامون محبت و مهرورزي,پروژه محبت و مهرورزي,تحقیق در مورد محبت و مهرورزي,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی محبت و مهرورزي,تحقیق محبت و مهرورزي,دانلود تحقیق محبت و مهرورزي,مقاله محبت و مهرورزي تحقیق خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزي رفتن…

 • پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي

  پروژه آماري مطالعات درسي,پروژه آماری مطالعات,پروژه آماری مطالعات رایگان,پروژه آماری مطالعات غيردرسي,دانلود پروژه آماري مطالعات درسي,دانلود پروژه آماری مطالعات,دانلود پروژه آماری مطالعات رایگان,دانلود پروژه آماری مطالعات غيردرسي دانلود پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي دانلود فایل…

 • تحقیق اقلام گياهي جهت كاشت

  تحقیق اقلام گياهي جهت كاشت اقلام گياهي جهت كاشت رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع اقلام گياهي جهت كاشت،در قالب wordو  در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: معمولاً به هنگام كاشت از نونهالها و نهالهاي بازكاشتي كه در…

 • پاورپوینت عرضه و تقاضا در بازار کار

  پاورپوینت عرضه و تقاضا در بازار کار پاورپوینت عرضه و تقاضا در بازار کار رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع عرضه و تقاضا در بازار کار، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:شرط تعادل بازار…