تحقیق ولايت و حكومت الهي

تحقیق ولايت و حكومت الهي
ولايت و حكومت الهي

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق ولايت و حكومت الهيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 240بخشی از متن تحقیق:1- انواع مالكيت:الف) حقيقي: فقط از آن خداست.ب) قراردادي: مانند ماليكت انسان به اموالش.ج) ماليكت اصلي از آن خداوند متعال است و از سوي او به افراد بخشيده شده است.2- آيه: و لله ملك السموات و الارض و الله علي كل شيء قدير.* و ماليكت و فرمانروايي آسماء نها و زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز توانا مي باشد.نتيجه آيه: اين آيه بيانگر ماليكت حقيقي است.ولايت مطلق الهي:3- ولي در لغت به معناي سرپرست، اولي به تصرف، دوست و ياور آمده است و در آيات ذيل مقصود همان سرپرست و اولي به تصرف مي باشد.4- ولي مطلق از ديدگاه قرآن فقط خداوند است و ولايت ديگران در صورتي كه از سوي او باشد مجاز است.- آيه: مالهم من دونه ولي و لايشرك في حكمه احداً.* براي ايشان غير از او ولي و سرپرستي نيست و كسي را در حكم خود شريك قرار نمي دهد.نتيجه آيه: 1) اين آيه بيانگر ولايت مطلق الهي است.2) قرآن طبق اين آيه مخصوصاً با تعبير دون الله، كه به معناي غير خداست ولايت و سرپرستي ديگران را نفي كرده – و آنرا در انحصار خدا قرار مي دهد.3) طبق اين آيه قرآن تنها براي افرادي حق ولايت قائل مي شود كه از طرف خداوند معين شده باشند.حاكميت الهي:6- در قرآن حكم به معناي فرمان، امر و دستور است.7- قرآن حكم را فقط و فقط از آن خدا مي داند.8- آيه: ان الحكم الا الله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم.* حكم جز براي خدا نيست فرمان داده كه جز او را نپرستيد اين آئين محكم و استوار است.نتايج آيه: 1) در اين آيه حكم به چه معناست؟ فرمان. ، امر، دستور.2) حكم از آن چه كسي است؟ فقط خداوند.3) عبادت همراه حكم آمده است، يعني پذيرفتن هر حكمي جز حكم خدا بندگي و پرستش غير خداست و شرك در عبادت محسوب مي شود.4) عبارت امر ًالا تعبدوا الاياه. بيانگر چه توحيدي است: توحيد افعالي.- توجه 1) توحيد عملي = توحيد عبادي = توحيد در پرستش يعني:الف) يگانه پرستي. ب) در عمل خود را براي خدا خالص ساختن.ج) روي گرداندن از هر مقصد غير خدايي.10- توجه2) نقطه مقابل توحيد عملي، شرك عملي يا همان شرك در عبادت محسوب مي گردد.11- در زمان حضرت رسول (ص) بين يك منافق و يهودي اختلافي رخ داد و يهودي براي رفع اختلاف پيامبر را معرفي كرده. ولي منافق فرد كاهني ( كعب بن اشرف يهودي) را معرفي كرد تابراي داوري به وي مراجعه كنند كه آيه نازل شد: آيا نمي بيني كساني را كه بگمان و دعوي خود به قرآن و آنچه پيش از تو نازل شده ايمان آورده اند. نه آنها مي خواهند قضاوت و دادخواهي را نزد طاغوت ببرند در حاليكه فرمان داده شده كه با طاغوت كافر شوند و شيطان مي خواهد آنان را گمراه كند آنهم گمراهي دور.- آيه: ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبد و الله و اجتنبوا الطاغوت.همانا در ميان هر قوم پيامبري برانگيختم ( تا مردم را پيام مي‌دهد) كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينند.نتايج آيه: 1) در قرآن بين ايمان بخدا و پذيرش حاكميت حق و فرستادگان او از يك طرف و نفي بندگي و نفي اطلاعات از طاغوت از سوي ديگر رابطه اي مستقيم بر قرار شده است.2) اين آيه بيانگر نقش سياسي – اجتماعي توحيد است.3) مبين/ بيانگر نفي عبوديت غير خداست.4) بعثت انبياء براي دعوت مردم به پرستش خدا حتما همراه نفي طاغوت مي باشند.نظام توحيد – نظام شرك:13- انواع نظام دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي:14- دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي عبارتند از:1) برقراري توحيد و نفي شرك. 2) لزوم اجراي احكام اسلامي. 3) تأمين استقلال جامعه اسلامي.15- برقراري توحيد و نفي شرك: حاكميت غير خدا در جامعه چه در مرحله وضع احكام و چه در مرحله اجراي احكام و چه در مرحله داوري و قضا حاكميت شرك و طاغوت است.16- بنابر گفتاري از امام خميني چرا هر نظام سياسي غير اسلامي نظامي شرك آميز است؟ زيرا حاكمش طاغوت است.لزوم اجراي احكام اسلام:17-لازمه پياده شدن اسلام در هر جامعه برقراري حكومت اسلامي است. بعبارت ديگر بدون برقراري حكومت اسلامي احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجراي لازم برخوردار نخواهد بود.18- تحقق كامل احكام اجتماعي وابسته به وجود يك حكومت الهي و داشتن امكانات اجرايي است.چند نمونه از احكام اجتماعي:19- چند نمونه از احكام اجتماعي كه براي اجراي آن نيازمند حكومت هستيم.الف) احكام جزائي و حقوقي كه براي جلوگيري از گناه و اشاعه فحشاء منكرات وضع شده است.ب) دستور فراهم آمدن نيرو و امكانات نظامي از اين جهت كه دشمنان حتي از فكر تعدي به اسلام و سرزمينهاي اسلامي نيز باز بمانند.ج) احكام اقتصادي مانند زكات و خمس و … كه براي اداره يك جامعه و برآوردن نيازهاي آن وضع شده است.20- توجه: اجراي احكام فوق الذكر نيازمند حكومت است. بعبارت ديگر اسلام با بيان دستور فوق به لوازم آن يعني تشكيل حكومت اسلامي نيز دستور داده است.21- تعاليم اسلام محدود به دستورات فردي و عبادي نيست بلكه كليه نيازهاي اجتماعي واقتصادي و حقوقي انسانها را در بر مي گيرد.22- تأمين عدالت اجتماعي از اساسي ترين اهداف اسلام است و از ابزار تحقق اين هدف تشكيل حكومت اسلامي است و بدون آن احكام اسلام از پشتوانه و ضمانت اجراي لازم برخوردار نخواهد بود.3) تأمين استقلال جامعه اسلامي:23- از مهمترين مقاصد اسلام است؛ ايجاد استقلال در تمامي زمينه ها.24- آيه: ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلاً.* خداوند هرگز براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نكرده اند.نتايج آيه: الف) استقلال ب) نفي سبيل.25- مفهوم قاعده نفي سبيل:هر معامله و رابطه اي كه موجب شود غير مسلمان بر مسلمان يا مسلمين تسلط پيدا كند باطل و حرام است.26- امام خميني در كتاب تحرير الوسيله مي فرمايند:اگر در روابط تجاري و غير تجاري ترس تسلط سياسي و غير سياسي اجانب بر اسلام وسرزمينهاي مسلمين باشد كه موجب استعمار آنها و استعمار كشورهايشان شود هر چند اين استعمار معنوي باشد برتمامي مسلمانان واجب است از آن دوري كنند و اين روابط حرام است.27- از اساسي ترين و ابتدائي ترين اهداف اسلام است؛ تأسيس حكومت اسلامي.28- بدون آن كيان اسلام در معرفي خطر نابودي قرار داشته و امكان اجراي كامل احكام اسلام وجود ندارد: تأسيس حكومت اسلامي.29- زمام دين و نگهدارنده تمام و اجبات و مستحبات است: ولايت.30- وسيله سلطه دشمنان اسلام بر جوامع اسلامي است. تبليغ اسلام منهاي حكومت كه خود بدعتي آشكار است.- بدعت يعني: اين امر جزء دين نبوده و با تبليغات بعنوان مطلب ديني وارد حوزه اسلام شده است.31- كتاب تفسير تبيان ازشيخ طوسي است.32- كتاب تحرير الوسيله ولايت فقيه از امام خميني است.درس دوم: خصوصيات حاكم اسلامي اعمال ولايت1- كسي حق حاكميت دارد كه از سوي خدا بعنوان حاكم منصوب شده باشد يا اينكه او از نظر شرع تأثير شده باشد.2- شخص حاكم بايد داراي حق ولايت بر مردم باشد تا بتواند آنها را به كاري وادارد يا از عملي باز دارد و افراد در صورت تخلف گناهكار محسوب شوند.3- مشروعيت حكومت اسلامي به ولايت الهي است و شخص حاكم از سوي خدا صاحب اين ولايت شده است.انبياء حاكمان الهي:4- اولين حاكمان خدا بر روي زمين هستند: انبياء الهي5- رهبري ديني با رهبري سياسي يكي است. بلكه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) رهبري ديني پايه و اساس رهبري سياسي بشمار مي رفت. /6- بنابر روايات و احاديث از علماء و فقها اينگونه ياد شده است:حافظان دين – امينان پيامبر . جانشينان رسول، وارثان انبياء حصون اسلام.( حصون يعني حصار محكم و حفاظت كننده )7- طبق حديث از حضرت رسول علماي دين تا چه زماني امين پيامبران و نگهبان رسالت آنها هستند. مادامي كه وارد دنيا نشده اند. ( مالم يدخلوا في الدنيا)8- بنابر حديث پيامبر اكرم (ص) مفهوم داخل شدن فقها در دنيا چيست؟پيروي از فرمانروايان ستمگر ( اتباع السطان).9- طبق حديثي از حضرت امام صادق (ع) :الف) كسي كه امر حق يا باطل را براي داوري نزد پادشاهان و قاضيان ستمگر ببرد داوري به نزد طاغوت برده و آنچه آنها براي او حكم كنند و آنرا بگيرد حرام است هر چند حق با او باشد.10- ب) براي حل مشكل فوق الذكر حضرت امام صادق (ع) مي فرمايند:از بين خود روايان حديث و آگاهان به حلال و حرام و آشنايان به احكام ما را بعنوان قاضي بپذيرند و پس زمانيكه به حكم ما داوري كنند اگر از اشيان نپذيرند حكم خدا را كوچك شمرد و ما را رد كرده اند و كسيكه مارا رد كند در واقع خدا را ردكرده و اين در حد شرك به خداست.11- بنابر عقيده شيعه حاكمان در اسلام پس از پيامبر (ص) ائمه مي باشند و در زمان غيبت امام عصر (عج) اين مسئوليت مهم كه اجريا احكام الهي و تحقق اسلام است به نيابت از امام عصر (عج) بر عهده فقها مي باشد.12- امام زمان (عج) در پاسخ به اسحاق بن يعقوب مي فرمايند:… و در مورد اجتماعي و رويدادهاي زمان ( حوادث واقعه ) به دوات احادث مراجعه كنيد.13- روات حديث شامل چه گروهي مي شود:كساني كه به احاديث آگاهي داشته و درست و نادرست مجمل و مفصل و … آنرا باز شناسند نه كسي كه فقط راوي حديث باشد و حتي مفهوم آنرا نداند و يا حتي معني و مفهوم آنرا بداند و ولي از تقوي و ايمان بهره اي نداشته باشد.15- در زمان غيبت، حجت امام زمان (عج) بر مردم هستند: روات احاديث ( فقها )- فقها بايد حكومت اسلامي تشكيل دهند بنابر مقدمات ذيل:الف) فقها امانتدار پيامبرانند. ب) آن امانت، احكام الهي است.ج) امانتداري احكام به اجراي آنهاست. د) اجراي بسياري از احكام نيازمند حكومت اسلامي اشت.خصوصيات رهبر اسلامي:16- خصوصيات اصلي حاكم اسلامي عبارتست از :علم – عدالت – كفايت و تدبير – شجاعت.17- از خصوصيات ياد شده كداميك اولويت دارند: علم و عدالت.1) علم:18- فقيه كسي است كه احكام اسلام را از منابع اصلي آن ( قرآن و سنت) استخراج نمايد.19- كسي كه در علوم ديني تحصيل و تحقيق كرده باشد فقيه ناميده مي شود.20- كلمه فقيه با كداميك از خصوصيات حاكم اسلامي در ارتباط است؟ علم.2) عدالت21- فقها عدالت را چنين معنا كرده اند: گناه كبيره نكند و بر صغيره اصرار نداشته باشند.22- حضرت علي (ع) خصوصيات حاكم اسلامي را اينگونه معرفي مي كنند:الف) حاكم نبايد بخيل باشد زيرا از مصرف صحيح اموال خودداري مي كند.ب) حاكم نبايد نادان باشد زيرا مردم را گمراه مي كند.ج) حاكم نبايد ستمگر باشد زيرا به مردم ظلم مي كند.د) حاكم نبايد ترسو باشد زيرا گروهي را بر گروهي ديگر برتري مي دهد.هـ ) حاكم نبايد رشوه گر باشد زيرا حق مردم را از بين مي برد.3) كفايت و تدبير:23- سردمداران كفر و شرك با چهره هاي مختلف و از راههاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي – نظامي نفوذ مي كنند . بويژه در دو قرن اخير از راه فرهنگي استفاده كرده اند.24- امام خميني : ما به اين زوديها از دست تربيت شدگان شرق و غرب نجات نخواهيم يافت.25- بنابر حديثي از حضرت علي (ع) :سزاوارترين افراد براي حكومت كسي است كه برآن توانايي بيشتر ( اقوا ) داشته باشد و به احكام الهي عالمتر ( اعلم) باشد.4) شجاعت:26- قدرت ايستادگي و مقاومت در برابر تهديدها بيانگر شجاعت است.27- حضرت علي (ع) مي فرمايند: اگر تمامي عرب با من وارد جنگ شوند من به تنهائي در برابر همه آنها مي ايستم و به آنها پشت نمي كنم.نتيجه حديث: رهبر جامعه اسلامي بايد شجاع باشد تا بتواند بدون هيچ ترس و واهمه اي در برابر دشمنان بايستد.ولايت حاكم اسلامي:28- مشروعيت حكومت اسلامي به ولايت است.29- تمام اركان حكومت اسلامي مشروعيت خود را از ولي امر دريافت مي كنند.30- حكومت اسلامي حكومت احكام خداست و وضع كننده احكام و مقررات ديني فقط خداوند است.احكام و مقررات جامعه اسلامي:31- مهمترين و اساسي ترين نياز جامعه است: قانون.32- مقررات اسلامي بر دو نوع است: اوليه و ثانويه.33- احكام اوليه ( ثابت شرعي ):بساري از احكام و مقررات اسلامي در كتاب و سنت آمده است و شارع مقدس ( پيامبر اكرم ) حكم آنرا بصورت كلي يا جزئي بيان فرموده و وظيفه فقيه ( حاكم اسلامي ) اين است كه با استفاده از منابع احكام و روش استنباط آنها به استخراج احكام الهي پرداخته و حكم فروعات و فرضهاي جديد را بيان كند. به اين احكام، احكام اوليه يا ثابت شرعي گويند.34- احكام اوليه مانند: نماز- روزه – امر به معروف و نهي از منكر – مجاز بودن خريد و فروش اسلحه.35- آزادي در نرخ گزاري اجناس – ماليات بستن پيامبر بر گاو و گوسفند وشتر .36- احكام ثانويه يا احكام حكومتي :حاكم اسلامي براي غلبه بر مشكلاتي كه بر مبناي احكام اوليه قابل حل نيستند با توجه به شرايط و مصالح جامعه اسلامي از حق ولايت خود استفاده كرده و قوانيني براي حل اين مشكلات وضع مي كند كه ثانويه يا حكومتي ناميده مي شوند.37- احكام ثانويه مانند: ماليات بستن حضرت علي (ع) بر اسبها دستور پيامبر براي استفاده محدود از چراگاه هاي اطراف مدينه و محدوديت استفاده از آب در شهر مدينه، نرخ گذاري اجناس ( تثبيت قيمتها) محدود كردن تجارت حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي در آغاز قرن 14 براي مبارزه با استعمار انگلستان.38- توجه : از آنجا كه مجتهد جامع الشرايط ممكن است ولي فقيه نباشد پس وضع احكام ثانويه از اختيارات ولي فقيه است.39- نكات بدست آمده از فرمان امام خميني به مجلس شواري اسلامي:1- احكام ثانويه جزئي و مقطعي است.2- احكام ثانويه در مواقع ضرورت وضع مي شود و با از بين رفتن ضرورت خود به خود لغو مي شود.3) موارد احكام ثانويه بر اساسي فرمان حضرت امام عبارتند از :الف) اختلال: آزادي تجارت خارجي – آزادي ورود و خروج ارز.ب) فساد: خريد و فروش اسلحه.ج) حرج ( سختي ): مساله زمين و مسكن.مسئوليتهاي اجرائي:40- رئيسه قوه مجريه ( رئيس جمهور ) پس از انتخاب بوسيله مردم چگونه حق حكومت پيدا مي كند. با تنفيذ مقام رهبري.دستگاه قضايي:- رئيس دستگاه قضايي كشور مستقيماً توسط چه كسي منصوب مي شود: مقام رهبري.درس سوم – مردم در حكومت اسلامي:- حكومت اسلامي بر اساس ولايت الهي تشكيل مي شود. بار آن بر دوش مردمي مسلمان و معتقد بخدا است و حكومت اسلامي حكومت الله است بر مردم.مقصد رسالت انبياء:آيه: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.بي ترديد پيامبران را با نشانه هاي آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان ( سنجش حق و باطل ) فرد فرستاديم تا مردم به عدالت رفتار كرده و به آن خوي بگيرند.نتايج آيه: الف) مقصد پيامبران ايجاد قسط و عدالت معرفي شده است …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
ولايت و حكومت الهي تحقیق در مورد ولايت و حكومت الهي دانلود تحقیق ولايت و حكومت الهي دانلود رایگان تحقیق ولايت و حكومت الهي پروژه ولايت و حكومت الهي کار تحقیقی ولايت و حكومت الهي مقاله ولايت و حكومت الهي تحقیق معارف اسلامی در مورد ولايت و حكومت

 • کدنویسی الگوریتم های بهینه TLBO (تک هدفه)

  کدنویسی الگوریتم های بهینه TLBO (تک هدفه) کدنویسی الگوریتم های ژنتیک رفتن به سایت اصلی دانلود کدنویسی الگوریتم های بهینه TLBO (تک هدفه)،توضیحات:این فایل شامل کدنویسی کامل و مقاوم انواع الگوریتم های تکاملی (تک هدفه) می باشد.الگوریتم مورد نظر یک…

 • پاورپوینت بررسی معماری برج هرست نیویورک

  پاورپوینت بررسی معماری برج هرست نیویورک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری برج هرست نیویورک،در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:معمارموقعیتسبکویژگی بنامتریالویژگی بناپلان طبقاتنمامقطعبررسی سازهتاسیساتو ...بخشی از متن پاورپوینت:هرست دارای 9 طبقه بود…

 • پاورپوینت مسمومیت با منواکسید کربن(قاتل خاموش و نا پیدا)

  پیشگیری از مسمومیت با گاز CO بسیار ساده است,چگونگی برخورد با افراد مسموم شده با گاز منواکسید کربن,علائم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ,علایم مسمومیت با منواکسید کربن,متداول ترین منابع ایجاد CO پاورپوینت مسمومیت با منواکسید کربن(قاتل خاموش و نا…

 • تحقیق اخلاق پيــامبر در ازدواج

  تحقیق اخلاق پيــامبر در ازدواج رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : اخلاق پيــامبر در ازدواج،قالبندی : wordتعداد صفحات : 68بخشی از متن تحقیق : پيشكش عشقخديجه بيوه 40 ساله ثروتمند صاحب جاه و جلال و شوكت كه قبلا…

 • پاورپوینت بررسي و ارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران با به كارگيري منطق فازي

  پاورپوینت بررسي وارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران بابكارگيري منطق فازي پاورپوینت بررسي و ارزیابی چابکي شركت هاي توليدي پتروشيمي ايران با به كارگيري منطق فازي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت بررسي و ارزیابی چابکي شركت هاي توليدي…

 • گزارش کار آموزی در شرکت سایپا بخش سيستم تعليق خودرو و فرمان خودرو

  دانلود رایگان گزارش کار آموزی در شرکت سایپا,دانلود گزارش کار آموزی در شرکت سایپا,گزارش کار آموزی در شرکت سایپا,گزارش کار آموزی در شرکت سایپا رایگان,گزارش کار آموزی مکانیک در شرکت سایپا,گزارش کارآموزی سيستم تعليق خودرو,گزارش کارآموزی فرمان خودرو گزارش کار…

 • تحقیق شهدای طالقان

  تحقیق شهدای طالقان يادمان طالقان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق شهدای طالقانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 78بخشی از متن تحقیق:طالقان (زادگاه مردان خدا)منطقه سردسير و كوهستاني طالقان واقع در شمال غربي تهران بزرگ با قدمت تاريخي…

 • تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت

  پایان نامه پیرامون هوش هیجانی,پروژه هوش هیجانی,تحقیق در مورد هوش هیجانی,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی هوش هیجانی,تحقیق هوش هیجانی,دانلود تحقیق هوش هیجانی,مقاله هوش هیجانی تحقیق رابطه هوش هیجانی با منابع قدرت رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:اكثر مردم عضو سازمانهايي1…

 • مقیاس اضطراب زانک (S.A.S)

  مقیاس اضطراب زانک (S.A.S) رفتن به سايت اصلي دانلود پرسشنامه با موضوع مقیاس اضطراب زانک (S.A.S)، در قالب pdf  و در 6 صفحه، شامل :قسمتی از متن :پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS)این مقیاس دارای ۲۰ سوال چهار گزینه ای بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی…

 • تحقیق ستارخان

  pdf,word,پاورپوینت,پایان نامه ستارخان,پروژه در مورد ستارخان,پروژه ستارخان,تاری,تحقیق آماده در مورد ستارخان,تحقیق در مورد ستارخان,دانلود تحقیق ستارخان,دانلود رایگان تحقیق ستارخان,رایگان,ستارخان,مقاله در مورد ستارخان,مقاله ستارخان,ورد تحقیق ستارخان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ستار فرزند حاج حسن بزاز قره داغي يكي…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان بابل

  استان مازندران,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بابل,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان بافق,شیپ فایل سازندهای شهرستان بابل,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان بابل,نقشه زمین شناسی شهرستان بابل,نقشه سازندهای شهرستان بابل,نقشه لیتولوژی شهرستان بابل دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان بابل دانلود فایل دانلود شیپ…

 • طراحي بيل مكانيكي

  دانلود طراحي بيل مكانيكي دانلود طراحي بيل مكانيكي دانلود فایل اين فايل شامل نقشه طراحي شده در نرم افزار اتوكد مي باشد   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: دانلود طراحي بيل مكانيكي

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل در چالش با رویکرد رفتارگرایانه

  پاورپوینت ت,تحقیق تعلیم و تربیت,تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام,تعلیم و تربیت از منظر نظریه اسلامی عمل,تعلیم و تربیت استثنایی,تعلیم و تربیت اسلامی,تعلیم و تربیت به انگلیسی,تعلیم و تربیت چیست,تعلیم و تربیت در اسلام,تعلیم و تربیت کودک,مقاله تعلیم و تربیت…

 • تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

  تحقیق راهبرد های شناختی تنظیم هیجان رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع راهبرد های شناختی تنظیم هیجان،در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:     هيجان نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي نظير سازگاري با…

 • تحقیق روش ها وفنون تدریس

  تدریس,روش,فنون تحقیق روش ها وفنون تدریس رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  روش ها وفنون تدریس،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهپیش گفتارروش هاي تدريس ياددهي – يادگيري فعال روش استوايي روش حل مسئله روش ايفاي نقش امتيازات روش ايفاي نقش روش…

 • پاورپوینت اینستاگرام

  آشنایی با اینستاگرام,اینستاگرام,اینستاگرام فارسی,بازاریابی در اینستاگرام,پاورپوینت اینستاگرام,پایان نامه اینستاگرام,تحقیق اینستاگرام,شبکه اینستاگرام,شکه اجتماعی اینستاگرام,فواید اینستاگرام,مضرات اینستاگرام,مقاله اینستاگرام پاورپوینت اینستاگرام رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اینستاگرام،در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچهتأثیر بر سلامت روانمسیر رشد…

 • تحقیق نقش علم و صنعت در جامعه اسلام

  تحقیق نقش علم و صنعت در جامعه اسلام رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : نقش علم و صنعت در جامعه اسلام،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 35بخشی از متن تحقیق : «مقدمه»به علت پيشرفت علم…

 • تحقیق اخلاق در نهج البلاغه

  تحقیق اخلاق در نهج البلاغه اخلاق در نهج البلاغه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اخلاق در نهج البلاغه قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 20بخشی از متن تحقیق:اخلاق در نهج البلاغه آيت الله مشكينى‏ سپاس خداى عظيم…

 • پاورپوینت سقف کاذب

  اجرای سقف کاذب,اجرای سقف کاذب کناف,انواع سقف کاذب,انواع سقف کاذب عکس,انواع سقف کاذب کامپوزیت,سقف کاذب,سقف کاذب ترکیبی,سقف کاذب کناف,سقف کاذب کناف چیست,عکس سقف کاذب ترکیبی,مزایای استفاده از سقف کاذب,مزیت استفاده از سقف کاذب دانلود پاورپوینت سقف کاذب دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت پردازنده هاي چند هسته اي

  پردازنده چیست,تشخیص تعداد هسته های cpu,تشخیص چند هسته ای بودن کامپیوتر,تفاوت پردازنده های تک هسته ای و چند هسته ای,چهار هسته ای,مزایا و معایب سیستم های چند پردازنده ای,معماری پردازنده های چند هسته ای,مقاله در مورد پردازنده های چند هسته…

 • جزوه آموزش گام به گام طراحی دیوار حائل خاک مسلح

  جزوه آموزش گام به گام طراحی دیوار حائل خاک مسلح طراحی دیوار حائل خاک مسلح رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه آموزش گام به گام طراحی دیوار حائل خاک مسلح،در قالب pdf و در 102 صفحه، شامل:دیوار خاک مسلح با…

 • پاورپوینت رودكي و منوچهري

  دانلود اشعار رودكي,رودكي,رودكي اشعار,رودكي شعر,رودكي کیست,رودكي و منوچهري,رودكي و منوچهري برگزیده اشعار رودكي و منوچهري,زندگینامه رودكي,کتاب رودكي,کتاب رودكي و منوچهري,منوچهري,منوچهري شاعر,منوچهري شعر پاورپوینت رودكي و منوچهري رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رودكي و منوچهري،در قالب ppt و…

 • تحقیق و پاورپوینت سرمایه گذاری چیست؟

  اصول سرمایه گذاری,تحقیق در مورد سرمایه گذاری,تحقیق درباره سرمایه گذاری,تحقیق سرمایه گذاری,سرمایه گذاری,سرمایه گذاری چیست,سرمایه گذاری در ایران,سرمایه گذاری در بورس,مقاله در مورد سرمایه گذاری,مقاله درباره سرمایه گذاری,مقاله سرمایه گذاری دانلود تحقیق و پاورپوینت سرمایه گذاری چیست؟ دانلود فایل دانلود…

 • ترجمه مقاله الگوریتم، فلوچارت، انواع DATA و شبه دستور العمل

  الگوریتم,انواع DATA,انواع DATA و شبه دستور العمل,تحقيق کامپیوتر,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله الگوریتم,دانلود مقاله,شبه دستور العمل,فلوچارت,فلوچارت ها,مقاله انواع ديتا,مقاله ترجمه شده,مقاله فلوچارت دانلود ترجمه مقاله الگوریتم، فلوچارت، انواع DATA و شبه دستور العمل دانلود فایل فلوچارت ها:فلوچارت ها به عنوان ابزاری برای…

 • پرسشنامه حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران)

  پرسشنامه حمایت سازمانی,پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر,پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران,دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی,دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران) دانلود فایل دانلود پرسشنامه حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران)،در قالب word و در…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین

  ترجمه مقال,ترجمه مقاله زنجیره تأمین,ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تأمین,دانلود ترجمه مقاله زنجیره تأمین,دانلود مقاله ترجمه شده زنجیره تأمین,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تأمین,مقاله ترجمه شده زنجیره تأمین,مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تأمین دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات…

 • پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالي (استاندارد حسابداري شماره 1)

  اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌,استاندارد حسابداري شماره 1,پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالي,دانلود پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالي,شرايط تهاتر اقلام دريافتني,کاربرد صورتهاي مالي با مقاصد عمومي,هدف استاندارد حسابداری شماره یک,هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ دانلود پاورپوینت نحوه ارائه صورت هاي مالي (استاندارد حسابداري…

 • پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن

  دیدگاه قرآن,سندیت عقل,عقل پاورپوینت عقل از دیدگاه قرآن رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع عقل از دیدگاه قرآن،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:دلائل سندیت عقلدعوت به تعقل از طرف قرآنفلسفة احکاممبارزه با لغزش های عقلمنشأهای…

 • پاورپوینت مديريت كشاورزي ارگانيك

  تحقیق كشاورزي ارگانيك,تحقیق كشاورزي ارگانيك pdf,تحقیق كشاورزي ارگانيك در ایران,تحقیق كشت ارگانيك,كشاورزي ارگانيك,كشاورزي ارگانيك pdf,كشاورزي ارگانيك ppt,كشاورزي ارگانيك در ایران,كشت ارگانيك,كشت ارگانيك pdf,كشت ارگانيك در ایران,مقاله كشت ار دانلود پاورپوینت مديريت كشاورزي ارگانيك دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت كشاورزي…

 • تحقیق بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری

  اجزای پروتکل TCP,بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری,پروتکل های شبکه,پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری,تحقیق زیرساخت شبکه های کامپیوتری,زیرساخت شبکه های کامپیوتری,سرویس دهنده DNS,شبکه های کامپیوتری,طراحی زیرساخت شبکه های کامپیوتری دانلود تحقیق بررسی زیرساخت شبکه های کامپیوتری دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پاورپوینت دراگون فروت

  خرید نهال دراگون فروت,دراگون فروت در ایران,دراگون فروت در بارداری,درخت دراگون فروت,روش کاشت دراگون فروت,طعم دراگون فروت,قیمت دراگون فروت,مزه میوه دراگون پاورپوینت دراگون فروت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت دراگون فروتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 29بخشی از پاورپوینت:منشاء و پراکندگیدراگون…

 • پاورپوینت اصول صحیح نسخه نویسی

  آموزش نسخه نویسی در مامایی,آموزش نسخه نویسی دندانپزشکی,اختصارات نسخه نویسی pdf,اصول نسخه نویسی,اصول نسخه نویسی pdf,اصول نسخه نویسی در دندانپزشکی,کتاب نسخه نویسی,نسخه نویسی سرم پاورپوینت اصول صحیح نسخه نویسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح نسخه…

 • تحقیق نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل

  اقتصاد بین الملل,اقتصاد جهانی,تحقیق اقتصاد بین الملل,شرکت های چند ملیتی,شرکت های چند ملیتی در ایران,شرکت های فراملی,فعالیت شرکت های چند ملیتی,مقاله اقتصاد بین الملل,نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد بین الملل دانلود تحقیق نقش شرکت های چند ملیتی در…

 • تحقیق حضرت داود

  تحقیق حضرت داود حضرت داود رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حضرت داود،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بني اسرائيل برهبري يوشع بن نون قدم در سرزمين فلسطين گذاشتند و در آنجا سكونت اختيار…

 • تحقیق کرونا ویروس و عفونت های آن

  تحقیق کرونا ویروس و عفونت های آن رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع کرونا ویروس و عفونت های آن،در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش.  بخشی از متن پاورپوینت:کروناویروس «جدید» چیست؟کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از…