پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي

پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي خانواده نعمت الله تقوي،در قالب ppt و در 230 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:بخش اول: مفهوم خانوادهفصل اول: مفاهيم اساسيتعريف خانواده مراحل مطالعات خانواده:1- مرحله نظريه هاي فلسفي و اخلاقي 2- مرحله تحقيقات مربوط به نظريه هاي بزرگ 3- مرحله تحقيقات تجربي4- مرحله نظريه هاي متوسطمهم ترين ملاك ها در تعريف خانواده: نهادي- ساختيساختي- كاركرديروان شناختيكنشي- كاركرديكنش و نقشرابطه و كاركردرابطهخانواده در مفهوم وسيع خانواده در مفهوم محدود تعريف نهايي خانواده علت هاي تشكيل خانواده:نيازهاي اقتصاديمراعات دستورات دينيطولاني بودن دوران كودكي نيازهاي عاطفي و رواني فطريكشش فطري انسان به جنس مخالفناتواني نوزاد انسان براي ادامه زندگي مستقلخانوارانواع خانوار:1- خانوار معمولي2- خانوار دسته جمعيكلان مهم ترين ويژگي هاي كلان، عبارت اند از:خودمصرف بودنبرون همسريخويشاوندي يكسويهخويشاوندي توتمي توتميسمفصل دوم: نظريه هاي تكوين و تحول خانوادهمكاتب تحول خانوادهمكتب تكامل گرايي مراحل تكامل آراء تكامل گرايان:1- تكامل گرايي كلاسيك كه همان نظريه تحول تك خطي را بيان مي كند.2- تكامل گرايي نو كه سعي مي كند چندخطي و چندبعدي باشد .تكامل گرايان در پژوهش ها و تحليل خود از دو روش استفاده مي كنند:1- روش تطبيقي 2- روش بقايا مكتب پراك گرايي شاخه هاي مكتب پراك گرايي:1- پراك گرايي افراطي 2- پراك گرايي اعتدالي مكتب كاركردگرايي مكتب ساخت گرايي ساخت اجتماعي مكتب فرهنگ گراييفصل سوم: معيارهاي طبقه بندي خانوادهبا توجه به ملاك هاي طبقه بندي خانواده، دو نوع مطالعه خانواده وجود دارد:مطالعه در زمان و پويامطالعه هم زمان و ايستابعد خانوادهمهم ترين عوامل مؤثر در كاهش بعد خانواده: رشد اقتصاد جديدمنع كار كودكان استقلال زنانعمومي و الزامي شدن تحصيل كودكانخودداري از فرزند آورينابودي تدريجي جوامع سنتينام خانوادگيمحل سكونت خانواده جديدشيوه معيشتويژگي هاي مهم خانواده هاي شهري:محدود بودن بعد خانوادههسته اي بودن خانوادهواگذاري كاركردها به مؤسسات اجتماعيرسمي و غيرصميمي بودن روابطتغيير ارزش هاي اجتماعياستقلال اقتصاديسرعت و عموميت كمتر ازدواجغلبه روح ابتكار و نوجوييويژگي هاي مهم خانواده هاي روستايي:واحد توليد و مصرف بودنواحد بسته و خودبسندهتقسيم كار سني و جنسيرواج نسبي خانواده هاي گستردهزياد بودن بعد خانوادهانجام كاركردهاي مختلف توسط خانوادهغلبه پدرسالاريارزش پيري و سنكار زنان و كودكانغلبه روابط صميمي و چهره به چهرهغلبه روحيه سنت گرايي و محدوديت ابتكار و نو آوريوابستگي اقتصادي خانواده به بستگان و خويشاوندانبالا بودن سرعت و عموميت ازدواجويژگي هاي مهم خانواده هاي عشايري:تبعيت ساخت و نوع خانواده از ساخت اجتماعي و شيوه زندگي عشيرتيبالا بودن بعد خانوار نسبت به شهر و روستااقتصاد خودبسنده و واحد توليد و مصرف بودنروابط نزديك و صميمي و مهمان نوازيشركت زنان و كودكان در كار توليد ايليعدم استقلال خانواده، حتي خانواده هسته اي آنعدم وجود تقسيم كار اجتماعي (فقط تا حدودي تقسيم سني و جنسي)بالا بودن ارزش مردمهم بودن نقش زن و كودك در امور خانوادهحفظ وظايف سنتي خانوادهانواع نظام ها بر اساس اقتدار درون خانوادهدلايل انتقال قدرت به مردان:نخستين تقسيم اجتماعي كار (جدايي دامپروري)دومين تقسيم اجتماعي كار (جدايي كشاورزي)اشتغال زنان در مراقبت از خانه و كودكانحصار كشاورزي و تجارت توسط مردانساخت خانواده انواع خانواده با توجه به ملاك ساختفصل چهارم: روابط درون خانواده:ويژگي ها و تفاوت هاي انواع جامعهويژگي هاي روابط خانوادگي در حوزه هاي مختلففصل پنجم: كاركردهاي خانوادهتغيير در وظايف خانواده كاركردهاي خانواده در جوامع سنتي از نظر مرداككاركردهاي خانواده سنتي:توليد مثلاجتماعي كردن كودكاندادن هويت اجتماعيكاركرد اقتصاديحمايت از اعضاي خانوادهوظيفه تفريحيكاركرد آموزشيحرفه آموزيكاركرد اخلاقي و مذهبيكاركرد جنسيكاركرد عاطفيكاركردهاي خانواده معاصر تحولات كشورهاي صنعتي از نظر كاركرد خانواده:تبديل خانواده به واحد مصرفواگذاري آموزشي به مدارس و دانشگاه هاانتقال وظايف تفريحي خانواده به سازمان هاي ورزشي و تفريحينگه داري كودكان به وسيله شيرخوارگاه ها و مهد كودك ها كاركردهاي خانواده جديد از نظر روز هام لي:كانون مهر و الفت زناشوييپرورش شخصيت كودكانانتقال مواريث فرهنگي جامعه به نسل هاي آيندهاجتماعي كردن كودكان وظايف خانواده معاصر، عبارت اند از:توليد نسل كانون مهر و الفت تعيين هويت اجتماعياجتماعي كردن كودكاناستحكام بخشيدن به شخصيت بزرگسالانفصل ششم: تنظيم خانواده و تحديد مواليدتنظيم خانواده سياست تنظيم خانواده اهداف و دلايل تنظيم خانواده در سطح جامعه:ايجاد تعادل لازم ميان جمعيت جامعه و توليد اجتماعي و ملي تنظيم نيروي انساني و نيروي فعال لازم براي گردانيدن امور اقتصادي و اجتماعي جامعهتحديد مواليدتعريف تحديد مواليدتفاوت كاربرد تحديد جمعيت و تنظيم جمعيت دلايل هواداران تحديد جمعيت:تفاوت تراكم نسبي جمعيت جهان در مناطق مختلف افزايش سريع تر جمعيت جهان نسبت به توليد مواد غذايي فقر طبيعي و كشاورزي برخي مناطق و كشورها رابطه معكوس ميان جمعيت و توسعه اقتصاديمحدوديت توسعه اقتصادي و اجتماعي به علت محدوديت منابع جهانبرخي علت هاي اصلي عقب افتادگي كشورهاي جهان سوم:استعمار كهنه و نو صنعتي يا غيرصنعتي بودن كشورها در نتيجه اعمال سياست هاي امپريالسيتيتقسيم غيرعادلانه مواد و كالاهاي اقتصادي و فرهنگي ميان كشورهاي جهان  مالتوزيانيسم اصول اساسي فرضيه مالتوس:غذا براي بشر لازم است توليد مثل براي بشر ضروري استافزايش جمعيت سريعتر از توليد مواد غذايي است افزايش جمعيت به شكل تساعد هندسي ولي مواد غذايي به شكل تصاعد عددي يا حسابي است باز دارنده هايي براي كنترل جمعيت وجود دارد هواداران مالتوزيانيسم نو با طرح كردن: آلودگي هوامحدوديت رشد پايان يافتن منابع انرژينابودي مناظر طبيعياتمام منابع طبيعي دليل مطرح شدن مالتوزيانيسم نو در قرن بيست:شرايط سياسي اجتماعي كشورهاي جهان سوم افزايش جنبش هاي رهايي بخش ملي پيدايي كشورهاي نوخاسته انحراف اذهان از علت اصلي فقر جهان سوم توسط كشورهاي غربيانتقادات وارد بر نظريه مالتوسعوامل مؤثر بر ناكامي برنامه هاي تنظيم خانواده:فقر و فشار اقتصادي و اشتغال ناكافي براي افراد فعال جامعهناآگاهي اجتماعي و فرهنگينبود تامين توليد اجتماعي و نياز به نيروي انساني فعالعدم تامين در دوره پيريعوامل فرهنگي مانند: بي سوادي به ويژه بيسوادي زنان عوامل اجتماعي مانند: عدم توسعه بهداشت و بالا بودن مرگ و مير كودكانفصل هفتم: تحول و آينده خانواده:اظهارنظرهاي مختلف در رابطه با تحول خانوادهنظريه هاي تحول خانوادهعوامل مؤثر در تحول خانواده و خويشاوندي  و ازدواج از نظر جامعه شناسان:مهاجرت روستاييان به شهرها و توسعه شهرنشيني و شهرگراييدگرگوني شيوه سنتي توليد و صنعتي شدن جامعهتحصيلات و آموزش و تاثير آن در انديشه جوانان و خانواده ها رشد و توسعه تكنولوژيتوسعه مشاغل و تخصصي شدن و نياز به آموزشافزايش درآمد اعضاي جامعه و خانواده و تاثير آن در ساخت و الگوي خانوادگيتوسعه شبكه رسانه هاي گروهي و گسترش ارتباط ميان افراد و خانواده هابيداري زنان در نتيجه شركت آنان در امور اجتماعي و سياسي و صنفيوقوع انقلاب هاي سياسي و جنبشهاي رهايي بخش ملي و دگرگوني ايدئولوژي مردم وقوع انقلابهاي اجتماعي و دگرگوني شيوه زندگي و توليد و محو ستم ابعاد خانوادهتحول نوع خانوادهكاركرد خانوادهآينده خانوادهپيش بيني آينده خانواده:كاهش كاركردهاي خانوادهافزايش استقلال اعضاافزايش عشق و تفاهم متقابل در خانوادهازدواج عقلايي ترنقش فعالتر زنان در خانوادهبخش دوم: خويشاونديفصل هشتم: خويشاوندي و ساختار اجتماعيتعريف خويشاوندياجتماعي يا زيستي بودن مفهوم خويشاوندي اهميت و نقش خويشاوندي در جامعهرابطه خويشاوندي و نوع جامعه جايگاه نظام خويشاوندي در جامعه عشايري:ارتباط مستقيم ميان سازمان خويشاوندي و سازمان توليدتعاون و همياري در عرصه جغرافيايي در چارچوب شبكه خويشاونديشبكه روابط خويشاوندي در بين عشايرفصل نهم: نظام هاي خويشاوندياهميت بررسي واژه هاي خويشاونديخطابارجاعطبقه بندي واژه هاي خويشاوندينظام خويشاوندي عام نظام خويشاوندي توصيفي تعريف تبار فرق تبار با كلان تفاوت گروه تباري با نسبت وظايفه انواع تبار تبار يكسويه مادر تباري انواع مادر تباري پدر تباري دو تباري تبار دوسويه انواع خويشاوندي با توجه به روابط اجتماعي زيستي:خويشاوندي خونيخويشاوندي نسبيخويشاوندي سببيخويشاوندي رضايي يا شيري انواع خويشاوندي اجتماعي فصل دهم: شبكه هاي خويشاونديشبكه خويشاوندي ويژگي هاي شبكه خويشاوندي:وجود رابطه خويشاوندي نسبي و سببي ميان اعضاي آننوعي وحدت محل سكونت براي اعضاوجود روابط اقتصادي ، اجتماعي و عاطفي ميان اعضاي گروه قبيله و عشايره در جوامع ابتداييطايفه يا سلسله نسب در جوامع ابتدايي ايل و قبيله عشايري ويژگي هاي ايل:وجود منطقه و سرزمين خاص زبان و لحجه مشتركفرهنگ هم گن و مشخصسازمان سياسي واحد و يكپارچههم بستگي در مقابل بيگانگانويژگي هاي شبكه هاي خويشاوندي در ميان عشاير:ارتباط بين وسعت شبكه خويشاوندي و كيفيت و كميت توليد عشايريتاثير وسعت شبكه خويشاوندي در نظام تقسيم كار ميان اعضاي شبكهحل مشكلات خانواده هاي ساكن در ييلاق و قشلاق بوسيله شبكه خويشاوندي امكان برداشت محصولات مناطق ييلاقي و قشلاقي بوسيله شبكه خويشاونديحفظ روابط و مناسبات خانواده هاي ساكن مناطق سردسيري و گرمسيري به وسيله شبكه خويشاونديتعصب و غيرت قبيله اي و حمايت از اعضا در مقابل تهديدهاي خارجي و قصاص خونيطايفه در روستاها ويژگي هاي طايفه در ايران:تعداد خانواده ها محدود تا بسيار زياد است.تعداد طايفه ها در ده از يك تا هفت و بيشتر تغيير مي كند.طايفه ممكن است شاخه هاي فرعي داشته باشد.هر طايفه در ده مكاني جداگانه دارد.رييس طايفه در موجوديت طايفه مهم است.افراد طايفه مالكان زمين يا صاحبان نسق هستند.بين واحد بهره برداري با خويشاوندي و طايفه رابطه وجود داردمنشأ طايفه در روستاهاي ايران:منشأ ايليمنشأ روستايي و شهريمنشأ مذهبيمنشأ قوميطايفه هاي بدون منشأ خاصخاندان در شهرهاي ايرانبخش سوم: ازدواج و طلاقفصل يازدهم: تعريف و هدف ازدواجتعاريف ازدواج علل اختلاف نظر در تعريف ازدواج معيارهاي بكاررفته در تعريف ازدواج معيار كاركرد معيار رابطه معيار نقش اجتماعي تعريف نهايي ازدواج هدف ازدواج ازدواج در اديان مختلف اهداف اساسي ازدواج در اسلام اهداف كلي و عمومي ازدواج فصل دوازدهم: نظام هاي زناشويينظريات مربوط به دگرگوني اشكال ازدواج:توسعه يك خطي توسعه چندخطي علي رغم وجود اشكال ازدواج، با توجه به شيوه معيشت و نظام موجود يك شيوه رايج تر است انواع ازدواج با توجه به تعداد همسر علل چند زني در در طول تاريخ جوامع بشري:سترون بودن زن يا زنان اول كاهش تعداد مردان به دليل جنگ و …مصلحت اجتماعي مانند افزايش قدرت و رفع اختلاف افزايش نيروي كار از طريق باروري زنان متعدد شرايط جسمي و زيستي زنان در مقايسه با مردان اقتضاي شغلي بعضي از مردان مانند بازرگانان اقتضاي نظام پدر سالاري مخصوصاً طبقات اشرافوجود سنت هاي خاص اجتماعي در ازدواج مبادله اي مانند لويرا و سورورا شيوه هاي مختلف تك همسري دايره همسرگزيني منشا برون همسري درون همسري و محارم انواع ازدواج با توجه به روابط زناشويي و طول آن شرايط عقد دائم در اسلام:رضاي طرفينكسب اجازه از پدر براي دختر با كره محرم نبودن دختر و پسر نسبت به هم جاري شدن صيغه عقد مسلمان بودن زن و مردبي عيب و سالم بودن زن و شوهر تعيين مهريه ازدواج موقتهدف هاي ازدواج موقت موارد اشتراك و تفاوت انواع ازدواج فصل سيزدهم: همسرگزيني و همسان گزينيانگيزه هاي همسرگزيني دايره همسرگزيني عوامل مؤثر در تنگ شدن دايره همسرگزينيتعريف همسان گزيني فصل چهاردهم: ويژگي هاي جمعيتي و اجتماعي ازدواجسرعت ازدواج عموميت ازدواج عوامل موثر در عموميت ازدواج:شيوه اقتصادي مبتني بر كشاورزي سنتي مذهب وضع خاص زنان در برخي جوامعسواد و آموزشبالا رفتن توقعات مردان و زنانپيشرسي ازدواج علل پيشرسي ازدواج ازدواج مجدد مشروعيت ازدواج شرايط عدم مشروعيت ازدواج و كودكان نامشروع از نظر ديويسفصل پانزدهم: طلاق و عوامل آنطلاق طلاق از نظر ويليام گود فسخ موارد اختلاف طلاق يا فسخ نظريه ها و برداشت هاي مختلف درباره طلاق انواع طلاق در اسلامعلت هاي طلاق:عوامل اجتماعي:توسعه شهر نشيني صنعتي شدن افزايش خانواده هاي هسته اي بيداري و اشتغال زنان بحران ها و انقلاب هاي اجتماعي بيكاري و فقر اقتصادي عوامل فردي:ستروني و نداشتن اولاد ذكور سن ازدواج اعتيادنبودن تفاهم خيانتعشق ظاهريپيامدهاي طلاق پيامدهاي طلاق با توجه به جنس پيامد طلاق با توجه به طول مدت ازدواج پيامد طلاق با توجه به شرايط جامعه پيامدهاي طلاق براي والدين و فرزندان

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

 • تحقیق علل فرار از خانه

  تحقیق علل فرار از خانه علل فرار از خانه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق علل فرار از خانهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 50بخشی از متن تحقیق:- مسئله شناسي فرار از خانه1-1) تعريف فرارفرار از خانه و…

 • پاورپوینت بیش فعالی به همراه فایل word

  بیش فعالی,پاورپوینت آماده روانشناسی بیش فعالی,پاورپوینت بیش فعالی,تحقیق بیش فعالی,دانلود power point بیش فعالی,دانلود پاورپوینت بیش فعالی,دانلود پاورپوینت در مورد بیش فعالی,دانلود تحقیق بیش فعالی,دانلود رایگان پاورپوینت بیش فعالی,رایگان پاورپوینت بیش فعالی به همراه فایل word رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق نماد و نشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه

  آستانه اشرفيه,پایان نامه آستانه اشرفيه,پروژه آستانه اشرفيه,پروژه در مورد آستانه اشرفيه,تحقیق آم,تحقیق در مورد آستانه اشرفيه,دانلود تحقیق آستانه اشرفيه,دانلود رایگان تحقیق آستانه اشرفيه,مقاله آستانه اشرفيه,مقاله در مورد آستانه اشرفيه تحقیق نماد و نشانه شناسي شهرستان آستانه اشرفيه رفتن به سایت…

 • تحقیق مباني توجيهي- اخلاقي حقوق بشر معاصر

  تحقیق مبانی حقوق بشر,جزوه مبانی حقوق بشر,مبانی حقوق بشر,مبانی حقوق بشر pdf,مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام,مبانی حقوق بشر اسلامی,مبانی حقوق بشر ,مبانی حقوق بشر در اسلام,مبانی حقوق بشر در غرب,مبانی حقوق بشر غربی,مبانی حقوق بشری تحقیق مباني توجيهي- اخلاقي…

 • طرح توجیهی خدمات بينايی سنجی، چشم پزشكی و فروش لوازم و مواد چشم پزشكی

  دانلود طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی,دانلود طرح توجیهی خدمات چشم پزشکی,دانلود طرح توجیهی فروش مواد چشم پزشکی,طرح توجیهی خدمات بینایی سنجی,طرح توجیهی خدمات چشم پزشکی,طرح توجیهی فروش مواد چشم پزشکی دانلود طرح توجیهی خدمات بينايی سنجی، چشم پزشكی و فروش…

 • استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

  آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايي,استاندارد غذاهای بسته بندی,اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده,بهداشت فردی,غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی دانلود استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی دانلود…

 • تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص

  تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاص رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق شواهد حسابرسي‌ و اقلام خاصقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33بخشی از متن تحقیق:فرايند تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ مستمر و پوياست‌…

 • پاورپوینت فرهنگ و شخصیت

  ارتباط فرهنگ و شخصیت,بررسی ارتباط فرهنگ و شخصیت,بررسی رابطه فرهنگ و شخصیت,تحقیق فرهنگ و شخصیت,رابطه فرهنگ و شخصیت,فرهنگ و شخصیت,فرهنگ و شخصیت افراد,فرهنگ و شخصیت انسانها,مقاله فرهنگ و شخصیت دانلود پاورپوینت فرهنگ و شخصیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق جبر و اختيار از ديدگاه ابن عربي

  تحقیق جبر و اختيار از ديدگاه ابن عربي جبر و اختيار از ديدگاه ابن عـربي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جبر و اختيار از ديدگاه ابن عربيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 40بخشی از متن تحقیق:چكيده: مسأله…

 • پاورپوینت انواع داربست

  پاورپوینت انواع داربست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع انواع داربست،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 34قسمتی از متن این پاورپوینت :زمينه و هدف:در سراسر جهان، تروما شايع ترين علت مرگ و بيماري…

 • تحقيق صفویه و تشکیل حکومت، نقد و بررسی مفهوم تشیع صفوی

  تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,دوران صفويه,صفويه,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي,مفهوم تشيع,مفهوم شيعه در صفويه,نقد و بررسي مفهوم شيعه در صفويه دانلود تحقيق صفویه و تشکیل حکومت، نقد و بررسی مفهوم تشیع صفوی دانلود فایل . مقدمهیکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخی تمدن…

 • تحقیق بررسی روند تحولات اقتصادي- صنعتي ايران و جهان

  بررسی روند تحولات اقتصادي,بررسی روند تحولات اقتصادي ایران,بررسی روند تحولات اقتصادي جهان,بررسی روند تحولات صنعتي,بررسی روند تحولات صنعتي ايران,بررسی روند تحولات صنعتي جهان,تحقیق بررسی روند تحولات اقتصادي تحقیق بررسی روند تحولات اقتصادي- صنعتي ايران و جهان رفتن به سایت اصلی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسکو

  استان آذربایجان شرقی,شهرستان اسکو,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسکو دانلود فایل   1. این فایل در…

 • 16 نمونه آگهی فوت لایه باز psd و word

  آگهی فوت پدر,آگهی فوت جوان,آگهی فوت فرزند,آگهی فوت مادر,آگهی فوت همسر,اعلامیه فوت پدر,اعلامیه فوت جوان,اعلامیه فوت مادر,اعلامیه فوت همسر,نمونه آگهی فوت پدر,نمونه آگهی فوت مادر,نمونه آگهی فوت ه,نمونه اعلامیه فوت پدر,نمونه اعلامیه فوت مادر دانلود 16 نمونه آگهی فوت لایه…

 • تحقیق توت فرنگی

  توت فرنگی,غوطه‌وری,کلسیم,کیفیت,ماندگاری تحقیق توت فرنگی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پس از برداشت توت فرنگی،در قالب word و در 94 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهفصل اول:مقدمهفصل دوم:گونه های توت فرنگیفصل سوم:اهلی شدن توت فرنگیفصل چهارم:بهنژادی و ژنتیکفصل پنجم:فیزیولوژی…

 • ترجمه لغات درس دوم کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی دکتر حمید قاسمی به صورت دست نویس

  ترجمه لغات درس دوم کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی دکتر حمید قاسمی به صورت دست نویس کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی دکتر حمید قاسمی رفتن به سایت اصلی دانلود ترجمه لغات درس دوم کتاب زبان تخصصی مدیریت ورزشی دکتر حمید…

 • فایل صوتی افزایش هوش و iq

  دانلود فایل صوتی افزایش iq,دانلود فایل صوتی افزایش هوش,فایل صوتی افزایش iq,فایل صوتی افزایش هوش,فایل صوتی افزایش هوش و iq,فایل صوتی راههای افزایش iq,فایل صوتی راههای افزایش هوش,فایل صوتی روش های افزایش iq,فایل صوتی روش های افزایش هوش دانلود فایل…

 • تحقیق زرتشت و دین ایران

  تحقیق زرتشت و دین ایران رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع زرتشت و دین ایران،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در زماني از تاريخ كه ايران در گيرودار زايش يك نوزاد تمدني بود…

 • تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی

  جهانی شدن,دام جهانی شدن,دام جهانی شدن و تعرض به رفاه و دموکراسی,دموکراسی,رفاه دانلود تحقیق با موضوع دام جهانی شدن، تعرض به رفاه و دموکراسی دانلود فایل نوشته هانس پیتر مارتین و هارالد شومن، ترجمه فریبرز جعفرپور   من می خواهم…

 • پاورپوینت آموزش درس بیست و دو کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (بازسازی ویرانه ها)

  پاورپوینت مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,دانلود کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی,مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی,مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی پاورپوینت آموزش درس بیست و دو کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی (بازسازی ویرانه ها)…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی

  گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در دانشکده پزشکی،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل:معرفی محل کارآموزیتاریخچهمشخصات فيزيكيطرح تشکيل دفتر امور فن آوري اطلاعات و آمارشرح کار انجام شده…

 • پاورپوینت پایانه مسافربری کرمان به همراه ضوابط طراحی ترمینال

  پاورپوینت پایانه مسافربری,پاورپوینت ترمینال,پاورپوینت ضوابط طراحی ترمینال,پایانه مسافربری,تحقیق پایانه مسافربری,تحقیق طراحی پایانه مسافربری,ضوابط طراحی پایانه مسافربری,ضوابط طراحی ترمینال,طراحی پایانه مسافربری دانلود پاورپوینت پایانه مسافربری کرمان به همراه ضوابط طراحی ترمینال دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پایانه مسافربری کرمان به همراه ضوابط…

 • تحقیق گناهان کبیره

  تحقیق گناهان کبیره گناهان کبیره رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  گناهان کبیره،در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اي بندگان خدابدانيد که همانا تقوا و پرهيزازگناه حصاري محکم و جايگاهي منيع است که در…

 • موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار

  تحقیق تغییر رفتار,تحقیق شیوه تغییر رفتار,تغییر رفتار,دانلود تحقیق تغییر رفتار,دانلود تحقیق تغییر ش,دانلود مقاله تغییر رفتار,دانلود مقاله تغییر شیوه رفتار,شیوه تغییر رفتار,مقاله تغییر رفتار,مقاله شیوه تغییر رفتار,موارد استفاده از شيوه‌ هاي تغيير رفتار دانلود موارد استفاده از شيوه‌هاي تغيير رفتار…

 • تحقیق حقوق جزا

  تحقیق حقوق جزا,تحقیق حقوق جزا بین الملل,تحقیق حقوق جزا عمومی,تحقیق حقوق جزای عمومی 2,حقوق جزا,حقوق جزا عمومی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق جزای عمومی اردبیلی,دانلود مقاله حقوق جزا,مقاله حقوق جزا,مقاله حقوق جزای تطبیقی دانلود تحقیق حقوق جزا دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • مقررات ملي ساختمان مبحث 8

  ساختمان,مبحث,مقررات,ملي دانلود مقررات ملي ساختمان مبحث 8 دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مقررات ملي ساختمان مبحث

 • پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران

  پلان موزه هنرهای معاصر تهران,تحقیق موزه هنرهای معاصر تهران,مقاله موزه هنرهای معاصر تهران,موزه هنرهای معاصر تهران,موزه هنرهای معاصر تهران wiki,موزه هنرهای معاصر تهران کامران دیبا,موزه هنرهای معاصر تهران ویکی,موزه هنرهای معاصر تهران ویکی پدیا دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر تهران…

 • پاورپوینت شبکه های AD HOC

  تحقیق شبکه های AD HOC,شبکه های AD HOC,شبکه های AD HOC چیست,شبکه های AD HOC چیست؟,شبکه های AD HOC متحرک,شبکه های AD HOC وسایل نقلیه,مسیریابی شبکه های AD HOC,مقاله شبکه های AD HOC پاورپوینت شبکه های AD HOC رفتن به…

 • تحقیق انگیزه تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدايي

  انگیزه تحصیلی,انگیزه تحصیلی pdf,انگیزه تحصیلی چیست,انگیزه تحصیلی دانش آموزان,انگیزه تحصیلی دانشجویان,انگیزه تحصیلی در دانشجویان,انگیزه تحصیلی و مطالعه,تحقیق در مورد انگیزه تحصیلی,مقاله انگیزه تحصیلی,مقاله در مورد انگیزه تحصیلی دانلود تحقیق انگیزه تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدايي دانلود فایل دانلود تحقيق در…

 • پاورپوینت نظریه ای برای توسعه ایران

  نظریه روستو در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی,نظریه نوسازی توسعه,نظریه های توسعه اقتصادی,نظریه های توسعه در ایران,نظریه های توسعهpdf,نظریه های جامعه شناسی توسعه,نظریه های کلاسیک توسعه,والت روستو پاورپوینت نظریه ای برای توسعه ایران رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی مقطع چهارم ابتدایی (نواحی آب و هوای ایران)

  پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی مقطع چهارم ابتدایی (نواحی آب و هوای ایران) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درس 17 مطالعات اجتماعی مقطع چهارم ابتدایی (نواحی آب و هوای ایران)،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از…

 • اندازه گیری با لیزر

  آموزش اندازه گیری با لیزر,اندازه گیری با لیزر,اندازه گیری لیزری,پایان نامه,پایان نامه لیزر,پروژه اندازه گیری با لیزر,پروژه لیزر,تحقیق اندازه گیری با لیزر,تحقیق لیزر,سنجش لیزری,کاربرد لیزر در اندازه گیری,مقاله لیزر,نحوه اندازه گیری با لیزر دانلود اندازه گیری با لیزر دانلود فایل…

 • پاورپوینت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)

  پاورپوینت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهبرخی خصوصیات مهم کشورهای عضو آ.سه.آنسنگاپوراندونزیتایلندفیلیپینمالزیاهداف آ.سه.آنساختار تشکیلاتی آ.سه.آناجلاس سراناجلاس وزیرانکمیته…

 • پاورپوینت فصل دوم ریاضی مقطع دوم ابتدایی با موضوع جمع و تفریق اعداد 2 رقمی

  پاورپوینت فصل دوم ریاضی مقطع دوم ابتدایی با موضوع جمع و تفریق اعداد 2 رقمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوم ریاضی مقطع دوم ابتدایی با موضوع جمع و تفریق اعداد 2 رقمی،در قالب ppt و در 24…

 • تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی

  ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی,بررسی عملکرد سیستم های اطلاعاتی,تحقیق عملکرد سیستم های اطلاعاتی,عملکرد سیستم های اطلاعاتی,عوامل عملکرد سیستم های اطلاعاتی,عوامل موثر بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی,مقاله عملکرد سیستم های اطلاعاتی دانلود تحقیق مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم…